A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок роботи Комісії з відбору кандидатів у незалежні члени наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави»

від 23 березня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу
проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок роботи Комісії з відбору кандидатів у незалежні члени наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави».

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Згідно з частиною 1 статті 3, частиною 3 статті 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій є об'єктами управління державної власності, управління якими здійснює Фонд державного майна України.

Разом із цим, за Фондом державного майна України (далі – Фонд) закріплені повноваження реалізації державної політики, зокрема, у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління Законом України «Про Фонд державного майна України».

Як вбачається зі змісту статті 1 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», управління об'єктами державної власності – це здійснення повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Отже, корпоративне управління є одним з ключових елементів зростання товариства та підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу акціонерного товариства та стає більш привабливим для інвесторів.

Сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами – власниками товариства, його менеджерами, органами управління товариства, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Беручи до уваги вимоги вітчизняних та міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні, виникла необхідність введення до складу наглядових рад  акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави, незалежних членів Наглядових рад.

Згідно із частиною 1 статті 160 Цивільного кодексу України та частиною 1 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства та контролює і регулює діяльність виконавчого органу у межах компетенції, визначеної статутом та законом.

Запровадження незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств дозволить:

- забезпечити відповідність практик та процедур діяльності наглядових рад та інших органів управління товариств вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів корпоративного управління;

- забезпечити баланс між впливом на прийняття управлінських рішень, відповідальністю за прийняті рішення та інтересами учасників корпоративних відносин в акціонерних товариствах;

- встановити належний контроль за діяльністю виконавчих органів акціонерних товариств;

- забезпечити прозорість фінансово-господарської діяльності товариства та достовірності показників звітності;

- забезпечити додатковими інструментами боротьби з корупцією, зокрема шляхом запровадження антикорупційного комплаєнсу.

З огляду на вищезазначене виникла необхідність у підготовці проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок роботи Комісії з відбору кандидатів у незалежні члени наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави» (далі – проект наказу).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту наказу є вдосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах, акціями яких управляє Фонд державного майна України, в інтересах держави, зокрема, для підвищення їх інвестиційної привабливості. Для досягнення цієї мети Комісія забезпечує відбір та висування професійних незалежних членів до складу Наглядових рад акціонерних товариств для подальшого їх обрання загальними зборами акціонерного товариства.

3. Визначення та оцінювання усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

При підготовці проекту наказу проведено моніторинг таких нормативно-правових актів:

- Конституція України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
- Закон України «Про Фонд державного майна України»;
- Закон України «Про акціонерні товариства»;
- Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

1. Збереження існуючого стану не дасть змоги досягнути цілей державного регулювання, визначених у пункті 2 Аналізу стосовно вдосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах, акціями яких управляє Фонд державного майна України, в інтересах держави, зокрема, для підвищення їх інвестиційної привабливості..

2. Прийняття запропонованого проекту наказу дасть змогу досягнути поставлених цілей, забезпечити об’єктивний та високопрофесійний контроль за діяльністю менеджерів акціонерного товариства з боку наглядової ради та ефективне управління товариством Незалежний член наглядової ради – це особа, незалежна від керівництва та основних акціонерів, яка, таким чином, може бути об’єктивною при оцінці ситуації та неупередженою в своїх судженнях. Це дає змогу бути нейтральним представником акціонерів та усіх зацікавлених сторін і діяти лише в інтересах акціонерного товариства.  

Таким чином, завдяки прийняттю запропонованого проекту наказу досягаються поставлені цілі.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

У Фонді державного майна України буде створено Комісію з відбору кандидатів у незалежні члени наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави (далі - Комісія). Комісія буде постійно діючим органом, створеним з метою підвищення ефективності корпоративного управління. Для досягнення цієї мети Комісія забезпечуватиме відбір та висування професійних незалежних членів до складу Наглядових рад акціонерних товариств для подальшого їх обрання загальними зборами акціонерного товариства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізований проект наказу сприятиме підвищенню ефективності корпоративного управління в акціонерних товариствах, акціями яких управляє Фонд державного майна України, в інтересах держави, зокрема, для підвищення їх інвестиційної привабливості

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог є високою.

Реалізація запропонованого проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці:

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Вдосконалення корпоративного управління в інтересах держави

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Підвищення інвестиційної привабливості акціонерних товариств

Витрати, акціонерних товариств:

- реєстрація змін до статуту;
- витрати на винагороду незалежних членів наглядових рад

Громадяни

Відсутні

Витрати, пов'язані із запровадженням наказу, у громадян відсутні

 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі.    

8. Показники результативності акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта забезпечить відбір та висування професійних незалежних членів до складу Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави;

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта не вплине на надходження до державного та місцевого бюджетів і до державних цільових фондів;

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта не потребуватиме від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб витрат коштів та часу;

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України у мережі Інтернет (http://spfu.gov.ua) з метою оприлюднення та отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності проекту. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції центральних органів виконавчої влади, інших організацій та суб’єктів господарювання.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності шляхом аналізу аналогічних показників, встановлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінню забезпечення діяльності  господарських  товариств та відновлення платоспроможності Фонду державного майна (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, телефон 200-     -     , факс 200-    -     ).

 

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                    Ю. Нікітін