A A A K K K

Проект закону України "Про Державну програму приватизації"

від 15 січня 2003 р.

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державну програму приватизації

____________________________________

   I. Затвердити Державну програму приватизації на 2004 - 2006 роки, яка діє до затвердження чергової Державної програми приватизації (додається).

   II. Внести зміни до таких законів України:

   1. У Законі України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996љр., N 34, ст. 160; 2001 р., N 9, ст. 39; 2002 р., N 16, ст. 114):

   1) у тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінити словами "початкова вартість" у відповідному відмінку;

   2) абзац третій статті 3 викласти у такій редакції:

   "продажу на аукціоні, за конкурсом (в тому числі методом зниження ціни лота, без оголошення ціни)";

   3) доповнити статтю 7 частиною такого змісту:

   "7. У місячний строк після опублікування в інформаційному бюлетені державних органів приватизації переліку об'єктів, які підлягають приватизації, органи, що здійснюють управління майном цих об'єктів, передають функції з управління цим майном відповідним державним органам приватизації у порядку, що затверджується Фондом державного майна України";

   4) у частині першій статті 9 слова "оцінка його вартості" та "акт оцінки вартості об'єкта приватизації" замінити відповідно словами "його незалежна оцінка" та "висновок про вартість майна";

   5) доповнити частину першу статті 11 після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

   "Об'єкти групи А, що не увійшли до статутних фондів ВАТ, включаючи окреме індивідуально визначене нерухоме майно (в тому числі будівлі, споруди, обладнання та нежитлові приміщення), які понад 5 років утримувалися за рахунок власних коштів відповідного ВАТ і які не передано в оренду або перебувають на його території, можуть приватизуватися цим ВАТ шляхом викупу за вартістю, визначеною за результатами незалежної оцінки.

   Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, коли це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи відповідною місцевою радою (щодо об'єктів права комунальної власності)".

   У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

   6) частину восьму статті 16 викласти у такій редакції:

   "8. Інформація про результати конкурсу або аукціону підлягає опублікуванню у виданнях державних органів приватизації протягом 30 днів після затвердження Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) результатів продажу та надається відповідному органу виконавчої влади, в управлінні якого перебував об'єкт";

   7) статтю 21 доповнити частиною такого змісту:

   "3. У разі коли об'єкт приватизації двічі виставлявся на продаж і від покупців не надійшло жодної заяви, орган приватизації приймає рішення про продаж об'єкта за методом зниження ціни лота або продажу майна на аукціоні без оголошення ціни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

   8) частину першу статті 22 викласти у такій редакції:

   "1. Право власності на приватизований об'єкт переходить до покупця з моменту повної сплати вартості придбаного об'єкта приватизації, а якщо договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту такого посвідчення, або державній реєстрації - з моменту такої реєстрації";

   9) у статті 23:

   а) абзац перший частини першої доповнити словами "а також актом передачі зазначеного майна";

   б) частину шосту після слів "нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу" доповнити словами "а якщо договір купівлі-продажу підлягає державній реєстрації - з моменту такої реєстрації".

   2. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 51, ст. 453; 2000 р., N 31, ст. 247, N 33 - 34, ст. 272, ст. 273, N 41, ст. 341; 2003 р., N 10 - 11 , ст. 86, N 24, ст. 160, N 27, ст. 209; 2004 р., N 6, ст. 38, із змінами, внесеними Законом України від 20љлистопада 2003 року Nљ1294-IV):

   1) у тексті Закону слово "термін" в усіх відмінках замінити словом "строк" у відповідному відмінку;

   2) частину другу статті 2 доповнити абзацом такого змісту:

   "продажу цілісних майнових комплексів державних підприємств, що приватизуються";

   3) статтю 3 доповнити частиною такого змісту:

   "5. Розташовані за кордоном об'єкти, право державної власності України на які визнано міжнародними угодами, приватизуються з урахуванням таких угод";

   

   4) статтю 4 викласти у такій редакції:

   "Стаття 4. Державна програма приватизації

   1. Державна програма приватизації (далі - Програма) визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України, затверджується Верховною Радою України законом України один раз на 3 роки і діє до затвердження наступної Програми.

   2. У Програмі визначаються:

   завдання щодо продажу об'єктів приватизації;

   класифікація об'єктів приватизації за групами;

   заходи з підготовки підприємств до приватизації;

   порядок застосування способів приватизації;

   особливості приватизації окремих груп об'єктів;

   прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх розподілу;

   заходи щодо організаційного та інформаційного забезпечення виконання Програми.

