A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Текст документу

від 20 листопада 2015 р.

Аналіз регуляторного впливу

 проекту  наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний  відбір суб’єктів оціночної діяльності»

 

1.    Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом

державного регулювання

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якщо законодавством передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади або органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки шляхом укладання договорів з суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством. Згідно з пунктом 15 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, відбір суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна.

Процедура такого відбору встановлена Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України  від 29 серпня  2011 року  № 1270, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за 1096/19834. За зазначеною процедурою під час обрання переможця конкурсу комісія має враховувати понад десять різних критеріїв, наведених у Положенні, а також визначати важливість впливу кожного із них на прийняття кожним членом комісії рішення щодо переможця конкурсу. Така процедура не дозволяє уникнути певного суб’єктивізму кожного члена комісії під час прийняття ним рішення стосовно переможця конкурсу.

Після вивчення фахової та громадської думки, зокрема, із залученням фахівців саморегулівних організацій оцінювачів, а також оцінювачів органів державної влади, Фондом державного майна України було прийнято рішення розробити нормативно-правовий акт, який запровадить абсолютно новий підхід до процесу конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, що стане надійним бар’єром можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень у цій сфері.

Потреба в нормативно-правовому урегулюванні викладеного вище питання передбачає розроблення нової редакції Положення.

 

                                              2. Головні цілі прийняття акта

           

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – проект Наказу) розроблено з метою удосконалення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, запобіганню і протидії можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

 

 

 

 

 

3.    Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

зазначених цілей

 

Під час розробки проекту Наказу розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей.

        1. Залишити редакцію чинного Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності без змін. У такому випадку зазначений вище нормативно-правовий акт не буде відповідати вимогам сьогодення.

        2. Розробити нову редакцію Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

 

До нормативно-правової бази, що регулює питання конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, у випадках, встановлених законодавством, належать:

Конституція України;

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

Закон України «Про Фонд державного майна України»;

Закон України «Про здійснення державних закупівель»;

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджене наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року  № 1270, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за    № 1096/19834.

                

5. Обгрунтування можливостей досягнення поставлених цілей

у разі прийняття регуляторного акта

 

Проект Наказу урегульовує процес конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності комісіями, що створюються, органами приватизації у разі якщо ціна надання послуг з незалежної оцінки майна або виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості  предмета державної закупівлі, що проводиться у таких випадках:

Фонд, його регіональні відділення виступають замовниками послуг з незалежної оцінки майна, робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір (далі – конкурс) суб’єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством;

звернення органів державної влади або місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями виступати замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

звернення інших заінтересованих в проведенні конкурсу осіб, у тому числі суб’єктів господарювання з державною часткою (комунальною часткою) в статутному капіталі у разі коли Фонд або його регіональне відділення не виступає замовником такої оцінки.

            Нове Положення про конкурсний відбір суб‘єктів оціночної діяльності який дасть змогу запровадити абсолютно нові підходи до конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності шляхом реалізації бальної системи оцінки конкурсних пропозицій на підставі врахування основних та додаткових критеріїв визначення переможця конкурсу, формалізувати, структурувати інформацію, що подається  претендентами; спростити підготовчий етап проведення конкурсу, а також оформлення результатів конкурсу.

Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання державними органами приватизації його положень висока.

Державний контроль та нагляд за дотриманням Наказу органами приватизації здійснюється Фондом державного майна України відповідно до наданих йому Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні» повноважень.

 

                          6. Очікувальні результати прийняття акта

 

 

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення нормативно-правового акта з метою запобіганню і протидії можливій корупції та вчиненню корупційних правопорушень під час конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Проведення конкурсного відбору суб’єктів  оціночної діяльності на прозорій, відкритій  основі, за бажанням - з їх безпосередньої участі

Відсутні

Громадяни

Проведення конкурсного відбору суб’єктів  оціночної діяльності на прозорій, відкритій  основі, за бажанням - з їх безпосередньої участі

Відсутні

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

 

7. Обгрунтування строку чинності регуляторного акта

           

            Строк чинності регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим Наказ може зазнавати змін у разі майбутніх змін в законодавстві, що впливає на регуляторний акт, та соціально-суспільних змін в Україні.

 

8. Показники результативності акта

 

 Прийняття проекту Наказу Фонду державного майна України буде сприяти  вдосконаленню процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, дасть змогу враховувати основні та додаткові критерії визначення переможця конкурсу; уникати суб’єктивізму під час обрання суб’єкта оціночної діяльності шляхом застосування бальної системи підрахунку конкурсних пропозицій; формалізувати та узагальнити інформацію, що подається  претендентами; спростити підготовчий етап проведення конкурсу, а також оформлення результатів конкурсу.

Проект Наказу відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розміщено на офіційному сайті Фонду державного майна України. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань будуть прийматись зауваження та пропозиції до проекту Наказу, становить не менше одного місяця, що є достатнім для інформованості громадськості, спеціалістів у сфері оцінки та інших заінтересованих осіб з метою вивчення Фондом державного майна України їх думки з приводу результативності заходів, що запроваджуються актом.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

Відповідно до законодавства Фонд державного майна України здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності зазначеним проектом Наказу шляхом вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

Результативність змін, що вносяться до проекту наказу, вивчатиметься Фондом державного майна України протягом року з дати набрання чинності актом під час повторного відстеження результативності акта.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності акта.

Аналіз регуляторного впливу проекту Наказу підготовлено Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, телефон/факс 200-36-36).

 

 

 

Голова Фонду                                                                                         І. Білоус