A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

додаток - Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

від 26 серпня 2015 р.

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

________________ 2015 року № _____

 

 

Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

 

1. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами), абзац другий пункту 3 розділу І доповнити новими реченнями такого змісту:

"Звіт про оцінку майна може підписуватися декількома оцінювачами-стажистами та їх керівником стажування. Навчальний звіт про оцінку майна підписується керівником стажування та оцінювачем-стажистом.".

 

2. У Положенні про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року № 479, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 р. за № 312/6600 (із змінами), розділ ІІ доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Документи подані суб’єктом господарювання для отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності зберігаються у Фонді 3 роки."

 

3. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами):

1) абзац десятий пункту 3 розділу І після слів "до якого були зауваження" доповнити словами ", а також уповноважує члена Екзаменаційної комісії здійснити рецензування звіту(ів) про оцінку майна, складеного(их) оцінювачем(ами) з питань оцінки і професійної оціночної діяльності, винесеного(их) на розгляд Екзаменаційної комісії, з урахуванням кваліфікації такого члена Екзаменаційної комісії відповідно до напряму оцінки майна та спеціалізації в межах напряму.";

2) у пункті 10 розділу V:

речення друге викласти у такій редакції:

"Організацію друкування та видачі кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, щодо яких прийнято рішення про видачу, здійснюють навчальні заклади, на базі яких проводився іспит.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Документи подані оцінювачем для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, зберігаються у Фонді державного майна України 3 роки."

3) розділ ІV викласти у такій редакції:

"IV. Порядок прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (його анулювання)

1. Розгляд питань, пов'язаних з позбавленням кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулюванням), здійснюється за письмовим зверненням заінтересованих осіб (заявників). Заявники надсилають звернення на адресу Фонду державного майна України. Звернення має містити аргументовані підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача.

До звернення додаються такі документи: звіт про оцінку майна або належним чином оформлена його копія та одна або декілька рецензій на нього (у разі наявності). До звернення можуть додаватися додаткові матеріали, які розкривають суть питання, зокрема судові рішення, листування з порушеного питання та інші документи.

 

2. Якщо письмове звернення не містить документів, зазначених у абзаці другому пункту 1 цього розділу, Фонд державного майна України повертає такі звернення без розгляду. У разі комплектності поданого заявником пакета документів Фонд державного майна України направляє їх на розгляд до секретаріату Екзаменаційної комісії.

 

3. Підстави для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача визначені абзацом другим статті 16 Закону.

 

4. Грубим порушенням оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності вважається:

складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) оцінювачем, який не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність;

складання звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) з порушенням вимог законодавства щодо проведення оцінки, якщо звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, навмисно використаних оцінювачем для надання необ'єктивного висновку про вартість об'єкта оцінки;

складання звіту про оцінку майна, який за результатами рецензування класифіковано як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;

складання в процесі консультаційної діяльності документа, який за змістом підсумкового висновку містить конкретну величину (грошову суму) вартості майна, без складання ним звіту про оцінку майна відповідно до вимог нормативно-правових актів з оцінки майна;

складання оцінювачем документа з оцінки майна у формі висновку про вартість об’єкта оцінки без складання звіту про оцінку майна;

невнесення оцінювачем інформації зі звіту про оцінку майна, складеного для цілей оподаткування, до єдиної бази даних звітів про оцінку майна, яка ведеться відповідно до вимог законодавства;

складання рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) оцінювачем, який не мав права проводити рецензування таких звітів відповідно до статті 13 Закону;

складання рецензії оцінювачем з порушенням вимог національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів, якими врегульовано процедуру проведення рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна);

складання рецензії на звіт про оцінку майна, в якій міститься загальний висновок щодо відповідності звіту про оцінку майна абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу п'ятому пункту 67 Національного стандарту № 1;

складання рецензії на звіт про оцінку майна, в якій міститься висновок щодо звіту про оцінку майна відповідно до абзацу четвертого або п’ятого пункту 67 Національного стандарту № 1, який на підставі розгляду та рішення Екзаменаційної комісії визнано таким, що відповідає абзацу другому або третьому пункту 67 Національного стандарту № 1;

невиконання рішення Екзаменаційної комісії оцінювачем, питання щодо професійної діяльності якого розглядалося на засіданні Екзаменаційної комісії.

