A A A K K K

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Текст документу

від 20 листопада 2015 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу  Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір субєктів оціночної діяльності»

 

1.    Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якщо законодавством передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади або органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки шляхом укладання договорів з суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством. Згідно з пунктом 15 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.

Процедура такого відбору встановлена Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України  від 29 серпня  2011 року  № 1270, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за 1096/19834. За зазначеною процедурою під час обрання переможця конкурсу комісія має враховувати понад десять різних критеріїв, наведених у Положенні, а також визначати важливість впливу кожного із них на прийняття кожним членом комісії рішення щодо переможця конкурсу. Така процедура не дозволяє уникнути певного суб’єктивізму кожного члена комісії під час прийняття ним рішення стосовно переможця конкурсу.

Після вивчення фахової та громадської думки, зокрема, із залученням фахівців саморегулівних організацій оцінювачів, а також оцінювачів органів державної влади, Фондом державного майна України було прийнято рішення розробити нормативно-правовий акт, який запровадить абсолютно новий підхід до процесу конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, що стане надійним бар’єром можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень у цій сфері.

Потреба в нормативно-правовому урегулюванні викладеного вище питання передбачає розроблення нової редакції Положення.

 

2.    Мета і шляхи її досягнення

 

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – проект Наказу) розроблено з метою удосконалення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, запобіганню і протидії можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Проект Наказу урегульовує процес конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності комісіями, що створюються, органами приватизації у разі якщо ціна надання послуг з незалежної оцінки майна або виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості  предмета державної закупівлі, що проводиться у таких випадках:

Фонд, його регіональні відділення виступають замовниками послуг з незалежної оцінки майна, робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір (далі – конкурс) суб’єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством;

звернення органів державної влади або місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями виступати замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

звернення інших заінтересованих в проведенні конкурсу осіб, у тому числі суб’єктів господарювання з державною часткою (комунальною часткою) в статутному капіталі у разі коли Фонд або його регіональне відділення не виступає замовником такої оцінки.

            Нове Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності який дасть змогу запровадити абсолютно нові підходи до конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності шляхом реалізації бальної системи оцінки конкурсних пропозицій на підставі врахування основних та додаткових критеріїв визначення переможця конкурсу, формалізувати, структурувати інформацію, що подається  претендентами; спростити підготовчий етап проведення конкурсу, а також оформлення результатів конкурсу.

Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання державними органами приватизації його положень висока.

Державний контроль та нагляд за дотриманням Наказу органами приватизації здійснюється Фондом державного майна України відповідно до наданих йому Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні» повноважень.

 

3. Правові аспекти

 

У даній сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Закон України «Про Фонд державного майна України»;

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

Закон України «Про здійснення державних закупівель»;

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного майна України  від 29 серпня  2011 року  №1270, зареєстроване в Міністерстві юстиції України  19 вересня 2011 року за 1096/19834.

 

4.    Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація проекту наказу Фонду державного майна України  не потребує додаткових матеріальних та інших  витрат.

 

5.    Позиція заінтересованих органів

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду державного майна України потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру. Проект наказу підлягає державній реєстрації, що здійснюється Міністерством  юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

 

Проект наказу Фонду державного майна України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць України і не впливає на їх регіональний розвиток. Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає прав та інтересів територіальних громад.

 

61.  Запобігання дискримінації

 

Проект наказу Фонду державного майна України  не містить ознаки дискримінації.

 

7.    Запобігання корупції

 

Проект наказу Фонду державного майна України не містить правил і процедур, які відповідно до Закону України «Про заходи запобігання і протидії корупції» можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

8.    Громадське обговорення

 

Проект наказу Фонду державного майна України  відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, потребує проведення консультацій з громадськістю. З цією метою проект наказу включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 25.12.2014 № 2848.

Проект наказу разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом регулятивного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" для одержання зауважень і пропозицій від усіх бажаючих узяти участь у його обговоренні.

Таким чином, Фонд державного майна як головний розробник наказу вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення Проекту наказу з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень не тільки професіоналами в сфері оцінки майна, а також усіма бажаючими взяти участь у обговоренні громадянами, суб’єктами господарювання та їх об’єднаннями.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу Фонду державного майна України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу Фонду державного майна України є регуляторним актом. Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» аналіз його впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, відповідність проекту наказу принципам державної регуляторної політики вивчалось шляхом оприлюднення проекту наказу на офіційному сайті Фонду державного майна і опрацювання зауважень і пропозицій від спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

101.    Вплив реалізації акта на ринок праці

 Проект наказу Фонду державного майна України не матиме негативного впливу на ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць у сфері оцінки майна та професійної оціночної діяльності, підвищення рівня занятості населення тощо).

 

11. Прогноз результатів

 

Прийняття проекту наказу Фонду державного майна України буде сприяти вдосконаленню процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, запобіганню і протидії можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Зокрема, проекту наказу Фонду державного майна України дасть змогу враховувати основні та додаткові критерії визначення переможця конкурсу; уникати суб’єктивізму під час обрання суб’єкта оціночної діяльності шляхом застосування бальної системи підрахунку конкурсних пропозицій; формалізувати, структурувати та узагальнити інформацію, що подається  претендентами; спростити підготовчий етап проведення конкурсу, а також оформлення результатів конкурсу.

 

Заступник Голови Фонду                                                                Н. Лебідь

 

« ___» _____________ 2015 р.