   3. Верховна Рада України щороку заслуховує і затверджує звіт Фонду державного майна України про виконання Програми";

   5) у статті 5:

   а) частину першу викласти у такій редакції:

   "1. До об'єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:

   майно державних підприємств, державних господарських об'єднань, цехів, виробництв, дільниць, інших підрозділів, що є єдиними цілісними майновими комплексами і виділяються у самостійні підприємства;

   об'єкти незавершеного будівництва;

   акції (паї) господарських товариств, частки, що належать державі у майні підприємств, заснованих на змішаній формі власності, та господарських організацій";

   б) абзац п'ятий пункту "в" частини другої викласти у такій редакції:

   "захисні споруди цивільної оборони";

   в) абзац дванадцятий пункту "г" частини другої після слів "гідромеліоративних робіт" доповнити словами "крім малих гідроелектростанцій";

   6) статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:

   "інші особи, які залучаються органами приватизації на договірних засадах";

   7) абзац десятий частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:

   "укладають договори на проведення незалежної оцінки майна в процесі його приватизації";

   8) у статті 12:

   а) абзац перший частини першої після слів "органів приватизації" доповнити словами "органів, що уповноважені управляти державним майном";

   б) частину четверту викласти у такій редакції:

   "4. У місячний строк після опублікування в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації переліку об'єктів, які підлягають приватизації, органи, що здійснюють управління майном цих об'єктів, передають функції з управління цим майном відповідним державним органам приватизації у порядку, що затверджується Фондом державного майна";

   в) доповнити статтю частиною такого змісту:

   "5. З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства забороняється відчужувати майно (необоротні активи), що належить підприємству (продавати майно; здійснювати обмін, іпотеку та заставу майна; списувати основні засоби, які мають залишкову вартість, безоплатно передавати та реалізовувати майно для погашення заборгованості), здавати майно в оренду, вносити майно до статутних фондів інших підприємств, передавати майно в управління і здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг). У разі необхідності такі дії виконуються державним підприємством, майно якого приватизується, з дозволу відповідного державного органу приватизації";

   9) у статті 13:

   а) друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Цей строк не повинен перевищувати чотирьох місяців від дати затвердження складу комісії";

   б) перше речення частини другої викласти у такій редакції:

   "2. До складу комісії за принципом рівного представництва входять представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в тому числі від представницького органу трудового колективу - профспілкового комітету або іншого уповноваженого ним органу, інші особи (або їх уповноважені представники), які подали заяву на приватизацію, представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу приватизації, органу, що здійснював управління відповідним державним майном до передачі функцій з управління цим майном державному органу приватизації, а також органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій - під час приватизації особливо небезпечних підприємств та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - під час приватизації об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

   10) у статті 14:

   а) абзац п'ятий частини першої доповнити словами "стосовно підприємств, включених до визначеного Антимонопольним комітетом України та Фондом державного майна України переліку об'єктів, приватизація яких проводиться за погодженням з Антимонопольним комітетом України";

   б) в абзаці першому частини другої слово "ціну" замінити словом "вартість";

   в) в абзаці четвертому частини другої слово "вартості" замінити словом "майна".

   11) у статті 15:

   а) у частині першій:

   абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:

   "продажу об'єктів приватизації за конкурсом, на відкритих торгах, на аукціоні (в тому числі із зниженням ціни лоту, без оголошення ціни);

   продажу акцій (пакетів акцій, паїв) на аукціоні (в тому числі на спеціалізованих аукціонах за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонах та аукціонах без оголошення ціни), за конкурсом, на відкритих торгах, через організаторів торгівлі цінними паперами (фондові біржі, торговельно-інформаційні системи) та іншими способами, що передбачають загальнодоступність для покупців та конкуренцію, а також";

   доповнити частину після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

   "продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках відповідно до законодавства і правил функціонування зазначених ринків, у тому числі через депозитарні розписки, а також із залученням радників;

   викупу пакетів акцій (паїв)".

