A A A K K K

Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

№ 538 від 14 квітня 2002 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2002 р.КиївN 538

Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

Відповідно статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі (додається).

2. Державній податковій адміністрації:

розробити та затвердити Порядок продажу на позабіржовому аукціоні активів платника податків, які перебувають у податковій заставі;

подати пропозиції щодо використання частини коштів, отриманих органами державної податкової служби від продажу активів платника податків, що перебували у податковій заставі, на фінансове забезпечення організації проведення позабіржових аукціонів.

Прем'єр-міністр УкраїниА. КІНАХ

Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2002 р. N 538

ПОРЯДОК
стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі

1. Цей Порядок встановлює процедуру стягнення податковими органами коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі, у разі, коли інші передбачені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон) заходи з погашення податкового боргу платника податків не дали змоги погасити його у повному обсязі.

2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законі.

3. Стягнення коштів та продаж інших активів застосовується не раніше ніж на 30 календарний день з моменту надіслання платнику податків другої податкової вимоги.

Стягнення коштів та продаж інших активів здійснюються на підставі рішення податкового органу, підписаного його керівником (заступником керівника) і скріпленого гербовою печаткою податкового органу за формою згідно з додатком 1.

Документи, передбачені цим Порядком, складаються за формами згідно з додатками 1 - 10 у тій кількості примірників, яка відповідає кількості осіб, що їх підписують.

I. Стягнення коштів платника податків

4. Стягнення коштів здійснюється шляхом надіслання установам банку (банків), що обслуговують такого платника податків, платіжних вимог на суму податкового боргу або його частини.

Платіжні вимоги (далі - розрахункові документи), які надсилаються установам банку (банків), заповнюються відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р. N 135.

5. Стягнення коштів у рахунок погашення узгодженої суми податкового боргу з банків, небанківських фінансових установ, у тому числі страхових організацій, здійснюється незалежно від джерел їх походження у сумі, яка не перевищує суми їх власного капіталу (без урахування страхових та прирівняних до них обов'язкових резервів, сформованих відповідно до закону).

6. Не може бути звернуте стягнення в рахунок погашення податкового боргу на:

1) кошти, надані платнику податків іншими особами як вклад (депозит) або в його довірче управління;

2) власні кошти юридичної особи, що використовуються для виплати заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою, у розмірах та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;

3) кошти кредитів або позик, наданих платнику податків фінансовою установою, що обліковуються на позикових рахунках, відкритих на користь такого платника податків, а також суми акредитивів, виставлених на ім'я платника податків, але не відкритих, до моменту такого відкриття;

4) залишки коштів на кореспондентських рахунках банків, а також на страхові та прирівняні до них резерви банків, страхових організацій або небанківських фінансових установ, сформованих відповідно до законодавства.

7. У разі стягнення коштів в іноземній валюті здійснюється продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) в розмірі, необхідному для погашення узгодженої суми податкового боргу, з подальшим зарахуванням до відповідного бюджету та державного цільового фонду, зазначеного податковим органом.

8. Розрахунковий документ у будь-який момент може бути відкликаний податковим органом до списання суми коштів з рахунків платника податків.

9. Готівкові кошти, виявлені податковим органом у касі, в тому числі скриньці електронного контрольно-касового апарата, та інших місцях зберігання, за згодою платника податків спрямовуються в рахунок погашення його податкового боргу.

У цьому разі посадові особи податкового органу у присутності матеріально відповідальної особи платника податків складають акт спрямування готівки в рахунок погашення податкового боргу такого платника податків за формою згідно з додатком 2. Копія акта передається платнику податків або уповноваженій ним особі.

10. Готівка в національній валюті того ж дня (у разі проведення вилучення у вечірній час - не пізніше ніж наступного робочого дня) вноситься податковим органом, що склав акт, на погашення податкового боргу платника податків через підприємство зв'язку або установу банку.

Готівка в іноземній валюті у той же термін здається до банку або іншої фінансової установи, що має право продажу іноземної валюти на МВРУ, для її продажу та подальшого зарахування відповідно до пункту 7 цього Порядку.

II. Підготовка до продажу активів, які перебувають у податковій заставі

11. Платник податків (для державних і комунальних підприємств - за узгодженням з органом, уповноваженим управляти його майном) не пізніше ніж на 30 календарний день з моменту отримання ним другої податкової вимоги самостійно визначає склад і черговість продажу своїх активів виходячи з принципів збереження цілісності майнового комплексу, що забезпечує ведення його основної виробничої діяльності, та повного погашення суми податкового боргу.