 

5. У двотижневий строк з дати надходження звернення та пакета документів до нього секретаріат Екзаменаційної комісії готує та подає на підпис голові Екзаменаційної комісії лист на адресу оцінювача, звернення щодо професійної оціночної діяльності якого розглядається, з вимогою щодо надання письмових пояснень з порушеного питання та запрошенням на засідання, а також готує та подає звернення та пакет документів до нього на розгляд Екзаменаційній комісії відповідного напряму оцінки майна або всіх напрямів оцінки майна (залежно від виду кваліфікаційного свідоцтва оцінювача).

До матеріалів долучаються:

рецензія(ії) на звіт(и) про оцінку, складена(і) Фондом державного майна України або його регіональними відділеннями та рецензія(ії) складена(і) експертною радою саморегулівної організації оцінювачів, якщо оцінювач, питання якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії є членом цієї саморегулівної організації;

рецензія(ії) на звіт(и) про оцінку, складена(і) Фондом державного майна України або його регіональними відділеннями та рецензія(ії) складена(і) членом Екзаменаційної комісії, якому доручено здійснити рецензування, якщо оцінювач, питання якого винесено на розгляд Екзаменаційної комісії не є членом жодної саморегулівної організації оцінювачів.

 

6. Чергові засідання Екзаменаційної комісії відбуваються не рідше одного разу на три місяці. У разі потреби на вимогу голови або секретаріату Екзаменаційної комісії можуть скликатися позачергові засідання.

 

7. На засідання Екзаменаційної комісії запрошується оцінювач, питання щодо професійної оціночної діяльності якого винесено на розгляд.

У разі неприбуття оцінювача або уповноваженого ним, відповідно до законодавства представника на засідання Екзаменаційної комісії, питання щодо професійної оціночної діяльності такого оцінювача розглядається з урахуванням наданих ним письмових пояснень без його присутності. При цьому ненадання оцінювачем письмових пояснень не є підставою для нерозгляду Екзаменаційною комісією порушеного питання.

 

8. Засідання Екзаменаційної комісії вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів. Голосування за рішення з питань порядку денного, у тому числі про затвердження порядку денного, відбувається за принципом "за" і "проти".

 

9. Рішення Екзаменаційної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні Екзаменаційної комісії. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" рішення, за яке віддав голос голова Екзаменаційної комісії, є вирішальним. Член Екзаменаційної комісії, який відсутній на її засіданні, не має права передавати свої повноваження іншим членам Екзаменаційної комісії або іншим особам.

 

10. За результатами розгляду Екзаменаційна комісія приймає рішення про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання) з підстав, визначених частиною другою статті 16 Закону.

У разі відсутності підстав для позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) Екзаменаційною комісією за підсумками розгляду винесеного питання щодо його професійної оціночної діяльності можуть прийматися такі рішення:

щодо надання доручення Фонду державного майна України повідомити заявника про відсутність підстав для позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача;

щодо необхідності позачергового проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачем за відповідним(и) напрямом(ами) з оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах цього(их) напряму(ів);

щодо надання методичних рекомендацій оцінювачу для застосування їх в процесі оцінки і професійної оціночної діяльності в подальшому;

щодо рекомендацій про подання на рецензування звітів про оцінку майна, складених таким оцінювачем протягом певного періоду часу, для контролю за якістю таких звітів.

 

11. Прийняте рішення оформлюється протоколом засідання Екзаменаційної комісії. Невід'ємною частиною протоколу є реєстраційний аркуш засідання Екзаменаційної комісії та бюлетені для голосування.

