A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

від 2 липня 2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

 «___»________2015 року №­­­_____

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок роботи екзаменаційної  комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

 

Це Положення встановлює порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з метою отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний» (далі – кваліфікаційний іспит).

 

I.             Загальні положення

 

1. Організація роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюються на базі закладів післядипломної освіти, які уклали з Фондом державного майна України договір про співробітництво з питань навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств (далі – Навчальні центри).

 

2. Склад екзаменаційної комісії затверджується Фондом державного майна України.

Екзаменаційна комісія утворюється у складі голови екзаменаційної комісії, заступника голови екзаменаційної комісії та не менше трьох членів, один з яких виконує обов’язки секретаря екзаменаційної комісії.

Екзаменаційна комісія формується з числа представників Фонду державного майна України та відповідного Навчального центру.

Головою екзаменаційної комісії є уповноважена Головою Фонду державного майна України особа, в підпорядкуванні якої перебуває відповідний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання забезпечення підготовки фахівців, які здійснюють управління корпоративними правами держави.

 

3. Екзаменаційна комісія виконує такі функції:

погоджує перелік питань до кваліфікаційних іспитів, вносить зміни до зазначеного переліку;

проводить кваліфікаційні іспити;

призначає місце, дату та час проведення кваліфікаційного іспиту;

затверджує результати кваліфікаційних іспитів та приймає рішення про можливість видачі кваліфікаційних сертифікатів (свідоцтв про підвищення кваліфікації).

 

4. Формою роботи екзаменаційної комісії є засідання. Засідання екзаменаційної комісії вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше половини складу екзаменаційної комісії.

Екзаменаційна комісія приймає рішення більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос голови екзаменаційної комісії є вирішальним.

 

5. Технічне забезпечення роботи екзаменаційної комісії здійснює Навчальний центр, на базі якого проводиться кваліфікаційний іспит.

 

 

II.           Підготовка до кваліфікаційного іспиту

 

1. З метою складання кваліфікаційного іспиту особа, яка пройшла курс навчання за типовою програмою навчання (підвищення кваліфікації), подає до Навчального центру, на базі якого відбувалося навчання, заяву про включення її до списку осіб, які складатимуть кваліфікаційний іспит, зразок якої встановлюється Навчальним центром та погоджується екзаменаційною комісією.

До заяви додаються такі документи:

копія свідоцтва про навчання за типовою програмою навчання або типовою програмою підвищення кваліфікації;

копія документа про вищу освіту;

одна фотокартка розміром 4 х 6 см;

копія кваліфікаційного сертифіката (у разі наявності).

 

2. Навчальний центр, на базі якого проводиться кваліфікаційний іспит, розглядає документи осіб, які виявили бажання скласти кваліфікаційний іспит, та приймає рішення про допуск їх до кваліфікаційного іспиту.

 

3. У разі подання особою всіх документів, зазначених у пункті 1 розділу II цього Положення, Навчальний центр включає її до списку осіб, що складатимуть кваліфікаційний іспит, та надсилає зазначений список голові екзаменаційної комісії.

У разі подання особою неповного пакета документів, зазначених у пункті 1 розділу II цього Положення, приймається рішення про недопущення її до іспиту. Особі надається письмова відмова з обґрунтуванням причини відмови, а подані документи повертаються. У цьому разі вважається, що особа не складала кваліфікаційного іспиту.

Особа, яку не було допущено до кваліфікаційного іспиту, має право після усунення причини відмови протягом місяця повторно подати документи.

 

4. Кваліфікаційний іспит проводиться для перевірки знань за типовими програмами навчання (підвищення кваліфікації) та з метою отримання кваліфікаційного сертифіката корпоративного секретаря акціонерного товариства або свідоцтва про підвищення кваліфікації корпоративного секретаря акціонерного товариства.  Кваліфікаційний іспит проводиться в міру комплектування груп (не менше 10 осіб) за умови присутності не менше половини складу екзаменаційної комісії.

 

5. Екзаменаційна комісія, за погодженням із Навчальним центром, приймає рішення щодо дати проведення кваліфікаційного іспиту на засіданні, за результатами якого складається відповідний протокол. Призначення дати кваліфікаційного іспиту здійснюється не пізніше ніж за 3 дні до дати його проведення.

 

6. Перелік питань кваліфікаційних іспитів готується Навчальним центром, на базі якого організовано навчання та роботу екзаменаційної комісії, відповідно до типових програм навчання та підвищення кваліфікації та затверджується Фондом державного майна України.

На підставі затвердженого переліку питань кваліфікаційних іспитів Навчальним центром розробляються комплекти екзаменаційних білетів.

 

III.     Проведення кваліфікаційного іспиту

 

1. Кваліфікаційний іспит проводиться на базі Навчальних центрів, які проводили навчання або підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств.

 

2. Перед початком кваліфікаційного іспиту члени екзаменаційної комісії роз’яснюють правила проведення кваліфікаційного іспиту.

3. Екзаменаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит у формі співбесіди (шляхом надання усних відповідей на питання екзаменаційних білетів).

 

4. Співбесіда проводиться у такому порядку: кожна особа, що складатиме іспит, отримує білет, який містить 2 запитання у межах навчальної програми. Завдання полягає у наданні вичерпних відповідей на поставлені в білеті питання, а в разі необхідності – і на додаткові питання, поставлені членами екзаменаційної комісії.

 

5. Результат співбесіди оцінюється словами «склав» чи «не склав».

 

6. Результати іспиту оголошуються особам, які складали кваліфікаційний іспит.

 

7. Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про підвищення кваліфікації). 

 

8. Якщо особа не склала кваліфікаційного іспиту, вона має право скласти його повторно не раніше ніж через місяць від дати його попереднього складання в порядку, визначеному цим Положенням.

 

9. Рішення, прийняте екзаменаційною комісією за результатами складання кваліфікаційного іспиту, оформлюється протоколом засідання екзаменаційної комісії, в якому робиться відмітка про видачу кваліфікаційного сертифіката (свідоцтва про підвищення кваліфікації) корпоративного секретаря акціонерного товариства.

Протокол складається у двох примірниках, підписується всіма членами екзаменаційної комісії, що приймали іспит, затверджується керівником та засвідчується печаткою Навчального центру, на базі якого складався кваліфікаційний іспит. Перший примірник протоколу зберігається Навчальним центром протягом п’яти років від дати його оформлення. Другий примірник протоколу передається до Фонду державного майна України.

 

10. Протокол екзаменаційної комісії повинен містити:

список осіб, які складали кваліфікаційний іспит;

номери білетів;

результати кваліфікаційного іспиту;

номери кваліфікаційних сертифікатів (свідоцтв про підвищення кваліфікації);

перелік членів екзаменаційної комісії та їх підписи;

підпис керівника та печатку Навчального центру, на базі якого проводився іспит.

 

11.  Особи, що отримали кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про підвищення кваліфікації), розписуються у журналі видачі документів Навчального центру.

 

12. Документи, подані згідно з пунктом 1 розділу II цього Положення, повинні зберігатися в Навчальному центрі протягом п’яти років.

 

 

Начальник Управління

фінансового, майнового контролю

та обліку корпоративних прав держави                                          А. Сачівко