Визначені для продажу активи описуються в акті за формою згідно з додатком 3.

12. Якщо платник податків в установлені терміни самостійно не визначив активи для продажу або податковий керуючий вирішує, що платник податків визначає для продажу активи, звичайна ціна яких є завідомо нижчою, ніж сума податкового боргу, такий податковий керуючий зобов'язаний самостійно визначити у присутності платника податків (його посадових осіб) склад активів, що підлягають продажу, виходячи з принципів збереження цілісності майнового комплексу та з урахуванням того, що звичайна (оціночна) вартість таких активів не перевищує двократного розміру податкового боргу.

Таке рішення податкового керуючого може бути оскаржене у порядку, визначеному Законом для оскарження рішень податкового органу щодо визначення сум податкових зобов'язань або податкового боргу. При цьому протягом терміну такого оскарження продаж активів платника податків, визначених за рішенням податкового керуючого, не здійснюється.

Визначені для продажу активи описуються в акті за формою згідно з додатком 4.

Описані предмети, які мають ознаки дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, відповідним чином укладаються в конверт, який прошивається і підписується податковим керуючим та іншими особами, за участю яких проведено опис активів, і скріплюється печаткою відповідного податкового органу.

13. Податковий керуючий має право залучати до проведення опису активів інших посадових осіб податкового органу, представників правоохоронних органів або органів виконавчої влади.

14. Перший примірник акта опису залишається в провадженні податкового керуючого, два інші вручаються зберігачеві активів та платнику податків під розписку (на першому примірнику).

15. Якщо проведення опису активів платника податків - юридичної особи за участю його представника неможливе, податковий керуючий може провести такий опис без його участі. Після проведення опису податковий керуючий зобов'язаний не пізніше ніж наступного дня відправити копію акта опису платнику податків.

16. Забороняється здійснювати будь-які дії щодо описаних та оформлених активів згідно з пунктами 11 і 12 цього Порядку (далі - описані активи), крім дій з їх охорони, зберігання та підтримання у належному функціональному та якісному стані.

17. Податковий керуючий має право надати платнику податків письмовий дозвіл на самостійну реалізацію не описаних активів, які перебувають у податковій заставі, за умови спрямування отриманої в результаті такого продажу виручки на погашення податкового боргу. Такий дозвіл надається за формою згідно з додатком 5.

18. Для погашення податкового боргу повинні виділятися активи, реалізація яких є реальною.

19. До моменту одержання податковим органом від органу Державного казначейства повідомлення про надходження коштів від реалізації активів ці активи залишаються у власності платника податків.

20. Для визначення початкової ціни описаних активів згідно з пунктом 11 цього Порядку незалежна оцінка проводиться за ініціативою та за рахунок платника податків.

У разі коли платник податків самостійно протягом 3 днів не визначив оцінювача та у разі коли активи описуються згідно з пунктом 12 цього Порядку, податковий керуючий на конкурсних засадах залучає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, який має відповідний сертифікат, та укладає з ним договір на проведення оцінки.

Платник податків самостійно визначає суб'єкта оціночної діяльності з числа тих, які мають відповідний сертифікат.

21. Незалежна оцінка вартості активів проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Перелік суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, які мають сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, щороку доводиться Фондом державного майна до центрального податкового органу не пізніше ніж 15 січня кожного року. У разі внесення протягом року змін до Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності Фонд державного майна повинен у тижневий термін поінформувати про це центральний податковий орган.

22. За результатами оцінки активів складається звіт, оригінал якого передається податковому органу, а другий примірник - платнику податків.

23. Не проводиться оцінка активів, які можуть бути згрупованими або стандартизованими чи мають курсову (поточну) біржову вартість та/або перебувають у лістингу товарних бірж. Порядок встановлення курсової біржової вартості або лістингу біржового товару визначається біржовою спілкою, яка має статус самоврядної організації відповідно до законодавства.

III. Порядок продажу описаних активів

24. Продаж описаних активів, за винятком активів, щодо обігу яких законом встановлено обмеження, здійснюється на публічних торгах на умовах змагальності у такому порядку:

1) товари, які можуть бути згрупованими або стандартизованими, підлягають продажу за кошти виключно на біржових торгах, що проводяться біржами, створеними відповідно до Закону України "Про товарну біржу", які визначаються центральним податковим органом на конкурсних засадах;

2) інші товари, об'єкти рухомого чи нерухомого майна, а також цілісні майнові комплекси підприємств, установ та організацій підлягають продажу за кошти виключно на цільових аукціонах, які організовуються за поданням відповідного податкового органу на зазначених біржах. У разі коли на території району, міста або області, де знаходяться описані активи платника податків, немає товарної біржі, визначеної центральним податковим органом, податковий орган організовує окремий позабіржовий аукціон;

3) цінні папери підлягають продажу на фондовій біржі або на цільових аукціонах, що проводяться товарними біржами, які мають відповідний дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право обігу цінних паперів.

