A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

від 17 березня 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України
«Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року  № 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі» затверджені Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу.

У абзаці третьому пункту 4 розділу 3 Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу передбачено, що сільськогосподарськими підприємствами (радгоспами, іншими державними, колективними сільськогосподарськими підприємствами, спілками селян, колгоспами, спілками кооперативів, акціонерними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими суб'єктами сільськогосподарських підприємств) уважаються суб'єкти різних форм господарювання, які згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою і введеною в дію наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  від 26 грудня 2005 року № 375 (із змінами), мають коди з 01.1 до 01.3 включно.

Відповідно до пункту 1 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року  № 457 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» затверджено національний класифікатор України ДК 009:2010 і у зв’язку з цим національний класифікатор України ДК 009:2005 втратив свою чинність.

З огляду на вищенаведене та з метою приведення у відповідність із чинним законодавством Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу необхідно до абзацу третього пункту 4 розділу 3 цього Положення внести зміни.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття даного проекту наказу є приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розроблення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу» було розглянуто два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

  1. Залишити без змін існуюче Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, але цей спосіб є неприйнятним, оскільки зазначене Положення не відповідатиме чинному національному класифікатору України ДК 009:2010.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що від даної альтернативи необхідно відмовитися.

2. Досягти поставленої мети шляхом внесення змін до регуляторного акта - Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 667/4888 (із змінами).

Цей спосіб на сьогодні є найбільш прийнятним та законним, оскільки проект наказу розроблено у зв’язку з набранням чинності національним класифікатором України ДК 009:2010.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення позитивного результату можливе шляхом видання суб’єктами нормотворення відповідного розпорядчого документа.

Прийняття зазначеного проекту наказу при підготовці планів приватизації (планів розміщення акцій) для несільськогосподарських підприємств дасть змогу відповідно до чинного законодавства визначити об‘єкти, що є сільськогосподарськими підприємствами, з метою безоплатної передачі їм акцій несільськогосподарського підприємства, що приватизується.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на можливість впровадження акта та його дію, а також негативних наслідків, які можуть призвести до необхідності повної або часткової компенсації можливої шкоди, від видання акта не очікується.

Здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта здійснюватиметься Фондом державного майна України в межах наданих йому повноважень та у строки, передбачені чинним законодавством.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу «Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу» сприятиме удосконаленню нормативної бази шляхом внесення змін до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 667/4888 (із змінами).

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі видання акта:

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття наказу «Про внесення зміни до Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу» при підготовці планів приватизації (планів розміщення акцій) для несільськогосподарських підприємств дасть змогу відповідно до чинного законодавства визначити об‘єкти, що є сільськогосподарськими підприємствами, з метою безоплатної передачі їм акцій несільськогосподарського підприємства, що приватизується

 

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб’єкти господарювання

Положення акта не передбачають отримання вигоди суб’єктами господарювання

Витрати, пов’язані із впровадженням акта, у суб’єктів господарювання відсутні

Громадяни

Положення акта не передбачають отримання вигоди громадянами

Витрати, пов’язані із впровадженням акта, у громадян відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності наказу Фонду державного майна України необмежений у часі, але його застосування вичерпується із скасуванням національного класифікатора України ДК 009:2010.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності акта у кількісній формі не розроблялися у зв’язку з особливостями процесу приватизації об’єктів агропромислового комплексу, визначених Законом України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

Також неможливо обчислити розмір вигод та надходжень до державного бюджету, пов’язаних із дією акта.

Регуляторний акт обов’язковий для виконання державними органами приватизації. Рівень проінформованості заінтересованих органів високий.

З метою ознайомлення громадськості з основними положеннями акта його проект оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду, що дає можливість заінтересованим особам висловити свою позицію стосовно результативності запроваджених актом заходів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                      Д. Парфененко