A A A K K K

Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна

від 26 серпня 2004 р.

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___"_______________ 2004 р.КиївN

Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

1.Внести зміни до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786 (ЗП України, 1996 р., N2, ст.57; Офіційний Вісник України 1998 р. N20, ст. 742; 1999 р. , N26 , ст. 1242; 2000 р., N3, ст. 84; 2000 р. N49, ст. 2124; 2001 р., N8, ст. 321; 2001 р., N21, ст. 939; 2002 р., N28, ст.1320; 2002 р., N47, ст.2124; 2003 р. , N4, ст.136), виклавши її в редакції, що додається.

2. Орендодавцям державного майна ініціювати внесення відповідних змін до договорів оренди згідно з вимогами цієї постанови.

3. Уповноважити Фонд державного майна України надавати роз'яснення з питань застосування цієї Методики.

Прем'єр-міністр України 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __________________2004 N_______

МЕТОДИКА
розрахунку, пропорції розподілу і порядок використання плати за оренду державного майна

1. Методику розрахунку, пропорції розподілу і порядок використання плати за оренду державного майна (далі - Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації; майна НАН України та галузевих академій наук; закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

____________
*Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства.

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. Розрахунок (перерахунок) орендної плати за оренду, суборенду державного майна (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств) підлягає обов'язковому погодженню з Фондом державного майна України або його регіональним відділенням за місцем розташування об'єкта оренди.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

3. До плати за оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна, плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно, та орендна плата за землю (компенсаційні платежі платнику земельного податку).

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

4. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком юридичним чи фізичним особам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати та індексів інфляції встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди та індексів інфляції розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

Якщо на момент укладення договору оренди індекс інфляції за перший місяць оренди невідомий, то в цьому випадку визначається і вказується у договорі оренди орендна плата за базовий місяць оренди. Базовим місяцем оренди вважається останній місяць, за який Державним комітетом статистики України визначено індекс інфляції. З врахуванням розміру орендної плати за базовий місяць у подальшому розраховується розмір орендної плати за перший місяць оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

Опл. =( Воз. +Внма.+ Віна. ) х Сор.ц,

де Опл. - розмір річної орендної плати, грн.; Воз. - залишкова (за балансом, форма N 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди ( без незавершеного будівництва), грн.; Внма. - залишкова вартість нематеріальних активів, грн; Віна. - залишкова вартість інших необоротних активів, грн; Сор.ц. - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна за незалежною оцінкою, а у разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 8 відсотків вартості орендованого майна за незалежною оцінкою.

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 15 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл. = Вп. х Сор.,

де Опл. - річна орендна плата, грн; Вп. - вартість орендованого майна за незалежною оцінкою, грн.; Сор. - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна всебічно враховувати його розташування ( в системі населених пунктів України, у населеному пункті, на місці розташування) і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо менший термін не передбачено у звіті про незалежну оцінку.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано (якщо тільки не спостерігається суттєвої диференціації приміщень будівлі за їх якістю ) з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп. = Вб. : Пб. х Пп.,

де Вп. - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб. - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена за незалежною оцінкою, грн.; Пп. - площа орендованого приміщення, кв. м; Пб. - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв. м.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

9. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс. =Опл.х Іп.р. х І м. ,
------
12

де Опл.міс. - місячна орендна плата, грн; Опл.- річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р.- індекс інфляції за період з дати інвентаризації майна цілісного майнового комплексу державного підприємства (дати незалежної оцінки окремого індивідуально визначеного майна) до дати укладення договору оренди або перерахунку орендної плати; Ім- індекс інфляції за перший місяць оренди.

10. При відсутності індексу інфляції за перший місяць оренди ( у тому числі і у разі укладення договору оренди раніше початку введення його у дію), розраховується орендна плата за базовий місяць оренди за формулою:

Опл.баз.міс. =Опл.х Іп.р. х Ібаз.м. ,
------
12

де Опл. баз.міс. - місячна орендна плата за базовий місяць оренди, грн.; Опл.- річна орендна плати, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р..- індекс інфляції за період з дати оцінки майна до дати укладення договору оренди,; Ібаз.м.- індекс інфляції за базовий місяць оренди.