   У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'яти і доповнити його словами "крім випадків, коли такі способи продажу заборонені законом";

   б) частину другу виключити;

   в) частину третю викласти у такій редакції:

   "3. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів малої приватизації здійснюється у порядку, передбаченому Законами України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" та Державною програмою приватизації, шляхом:

   продажу на аукціоні, за конкурсом;

   викупу;

   продажу під розбирання;

   внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта";

   г) частину четверту виключити;

   12) статтю 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, на відкритих торгах, через організаторів торгівлі цінними паперами (фондові біржі, торговельно-інформаційні системи)

   1. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні (в тому числі на аукціоні без оголошення ціни), за конкурсом, на відкритих торгах, через організаторів торгівлі цінними паперами (фондові біржі, торговельно-інформаційні системи) здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

   Умовами конкурсу (відкритих торгів) можуть передбачатися кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (торгів).

   2. У разі коли на аукціон, конкурс, відкриті торги з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві з обов'язковим забезпеченням ним виконання визначених умов продажу.

   3. Орган приватизації може прийняти рішення про повторний продаж на аукціоні, за конкурсом, на відкритих торгах об'єктів, які не продано чи знято з аукціону, конкурсу, відкритих торгів, або про їх реструктуризацію тощо.

   4. У разі коли аукціон, конкурс, відкриті торги не відбулися через відсутність заяв від покупців, при їх повторному проведенні можлива зміна умов продажу, включаючи зменшення початкової вартості об'єкта, але не більш як на 30 відсотків, а також прийняття рішення про продаж об'єкта на аукціоні методом зниження ціни лота або на аукціоні без оголошення ціни у порядку, що затверджується Фондом державного майна України за погодженням з Мінекономіки, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

   5. До участі в конкурсі та відкритих торгах не допускаються покупці, щодо яких на момент проведення встановлено факт систематичної (два або більше разів) несплати за придбані в процесі приватизації об'єкти або невиконання інвестиційних чи інших зобов'язань у строки, передбачені договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації.

   Зазначені в абзаці першому цієї частини обмеження застосовуються протягом двох років з моменту встановлення останнього факту несплати за придбаний у процесі приватизації об'єкт чи невиконання інвестиційних або інших грошових зобов'язань у строки, передбачені договорами купівлі-продажу об'єкта приватизації";

   13) у статті 17:

   а) абзац другий частини другої викласти у такій редакції:

   "Відкриті акціонерні товариства, зазначені у частині першій цієї статті, створюються на базі коштів, матеріальних та нематеріальних активів, відокремлених від господарських товариств (орендних підприємств), створених орендарями. Склад внесків до статутного фонду відкритих акціонерних товариств засновників - державного органу приватизації та орендаря (за наявності його внеску) - визначається за згодою сторін";

   б) абзац перший частини восьмої викласти у такій редакції:

   "8. У разі відмови орендаря виступити засновником акціонерного товариства на умовах, запропонованих державним органом приватизації, приватизація майна, зданого в оренду, здійснюється без його згоди в порядку, визначеному статтею 18 цього Закону або Закону України "Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію)";

   в) в абзаці другому частини дев'ятої слово "ціна" замінити словом "вартість";


   14) у статті 18:

   а) в абзаці другому частини шостої слова "експертним шляхом у встановленому порядку" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";

   б) частину сьому виключити;

   15) у статті 19:

   а) абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

   "Інформація про результати приватизації об'єкта (інформація про переможців конкурсу, аукціону, відкритих торгів, інших способів приватизації, продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами, ціну, за яку придбано об'єкт приватизації, дані про розподіл акцій (часток, паїв) між новими власниками (окремо щодо кожної юридичної особи) підлягає публікації у виданнях державних органів приватизації протягом 30љкалендарних днів після затвердження Фондом державного майна України (його регіональними відділеннями) результатів продажу з дня укладення договору купівлі-продажу та надається відповідному органу виконавчої влади, в управлінні якого перебував об'єкт";

   б) частину другу викласти у такій редакції:

   "2. Інформація про строки та умови проведення конкурсів, відкритих торгів підлягає опублікуванню в інформаційних бюлетенях органів приватизації, центральних та місцевих друкованих засобах масової інформації у період від 30 до 50 календарних днів до дати проведення конкурсів, відкритих торгів. Інформація про строки та умови проведення конкурсів, відкритих торгів з продажу об'єктів приватизації, які Програмою віднесено до об'єктів групи Г, підлягає опублікуванню у період від 30 до 75љднів до дати проведення відповідних конкурсів, відкритих торгів.