Бюлетень для голосування має містити:

дату та місце проведення засідання Екзаменаційної комісії;

варіанти рішень з кожного питання порядку денного засідання, викладені відповідно до пункту 10 цього розділу;

варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти";

місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

місце для дати, підпису та прізвища члена Екзаменаційної комісії;

застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

 

12. Протокол подається до Фонду державного майна України у двотижневий строк від дати проведення засідання з метою реалізації та опублікування рішень Екзаменаційної комісії.

Протокол Екзаменаційної комісії підписується головою та секретарем Екзаменаційної комісії. Голова та секретар забезпечують достовірність відомостей, внесених до протоколу.

У разі відсутності голови засідання Екзаменаційної комісії проводить та підписує протокол заступник голови Екзаменаційної комісії.

Витяги з протоколу підписує секретар Екзаменаційної комісії.

 

13. У двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Екзаменаційної комісії Фонд державного майна України повідомляє оцінювача та заявника письмово про прийняті Екзаменаційною комісією рішення.

Рішення Екзаменаційної комісії публікуються у додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та розміщуються на веб-сайті Фонду державного майна України. 

 

14. Кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний документ) оцінювача вважається анульованим з дати прийняття відповідного рішення Фондом державного майна України, шляхом затвердження наказу.

 

15. Фонд державного майна України вносить відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності у разі позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його анулювання).".

 

4. У Загальних вимогах до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами):

1) главу 3 викласти у такій редакції:

"3. Навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів

3.1. Навчальний заклад проводить навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України.

3.2. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів встановлюють мінімальний обсяг їх виконання оцінювачем за однією з форм підвищення кваліфікації або декількома шляхом їх комбінування.

3.3. Програми підвищення кваліфікації передбачають можливість здійснення підвищення кваліфікації оцінювачем у таких формах:

за загальними навчальними програмами, за спеціальними тематичними програмами, що здійснюються навчальними закладами відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, укладеної з Фондом державного майна України;

участь оцінювача як учасника, викладача або доповідача в науково-практичних заходах: семінарах та науково-практичних конференціях з питань оцінки та оціночної діяльності, які проводяться Фондом державного майна України спільно з навчальними закладами, саморегулівними організаціями та, у разі потреби, за участю інших організаторів, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації;

опублікування у наукових (зокрема електронних) фахових та професійних виданнях України або інших держав, статей з питань оцінки та оціночної діяльності, які підготовлені оцінювачем або у співавторстві, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації;

опублікування монографій, навчально-методичних посібників з питань оцінки та оціночної діяльності, підручників, які підготовлені оцінювачем або у співавторстві, протягом двох років, що передують даті подання таким оцінювачем заяви про зарахування підвищення кваліфікації.

3.4. Оцінювачам, за окремим погодженням з Фондом державного майна України може зараховуватися навчання за програмами підвищення кваліфікації за дистанційною формою. Таке навчання може здійснюватися на базі навчального закладу, у якому передбачена така можливість, відповідно до угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з Фондом державного майна України.

Дистанційна форма навчання організовується для оцінювачів, які з причин (стан здоров'я, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України, тощо) не можуть відвідувати навчання за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів.

3.5. Навчальні заклади мають дотримуватися вимог щодо мінімальної кількості годин на вивчення тем, передбачених для відповідних напрямів (спеціалізацій) оцінки майна під час розроблення загальних програм, програм та спеціальних тематичних програм.

3.6. Програми підвищення кваліфікації оцінювачів передбачають такий мінімальний обсяг академічних годин (залікових одиниць) для форм підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації, визначених в абзацах другому – третьому пункту 3.3 цих Загальних вимог, для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна:

3.6.1. За напрямом 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі", що передбачає теми за кожною спеціалізацією, крім спеціалізації 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність", обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 34 годин.