При цьому продаж описаних активів на аукціонах здійснюється не раніше ніж через 10 днів після публікації відповідного оголошення.

25. Інформація про склад активів, призначених для продажу, оприлюднюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

26. Продовольчі товари, що швидко псуються, а також інші товари, обсяги яких є недостатніми для проведення публічних торгів, підлягають продажу за кошти на комісійних умовах через організації роздрібної торгівлі, визначені податковим органом на конкурсних засадах.

У кожному випадку реалізації описаних активів через організації роздрібної торгівлі податковий орган складає акт приймання-передачі за формою згідно з додатком 6.

27. Описані активи, щодо обігу яких законом встановлено обмеження, продаються на закритих торгах, які проводяться на умовах змагальності. У таких закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначені активи у власності чи допускаються до них на підставі іншого речового права.

28. Для продажу активів на товарних біржах податковий орган укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу активів за дорученням податкового органу на умовах найкращої цінової пропозиції.

29. У разі продажу активів на позабіржовому аукціоні безпосереднім продавцем виступає податковий орган, а в разі продажу через організації роздрібної торгівлі податковий орган виступає комітентом. При цьому участь будь-яких посередників або агентів у такому продажі не дозволяється.

Порядок проведення позабіржових аукціонів з продажу активів, що перебувають у податковій заставі, визначається центральним податковим органом.

30. Зміна початкової ціни описаних активів, продаж яких здійснюється через організації роздрібної торгівлі, проводиться з додержанням таких умов:

якщо описані активи не продано протягом 30 календарних днів, їх ціна знижується на 15 відсотків початкової;

якщо описані активи не продано протягом 15 днів після першої уцінки, їх ціна знижується на 15 відсотків залишкової після першої уцінки;

якщо описані активи не продано протягом 15 днів після другої уцінки, їх ціна знижується на 25 відсотків залишкової після другої уцінки.

Після третьої уцінки не реалізовані протягом 15 календарних днів описані активи повертаються власнику.

Переоцінка описаних активів оформляється актом за формою згідно з додатком 7.

31. Зміна початкової ціни описаних активів, які реалізуються на аукціонах (публічних торгах), здійснюється відповідно до нормативно-правових актів, якими регулюється порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставного майна.

Після переоцінки активів остаточна ціна реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової.

Переоцінка активів проводиться у присутності посадової особи податкового органу.

32. За наявності в переліку описаних активів платника податків товарів, на які законодавчими або нормативно-правовими актами встановлено регульовані державою або мінімальні ціни, початкова ціна таких активів визначається з урахуванням вимог зазначених актів.

33. Платник податків повинен надати комісії або податковому керуючому інформацію про активи, які перебувають у податковій заставі, а також забезпечити на першу вимогу комісії або податкового керуючого безперешкодний доступ їх представників і учасників публічних торгів до огляду та оцінки активів, що пропонуються для продажу.

Платник податків також повинен надати податковому керуючому або покупцю активів технічну, технологічну та іншу супровідну документацію на описані активи, а також забезпечити видачу відповідних документів на вимогу покупця або брокера (брокерської контори).

34. Будь-яка інша особа, яка здійснює управління активами платника податків або контроль за їх використанням, зобов'язана забезпечити на першу вимогу комісії або податкового керуючого безперешкодний доступ їх представників, а також учасників публічних торгів до огляду та оцінки таких активів, а також забезпечити безперешкодне набуття прав власника таких активів особою, яка їх придбала на публічних торгах. При цьому така інша особа, яка здійснює управління або контроль над активами платника податків, звільняється від будь-яких видів відповідальності або зобов'язань перед таким платником чи третіми особами, що можуть виникнути внаслідок передання активів у власність особи - їх покупця.