   Інформація про строки та умови проведення аукціону, розміщення (розповсюдження) акцій шляхом відкритого продажу підлягає опублікуванню в інформаційних бюлетенях органів приватизації, центральних та місцевих друкованих засобах масової інформації протягом 30 календарних днів до дати проведення аукціону, дати початку розміщення (розповсюдження) акцій шляхом відкритого продажу";

   

   16) у статті 20:

   а) у назві статті та частині першій слово "ціни" замінити словом "вартості";

   б) частину другу викласти у такій редакції:

   "2. У разі приватизації об'єкта шляхом його викупу вартість об'єкта приватизації визначається шляхом проведення незалежної оцінки";

   17) у статті 21:

   а) абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

   "1. Покупці здійснюють оплату вартості об'єкта приватизації виключно грошима. Якщо приватизація державного майна здійснюється з розстрочкою платежу, на суму розстроченого платежу нараховуються відсотки за обліковою ставкою Національного банку України, або якщо це передбачено відповідним законом, сума викупу збільшується з урахуванням індексу інфляції. Розрахунки за об'єкти приватизації здійснюються у порядку, встановленому Фондом державного майна України";

   б) частину другу після слів "національній валюті" доповнити словами "або у вільно конвертованій валюті, якщо це передбачено умовами продажу";

   18) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Використання коштів, одержаних від приватизації

   Кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету в повному обсязі";

   19) у статті 27:

   а) у частині другій:

   в абзаці першому слово "аукціону" замінити словом "торгів";

   доповнити частину після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

   "повної та своєчасної сплати всіх поточних податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України".

   У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим;

   доповнити частину після абзацу п'ятнадцятого новими абзацами такого змісту:

   "До договору купівлі-продажу об'єкта приватизації включаються зобов'язання покупця щодо надання державному органу приватизації інформації, склад та строки надання якої встановлюються договором купівлі-продажу. У разі зміни місцезнаходження покупець зобов'язаний у десятиденний строк повідомити про це державний орган приватизації.

   За результатами перевірки виконання умов договору купівлі-продажу складається акт перевірки за формою, встановленою Фондом державного майна України.

   Державні органи приватизації повідомляють про обтяження акцій відповідними зобов'язаннями реєстраторів (при документарній формі випуску акцій) та зберігачів (при бездокументарній формі випуску акцій чи в разі знерухомлення акцій)".

   У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий " вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять першим;

   б) абзац другий частини четвертої викласти у такій редакції:

   "Право власності на приватизований об'єкт переходить до покупця з моменту повної сплати вартості придбаного об'єкта приватизації, а якщо договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню, - з моменту такого посвідчення, або державній реєстрації - з моменту такої реєстрації";

   в) в абзаці третьому частини шостої слова "на фондових біржах" замінити словами "через організаторів торгівлі цінними паперами (фондові біржі, торговельно-інформаційні системи)";

   г) доповнити статтю частиною такого змісту:

   "10. До договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, умови продажу яких затверджено Кабінетом Міністрів України, можуть вноситися зміни в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

   20) у статті 29:

   а) частину третю після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

   "Посадові особи підприємств, на балансі яких перебувають об'єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність за порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного надання достовірної інформації про об'єкти приватизації, які підлягають продажу, або надання інформації не в повному обсязі у формі штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

   У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

   б) у частині четвертій:

   в абзаці першому слова "або за конкурсом" замінити словами "за конкурсом, на відкритих торгах";

   абзац другий після слова "аукціону" доповнити словами "відкритих торгів";

   

   

   в) частину п'яту викласти у такій редакції:

   "5. У разі повного або часткового невиконання умов договорів купівлі-продажу встановлюється така відповідальність покупців:

   у разі порушення визначених умовами договору купівлі-продажу строків виконання зобов'язань, виражених у грошовій формі, крім внесення плати за об'єкт приватизації, покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1љвідсотка вартості невиконаних зобов'язань за кожний день прострочення;

   у разі розірвання у встановленому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням зобов'язань, виражених у грошовій формі, крім плати за об'єкт приватизації, внесені частково гроші та інші активи не повертаються, а в разі невиконання цих зобов'язань на день подання позову про розірвання договору покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків загального обсягу зобов'язань, виражених у грошовій формі;