Якщо оцінювач підвищує кваліфікацію за однією спеціалізацією, обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 12 годин; обсяг підвищення кваліфікації за двома спеціалізаціями становить не менше 16,5 години; обсяг підвищення кваліфікації за трьома спеціалізаціями становить не менше 21 години; обсяг підвищення кваліфікації за чотирма спеціалізаціями становить не менше 25,5 години; обсяг підвищення кваліфікації за п'ятьма спеціалізаціями становить не менше 30 годин. Обсяг навчання окремо за спеціалізацією 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність" становить не менше 18 годин.

3.6.2. За напрямом 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", що передбачає теми за кожною спеціалізацією, загальний обсяг підвищення кваліфікації становить не менше 20 годин; обсяг підвищення кваліфікації окремо за кожною спеціалізацією становить не менше 14 годин.

3.6.3. Кількість практичних занять у межах кожного курсу за загальними програмами та за спеціальними тематичними програмами, за кожним напрямом становить не менше 1/3 передбаченого мінімального обсягу годин для вивчення тем.

3.7. Оцінювач підвищує кваліфікацію за напрямами і спеціалізаціями в межах напрямів, що зазначені в його кваліфікаційному свідоцтві (кваліфікаційному документі) оцінювача. Оцінювачі в межах установленого законом дворічного строку для чергового підвищення кваліфікації можуть самостійно обирати час, місце та навчальний заклад для його проходження.

3.8. Процедура підвищення кваліфікації оцінювачів за формою, визначеною абзацом другим пункту 3.3 цієї глави, проходить у такій послідовності:

1) не пізніше як за місяць до початку наступного півріччя навчальні заклади надають до Фонду державного майна України на погодження навчальні програми з підвищення кваліфікації, складені з урахуванням пропозицій саморегулівних організацій оцінювачів (саморегулівної організації оцінювачів), графіки проведення підвищення кваліфікації та перелік осіб, які рекомендовані як викладачі, складений за формою згідно з додатком 1 до цих Загальних вимог. Теми навчальних програм за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів повинні враховувати актуальні проблемні питання оцінки та професійної оціночної діяльності;

2) за відповідними напрямами оцінки майна навчальний заклад формує список оцінювачів, які проходитимуть навчання за програмою підвищення кваліфікації оцінювачів;

3) навчальні заклади листом не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів повідомляють секретаріат Екзаменаційної комісії про дату та місце його проведення, тематику, перелік викладачів за темами, список слухачів із зазначенням спеціалізацій, які відповідають тематиці навчального заходу;

4) під час проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів навчальний заклад контролює відвідування оцінювачами занять та облік проходження навчального процесу, шляхом фіксування у журналі відвідування оцінювачами занять та обліку навчального процесу, складеному за формою згідно з додатком 2 до цих Загальних вимог;

5) з метою забезпечення належного рівня професійної підготовки оцінювачів та контролю за його дотриманням під час проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів на ньому мають право бути присутніми, без попереднього інформування навчального закладу, два члени Екзаменаційної комісії, уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, один з яких є представником від Фонду державного майна України, другий є представником від однієї з саморегулівних організацій оцінювачів;

6) члени Екзаменаційної комісії, які уповноважені секретаріатом Екзаменаційної комісії, виконують такі функції:

аналізують дотримання навчальними закладами вимог щодо мінімально достатнього обсягу годин для вивчення тем відповідно до напрямів оцінки майна;

перевіряють факт проведення відповідного заняття,

перевіряють відповідність викладачів, які залучені до навчального заходу, з переліком осіб, які рекомендовані як викладачі;

перевіряють наявність та ведення журналу відвідування оцінювачів занять та обліку навчального процесу.

За результатами виконання своїх функцій члени Екзаменаційної комісії складають довідку про дотримання вимог до навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації. При цьому перший примірник такої довідки зберігається в секретаріаті Екзаменаційної комісії, другий - у навчальному закладі.

У разі виявлення порушень навчальним закладом організації процесу навчання, секретаріат Екзаменаційної комісії повідомляє про виявленні порушення Фонд державного майна України для прийняття відповід