Тоді розмір орендної плати за перший місяць буде визначатись за формулою:

Опл.міс. = .Опл.баз.міс. х Іб.п. х Ім.,

де Опл. баз. міс. - місячна орендна плата за базовий місяць, грн.; Іб.п. - індекс інфляції за період між базовим місяцем та першим місяцем оренди ; Ім. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

11. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

Опл. доб. = Опл. міс.
--------------
N

де Опл.доб. - добова орендна плата, грн. ; Опл. міс. - місячна орендна плата за відповідний місяць, грн; N - кількість діб роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування майном, що передається в оренду.

12. Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:

Опл. год. =Опл.доб.
------------ ,
Т

де Опл.год. - погодинна орендна плата, грн. ;Опл.доб.- добова орендна плата, грн.; Т - кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування майном, що передається в оренду.

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Плата за суборенду майна розраховується у такому ж порядку, як і плата за його оренду . При цьому звіт про оцінку рецензується органом приватизації.

15. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, становить 1 гривню.

16. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щомісячно в 5-денний термін від дати, встановленої для подання бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

17. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

18. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 15-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

19. Орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, - 97 відсотків до загального фонду державного бюджету, 3 відсотка до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями організаційних функцій орендодавця;

за нерухоме майно державних підприємств, організацій, бюджетних установ (організацій) - 47 відсотків орендної плати до загального фонду державного бюджету, 3 відсотка до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями організаційних функцій орендодавця; 50 відсотків державному підприємству, організації, бюджетній установі, на балансі яких перебувало це майно на час укладення договору оренди.

за майно, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) - 97 відсотків до загального фонду державного бюджету, 3 відсотка до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями організаційних функцій орендодавця.

Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не увійшли до його статутного фонду - 67 відсотків орендної плати до державного бюджету, - 3 відсотка до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями організаційних функцій орендодавця; 30 відсотків господарському товариства для утримання об'єктів житлового фонду, що не увійшли до його статутного фонду;

за інше окреме індивідуально визначене майно бюджетних установ (організації) - 47 відсотків орендної плати до загального фонду державного бюджету, 3 відсотка до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення виконання Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями організаційних функцій орендодавця; 50 відсотків бюджетній установі (організації).

за інше окреме індивідуально визначене майно, крім нерухомого, підприємства, організації - 100 відсотків підприємству, організації.

У разі оренди рухомого та нерухомого військового майна, закріпленого за військовими частинами Збройних Сил, інших військових формувань, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету, орендна плата згідно зі статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" спрямовується до державного бюджету.

Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та об'єктів майнового комплексу галузевих академій наук, згідно зі статтями 3, 4 Закону України "Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу" в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук України, галузевих академій наук і організацій, які перебувають у їх віданні.

20. Суборендна плата в частині, що дорівнює орендній платі за об'єкт суборенди, сплачується суборендарем суборендодавцю.

Орендна плата за об'єкт суборенди визначається відповідно до питомої ваги вартості об'єкту суборенди у вартості всього об'єкту оренди, яка була врахована для розрахунку орендної плати.

Надлишок суборендної плати, який утворився в результаті перевищення суборендної плати над орендної платою за об'єкт суборенди, спрямовується до загального фонду державного бюджету.

21. Контроль за надходженням орендної плати до Державного бюджету України здійснюють орендодавці державного майна.

Органи, уповноважені управляти державним майном, у підпорядкуванні яких знаходяться підприємства - орендодавці, щомісячно надають Фонду державного майна України інформацію про стан надходження коштів до Державного бюджету України за формою, встановленою Фондом.

22. Контроль за надходженням частини орендної плати на рахунок балансоутримувача здійснює балансоутримувач.

Завантажити Додаток 1

Завантажити Додаток 2