   у разі невиконання покупцем об'єкта приватизації зобов'язання щодо збереження обсягу виробництва продукції, збільшення товарообігу, надання послуг (далі - обсяг виробництва), крім випадків, пов'язаних з проведенням реконструкції та модернізації виробництва, ремонту основних засобів, покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків визначеної у грошовій формі величини зменшення обсягу виробництва продукції (обсяги виробництва порівнюються у натуральному виразі);

   у разі невиконання зобов'язання щодо збільшення обсягів виробництва продукції до конкретно обумовленого договором рівня покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків визначеної у грошовій формі величини різниці між обсягом виробництва продукції, якого необхідно було досягти згідно з умовами договору купівлі-продажу, та фактичним обсягом на момент перевірки (обсяги виробництва порівнюються у натуральному виразі);

   у разі коли протягом року після встановлення факту невиконання зобов'язання щодо збереження обсягу виробництва продукції або його збільшення до конкретно обумовленого договором рівня покупець не забезпечить відновлення обсягу виробництва або досягнення передбаченого договором рівня, державний орган приватизації має право порушити питання про розірвання договору купівлі-продажу;

   у разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій) підприємства у зв'язку з визнанням цього підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100љвідсотків не виконаних ним зобов'язань, але не менше 100 відсотків вартості придбаного об'єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання підприємства, майно (акції) якого є об'єктом купівлі-продажу, банкрутом;

   у разі виявлення органом приватизації факту неналежного виконання умови договору купівлі-продажу, за порушення якої відповідальність законодавством не визначено, покупець сплачує штраф у розмірі 10љвідсотків вартості придбаного об'єкта приватизації;

    у разі недодержання зобов'язання щодо збереження протягом визначеного періоду видів економічної діяльності приватизованого об'єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна.

   За недопущення працівників державних органів приватизації, вчинення протидії чи перешкоджання проведенню ними перевірки додержання умов договору купівлі-продажу державного майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен встановлений факт.

   Штрафи і пеня стягуються з винних осіб в установленому порядку та перераховуються до державного бюджету";

   21) статтю 30 викласти у такій редакції:

   "Стаття 30. Спори, що виникають у процесі приватизації

   Спори, що виникають у процесі продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, на відкритих торгах та на фондових біржах, розв'язуються у порядку позовного провадження виключно відповідним господарським судом.

   Усі інші спори, що виникають з правовідносин, пов'язаних з процесом приватизації, розв'язуються судом або господарським судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції".

   3. У Законі України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., Nљ45, ст. 375):

   1) частину третю статті 8 викласти у такій редакції:

   "Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою технічної документації, необхідної для її придбання, а також оформленням державного акта на право власності на землю, виконуються покупцем об'єкта незавершеного будівництва після його приватизації згідно з вимогами законодавства";

   2) статті 9 і 10 викласти у такій редакції:

   "Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва

   Вартість об'єкта незавершеного будівництва визначається відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. При цьому вартість об'єктів незавершеного будівництва санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку визначається на підставі незалежної оцінки.

Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій

розташовано об'єкт незавершеного будівництва

   Вартість земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіальним органом за результатами проведення незалежної оцінки у порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність";

   3) у статті 14:

   у частині першій слово "ціна" в усіх відмінках замінити словом "вартість" у відповідному відмінку;

   частину другу після слів "ціни лоту" доповнити словами "та аукціону без оголошення ціни";

   4) в останньому реченні частини першої статті 15 слова "експертним шляхом" замінити словами "шляхом проведення незалежної оцінки";

   5) друге речення частини першої статті 17 виключити;

   6) у частині першій статті 19:

   а) в абзаці першому слова "крім продажу під розбирання" виключити;

   б) абзац другий доповнити словами "а у разі продажу під розбирання" строку розбирання";

   в) абзац третій викласти у такій редакції:

   "у разі придбання покупцем об'єкта незавершеного будівництва у власність земельної ділянки, на якій цей об'єкт розташований, подальший продаж зазначеної земельної ділянки у період дії умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва може здійснюватися лише разом з цим об'єктом";

   г) в абзаці четвертому:

   перше речення доповнити словами "а у разі його продажу під розбирання - на строк розбирання";

   друге речення після слів "неможливості завершення будівництва" і "строки завершення будівництва" доповнити словом "(розбирання)".

   III. Прикінцеві положення

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

   3. Кабінету Міністрів України:

   підготувати та подати для розгляду Верховною Радою України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

   забезпечити розроблення і прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.