A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна»

від 28 травня 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Методики оцінки майна»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою забезпечення реалізації у 2015 році завдання, визначеного пунктом 202 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 і схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII, передбачено розроблення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, виклавши її в новій редакції.

З дня набрання чинності Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (далі - Методика оцінки майна), в законодавчому полі відбулися значні зміни. З’явилися, зокрема, такі законодавчі акти: Податковий кодекс України, закони України «Про акціонерні товариства», «Про холдингові компанії в Україні», «Про управління об’єктами державної власності», «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки», «Про Державну програму приватизації», «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств», постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 № 238 «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств», а також такі основоположні нормативно-правові акти з оцінки майна як національні стандарти оцінки.

З метою запровадження нових підходів до оцінки державного (комунального) майна та майна суб'єктів господарювання з державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі Фонд державного майна розробив зміни до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (далі - Методика), пов’язані з приведенням положень діючої редакції Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами), у відповідність із новими положеннями законодавства та сучасним функціонуванням ринків в умовах економічної, фінансової, мілітаристичної, інформаційної війни в Україні.

2. Мета і шляхи її досягнення

Внесення змін до Методики дасть змогу визначати організаційні та методичні засади проведення оцінки об’єктів приватизації, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, визначення розміру статутного капіталу господарського товариства, що створюється в процесі приватизації (корпоратизації) на основі державного (комунального) майна, а також майна суб’єктів господарювання державного сектору економіки для усіх випадків їх оцінки.

Суть найважливіших положень запропонованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» полягає в такому.

З метою реалізації нових підходів до оцінки майна в Методику оцінки майна пропонується внести такі зміни:

визначення процедури оцінки об’єктів приватизації, що належать до різних груп, для різних способів їх приватизації, з урахуванням особливостей продажу таких об’єктів;

визначення порядку проведення оцінки об’єктів приватизації для цілей їх приватизації новими способами продажу (для конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

визначення організаційних та методичних засад оцінки об’єктів незавершеного будівництва, у тому числі для цілей приватизації шляхом продажу під розбирання;

визначення організаційних та методичних засад оцінки об’єктів приватизації разом з земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані;

визначення порядку оцінки майна, яке не було відображене у матеріалах інвентаризації під час приватизації (корпоратизації); щодо якого знято заборону на приватизацію; безпідставно виключене з переліку майна, що вноситься до статутного капіталу, під час приватизації (корпоратизації); яке отримане (придбане) підприємством у період між датою оцінки та датою його державної реєстрації як  акціонерного товариства;

визначення порядку оцінки та рецензування документів з оцінки об’єктів приватизації, яка проводиться для складання альтернативного плану приватизації;

визначення процедури оцінки об’єктів приватизації, що повертаються в державну власність у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі- продажу таких об'єктів, а також визначення особливостей оцінки розміру збитків для таких випадків;

визначення особливостей оцінки об’єктів, що приватизуються відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі»;

визначення порядку та алгоритму розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу за рахунок додаткового капіталу та прибутку з метою збільшення статутного капіталу.

3. Правові аспекти

Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки об’єктів права державної власності, у тому числі для цілей приватизації, включає: закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методику оцінки майна, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440, та інші національні стандарти оцінки.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект нормативно-правового акта буде надісланий Державній регуляторній службі України.

З метою з'ясування позиції заінтересованих органів після оприлюднення проект нормативно-правового акта відповідно до порядку, встановленого Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, буде надісланий таким заінтересованим органам: Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів. Для отримання висновку після проведення правової експертизи проект постанови в установленому порядку буде надісланий Міністерству юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України і не має впливу на  її регіональний розвиток. Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає права та інтереси територіальних громад.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, що відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект нормативно-правового акта відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, потребує проведення консультацій з громадськістю. З цією метою проект акта включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна від 30.12.2013 № 4558.

Проект нормативно-правового акта разом і повідомленням про його оприлюднення та аналізом регулятивного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України для одержання зауважень і пропозицій.

Таким чином, головний розробник проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту зазначеного нормативно-правового акта з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень не тільки професіоналами в сфері оцінки майна, а також усіма бажаючими взяти участь у його обговоренні членами суспільства.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не має впливу на ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня занятості населення тощо).

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» сприятиме захисту майнових прав та інтересів держави у випадках приватизації об’єктів права державної власності та інших випадках їх відчуження внаслідок запровадження організаційних процедур підготовки до оцінки, методичних підходів, методів та оціночних процедур до оцінки таких об’єктів.

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                          Ю. Нікітін