A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

від 2 липня 2015 р.

 

 

Пояснювальна записка

 

до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

 

 

 

1.     Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено посаду «корпоративний секретар» в акціонерному товаристві.

Відповідно до ст. 56 цього Закону корпоративний секретар обирається наглядовою радою за пропозицією голови наглядової ради. Корпоративний секретар відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Діяльність корпоративного секретаря направлена на забезпечення ефективного управління товариством в інтересах його акціонерів та інших заінтересованих осіб; підвищення інвестиційної привабливості акцій товариства; зростання їх ринкової вартості (капіталізації); збільшення прибутковості бізнесу, що веде товариство.

Відповідно до Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 955, основними завданнями корпоративного секретаря є:

забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу;

забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам;

зберігання документів товариства, включаючи архів товариства;

забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;

надання органам товариства висновків та розроблення пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність із принципами корпоративного управління.

З метою встановлення у товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів товариства до повноважень корпоративного секретаря можуть належати функції секретаря загальних зборів, наглядової ради та виконавчого органу.

Корпоративний секретар володіє необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користується довірою акціонерів.

На сьогодні на ринку праці існує проблема кадрів на посаду корпоративного секретаря відповідно до встановлених вимог. Вирішення цього питання можливо шляхом навчання,  у тому числі власного персоналу акціонерного товариства. 

Згідно з частиною 1 статті 3, частиною 3 статті 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій, є об'єктами управління державної власності, управління якими здійснює Фонд державного майна України.

Разом з тим Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави низки господарських товариств, що перебувають у сфері його управління, відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України».

Також цим Законом за Фондом державного майна України закріплені повноваження щодо його участі у методологічному забезпеченні управління корпоративними правами держави.

З огляду на вищезазначене виникла необхідність у підготовці проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний» (далі – проект наказу).

Цими Положеннями будуть користуватися навчальні заклади, що готують спеціалістів за кваліфікацією «Секретар корпоративний».

 

2.     Мета і шляхи її досягнення

Дослідження міжнародної практики корпоративних відносин доводять необхідність підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах. З цією метою виникає потреба запровадження посади корпоративного секретаря для професійного здійснення організаційно-правового забезпечення діяльності органів управління товариства та забезпечення дотримання товариством процедурних вимог, що гарантують надійний захист та реалізацію прав та законних інтересів акціонерів товариства, його працівників, інвесторів та інших заінтересованих осіб.

Прийняття проекту наказу має на меті забезпечити координацію роботи з навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств, визначити порядок їх навчання та встановити порядок роботи екзаменаційної комісії і проведення кваліфікаційного іспиту з метою отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний».

 

3.     Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту наказу є:

-          Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;

-          Закон України «Про Фонд державного майна України»;

-          Закон України «Про акціонерні товариства»;

-          Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

 

4.     Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується  питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8.     Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект наказу разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщений на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (http://spfu.gov.ua) для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

           

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери та не потребує залучення до його опрацювання уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

 

10.   Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

 

11.   Прогноз результатів

Прийняття наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний» забезпечить удосконалення системи управління об’єктами державної власності шляхом професійної підготовки корпоративних секретарів акціонерних товариств.

 

 

 

 

   Голова Фонду                                                                            І. Білоус

 

  

«___»____________2015 р.