A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування»

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Фонду державного майна України«Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури санації боржника до порушення провадження  у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування»

 

1.Опис проблем, які передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтями 5 та 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон), передбачена можливість боржника відновити платоспроможність без застосування процедур банкрутства. Однією з необхідних умов введення процедури санації до порушення провадження у справі про банкрутство (далі – досудова санація) є наявність згоди уповноваженого органу управління. З метою забезпечення вжиття своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств – боржників, які перебувають в управлінні Фонду державного майна України (далі – Фонд) та його регіональних відділень, розроблено Порядок надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури санації боржника до порушення провадження  у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування (далі – Порядок).

 

2. Головні цілі державного регулювання


        Метою розробки проекту наказу Фонду «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури санації боржника до порушення провадження  у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування»є забезпечення вжиття своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств – боржників, які перебувають в управлінні Фонду та його регіональних відділень.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

 зазначених цілей

Першою альтернативою є збереження існуючого стану та нерозроблення регуляторного акта, який визначає порядок надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури досудової санації підприємств – боржників, які перебувають у них в управлінні. Однак це може призвести лише до поглиблення наявних проблем і жодним чином не сприятиме їх розв’язанню, а також посилюватиме суб’єктивні чинники у зв’язку з відсутністю встановлених процедур.

Можлива і друга альтернатива – врегулювання порушених проблемних питань шляхом прийняття відповідного проекту наказу. Прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш оптимальним способом врегулювання проблемних питань.

 

4. Нормативно – законодавча база

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України «Про Фонд державного майна України», Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закон України «Про управління об’єктами державної власності».

 

5. Опис механізмів та заходів для роз’язання проблеми

       Проект наказу Фонду «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації  на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування» передбачає:

·                    надання ініціатором введення досудової санації до державного органу приватизації обов’язкового переліку документів для отримання згоди на її введення;

·                    здійснення державним органом приватизації аналізу поданих ініціатором введення досудової санації документів на їх відповідність вимогам Порядку;

·                    надання державним органом приватизації ініціатору введення досудової санації згоди на введення досудової санації або відмови на її введення.

 

6. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Зміни до нормативно-правового актаможуть вноситись у разі змін у чинному законодавстві.Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб’єктами господарювання висока.

Впровадження цього проекту наказу дасть змогу забезпечити вжиття своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств – боржників, які перебувають в управлінні Фонду та його регіональних відділень.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного наказу Фонду забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.


                        7. Очікувані результати прийняття акта

 

        Впровадження проекту наказу Фонду «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування» надасть змогу забезпечити вжиття своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств – боржників, які перебувають в управлінні Фонду та його регіональних відділень.

        Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці.

 

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення збільшення надходжень до Державного бюджету України від приватизації за рахунок підвищення інвестиційної привабливості об’єктів приватизації.

Виконання Фондом визначених статтями 5 та 6 Закону повноважень у правовому полі.

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

Надасть можливість відновити платоспроможність без застосування процедур банкрутства.

 

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

___________

      ______

 

 

        Таким чином, на підставі аналізу вигод та витрат можна зробити висновок про доцільність запровадження такого регулювання.

 

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта необмежений.

 

9. Показники результативності регуляторного акта

Прийняття проекту наказу Фонду «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутствоза рахунок небюджетних джерел фінансування» надасть можливість реалізувати положення статтей 5 та 6 Закону, а також можливість боржникам, які перебувають в управлінні Фонду та його регіональних відділень відновити платоспроможність без застосування процедур банкрутства.

Прогнознимизначеннямиякісних та кількісних показників результативності регуляторного актає:

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта залежно від кількості наданих погоджень Фондом та його регіональними відділеннями на введення досудової санації;

обсяг коштів, спрямованих суб’єктами господарювання на погашення заборгованостей із заробітної плати, інших соціальних платежів, заборгованостей до бюджетів усіх рівнів залежно від кількості наданих погоджень Фондом та його регіональними відділеннями на введення досудової санації;

високий рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

                   

  10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".Базове відстеження буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія, шляхом застосування статистичних даних суб’єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після базового відстеження з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом застосування статистичних даних суб’єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог акта.Установлені кількісні та якісні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей шляхом застосування статистичних даних суб’єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог акта. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням з питань відновлення платоспроможності та представництва Фонду у справах про банкрутство Юридичного департаменту Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601,тел./ 200-36-46).

 

 

                Голова Фонду                                                                                                                                                                                                        І. Білоус