A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту Положення Фонду державного майна України про порядок роботи Комісії з відбору та номінування незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави»

від 19 лютого 2015 р.

Пояснювальна записка
до проекту Положення Фонду державного майна України про порядок роботи Комісії з відбору та номінування незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно з частиною 1 статті 3, частиною 3 статті 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій є об'єктами управління державної власності, управління якими здійснює Фонд державного майна України.

Разом із цим, за Фондом державного майна України (далі – Фонд) закріплені повноваження реалізації державної політики, зокрема, у сфері управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління Законом України «Про Фонд державного майна України».

Як вбачається зі змісту статті 1 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», управління об'єктами державної власності – це здійснення повноважень щодо реалізації прав держави як власника таких об'єктів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням ними, у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

Отже, корпоративне управління є одним з ключових елементів зростання товариства та підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу акціонерного товариства та стає більш привабливим для інвесторів.

Сутністю корпоративного управління є система відносин між інвесторами – власниками товариства, його менеджерами, органами управління товариства, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.

Беручи до уваги вимоги вітчизняних та міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні, виникла необхідність введення до складу наглядових рад  акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави, незалежних членів Наглядових рад.

Згідно із частиною 1 статті 160 Цивільного кодексу України та частиною 1 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства та контролює і регулює діяльність виконавчого органу у межах компетенції, визначеної статутом та законом.

Запровадження незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств дозволить:

- забезпечити відповідність практик та процедур діяльності наглядових рад та інших органів управління товариств вимогам вітчизняних та міжнародних стандартів корпоративного управління;

- забезпечити баланс між впливом на прийняття управлінських рішень, відповідальністю за прийняті рішення та інтересами учасників корпоративних відносин в акціонерних товариствах;

- встановити належний контроль за діяльністю виконавчих органів акціонерних товариств;

- забезпечити прозорість фінансово-господарської діяльності товариства та достовірності показників звітності;

- забезпечити додатковими інструментами боротьби з корупцією, зокрема шляхом запровадження антикорупційного комплаєнсу.

З огляду на вищезазначене виникла необхідність у підготовці проекту Положення Фонду державного майна України про порядок роботи Комісії з відбору та номінування незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави» (далі – проект Положення).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Положення є вдосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах, акціями яких управляє Фонд державного майна України, в інтересах держави, зокрема, для підвищення їх інвестиційної привабливості. Для досягнення цієї мети Комісія забезпечує відбір та висування професійних незалежних членів до складу Наглядових рад акціонерних товариств для подальшого їх обрання загальними зборами акціонерного товариства.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Положення є:

- Конституція України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
- Закон України «Про Фонд державного майна України»;
- Закон України «Про акціонерні товариства»;
- Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Положення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Положення підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Положення не стосується  питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Положення відсутні ознаки дискримінації. Проект Положення не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Положення відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект Положення разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (http://spfu.gov.ua) для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Положення не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Положення відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Положення не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Положення Фонду державного майна України про порядок роботи Комісії з відбору та номінування незалежних членів Наглядових рад акціонерних товариств, в яких Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави» забезпечить удосконалення системи управління об’єктами державної власності шляхом відбору та висування професійних незалежних членів до складу Наглядових рад на товариствах, яким потрібні інвестиції і які готові для їх залучення відповідати найвищим стандартам корпоративного управління.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                    Ю. Нікітін

«___»____________2015 р.