35. Посадові особи платника податків, а також посадові особи осіб, які здійснюють управління його активами або контроль за їх використанням, за неподання відомостей або подання неповних чи неправдивих відомостей щодо активів, які перебувають у податковій заставі, або за ухилення від забезпечення безперешкодного доступу представникам комісії, податковому керуючому чи учасникам публічних торгів до таких активів, або за створення перешкод у набутті прав власності на такі активи особою, яка їх придбала, несуть відповідальність, передбачену за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

IV. Зарахування коштів, отриманих від реалізації описаних активів, у рахунок погашення податкового боргу

36. Організація роздрібної торгівлі, брокер (брокерська контора) або організатор аукціону (торгів), що уклали відповідну угоду (договір) з податковим органом або регіональним відділенням Фонду державного майна на реалізацію описаних активів, перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних на покриття витрат згідно з угодою про реалізацію), на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків Державного казначейства за місцем реєстрації платника податків, не пізніше ніж наступного робочого дня після дати зарахування коштів на цей рахунок.

У платіжному дорученні повинні зазначатися реквізити платника податків, описані активи якого реалізовано, та номер і дата угоди, відповідно до якої проведено реалізацію активів.

37. Наступного робочого дня після зарахування коштів на зазначений рахунок управління Державного казначейства засобами електронного зв'язку передає витяг у вигляді електронного реєстру розрахункових документів про надходження коштів до відповідного відділення Державного казначейства. Відділення Державного казначейства не пізніше ніж наступного робочого дня передає цей витяг податковому органу за місцем реєстрації платника податків.

Податковий орган не пізніше ніж наступного робочого дня подає відділенню Державного казначейства довідку про розподіл коштів, які надійшли на рахунок, відкритий за балансовим рахунком N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків Державного казначейства (додаток 8). У довідці зазначаються суми, використані на покриття витрат згідно з угодою про реалізацію активів, а саме - транспортних витрат, послуг експертів тощо, суми боргу за видами податків, зборів (обов'язкових платежів), суми пені, штрафних санкцій, а також повна назва отримувача коштів та його ідентифікаційний код, назва установи банку або органу Державного казначейства, де відкрито рахунок, код банку або органу Державного казначейства, номер рахунка.

На підставі даних довідки відділення Державного казначейства не пізніше ніж наступного робочого дня розподіляє кошти від реалізації описаних активів, формує в установленому порядку платіжні доручення та передає їх засобами електронного зв'язку до відповідного управління Державного казначейства для перерахування розподілених коштів за призначенням. У реєстрі платіжного доручення "Призначення платежу" повинно бути зазначено: "Покриття витрат згідно з угодою про реалізацію активів, що перебували в податковій заставі" або "Реалізація активів, що перебували в податковій заставі".

38. У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу частини активів платника податків, є недостатньою для погашення його податкового боргу, різниця покривається шляхом додаткового продажу його активів, що проводиться не раніше ніж через 30 календарних днів після початку проведення попереднього продажу.

У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу активів платника податків, перевищує суму його податкового боргу, різниця спрямовується на рахунки такого платника податків або його правонаступників і використовується в установленому ними порядку.

39. Після проведення всіх розрахунків податковий орган надсилає платнику податків повідомлення за формою згідно з додатком 9.

40. Виручка від реалізації описаних активів підлягає віднесенню на фінансові результати платника податків і оподатковується згідно із законодавством.

V. Скасування рішення про продаж активів

41. Якщо платник податків у будь-який момент до укладення договору купівлі-продажу його активів повністю погашає суму податкового боргу, податковий орган зобов'язаний припинити продаж активів, прийняти рішення про звільнення його активів з податкової застави, скасувати рішення про проведення їх продажу.

Платник податків зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані з проведенням експертної оцінки активів та організацією їх продажу.

42. За операції з продажу описаних активів на біржовому ринку державне мито та місцеві податки (збори) не справляються. Такі операції не підлягають нотаріальному посвідченню.

43. У разі недостатності коштів, отриманих від продажу активів, які не входять до складу цілісного майнового комплексу платника податків, що забезпечує ведення його основної господарської діяльності, податковий керуючий зобов'язаний прийняти рішення про продаж цілісного майнового комплексу або його частини без застосування обмежень, установлених абзацом другим підпункту 10.1.3 статті 10 Закону.

Податковий керуючий не може прийняти рішення про продаж частини цілісного майнового комплексу, внаслідок якого платник податків позбувається можливості ведення його основної господарської діяльності, визначеної статутом підприємства, установи та організації. Продажу підлягає цілісний майновий комплекс.

44. Продаж цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій, активи яких перебувають у державній або комунальній власності, проводиться регіональним органом приватизації за поданням відповідного податкового органу з додержанням вимог законодавства з питань приватизації (додаток 10 до цього Порядку).


ЗавантажитиДодатки