A A A K K K

Інформація про об‘єкти державної власності

Інформація
щодо проведення інвентаризації об’єктів нерухомого державного майна

Дорученням Прем’єр-міністра України від 19.07.2021 № 19111/66/1-21 до Протокольного рішення за підсумками наради щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента України від 29 квітня 2021 року
№ 180/2021, Мінрегіону разом з окремими центральними органами виконавчої влади, обласними, Київською міською держадміністраціями доручено забезпечити виконання цього завдання, зокрема проведення інвентаризації об’єктів нерухомого державного майна.

Відповідно до законодавства Фонд державного майна України (далі – Фонд) забезпечує формування і ведення загальнодержавного Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр), є його розпорядником.

Механізм проведення інвентаризації об’єктів державної власності та надання відомостей про об’єкти державної власності до Реєстру визначено Методикою проведення інвентаризації об’єктів державної власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада
2005 року № 1121 (далі – Методика № 1121).

Суб’єкти управління об’єктами державної власності ведуть облік об’єктів державної власності, що перебувають в сфері їх управління, приймають рішення про проведення інвентаризації державного майна, відповідно до яких отримують щороку від юридичних осіб (балансоутримувачів державного майна) пооб'єктний перелік державного майна в паперовому вигляді за формою № 2б «Відомості про державне майно» (наказ Фонду державного майна України від 03 лютого 2006 року № 197 «Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2006 року за
№ 380/12254), яка формується на підставі даних інвентаризаційних описів
(пункт 7  Методики № 1121).

За даними, поданими суб’єктами управління до Фонду з метою внесення до Реєстру, Фонд (лист від 30.07.2021 № 10-15-17529) на адреси Мін’юсту та обласних і Київської міської держадміністрацій надав з Реєстру переліки нерухомого державного майна (1 млн. об’єктів, крім об’єктів, розташованих на території АР Крим та м. Севастополя) у розрізі областей, міста Києва (дорученняПрем’єр-міністра України від 19.07.2021 № 19111/66/1-21 до абзацу першого підпункту 2.8 пункту 2 Протокольного рішення за підсумками наради щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року).

Узагальнена інформація щодо нерухомого державного майна
у регіональному розрізі  наведена  у додатку.

У свою чергу суб’єктам управління було доручено забезпечити проведення позапланової інвентаризації нерухомого державного майна, яке перебуває у сфері їх управління, відповідно до вимог Методики № 1121 (дорученняПрем’єр-міністра України від 19.07.2021 № 19111/66/1-21 до підпункту 2.10 пункту 2 Протокольного рішення за підсумками наради щодо виконання завдання пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року).

Фонд звернувся до суб’єктів управління (лист від 30.07.2021 № 10-15-17609) щодо надання відомостей про нерухоме державне майно, яке перебуває у сфері їх управління, зокрема даних про таке майно в електронному вигляді за структурою форми № 2б «Відомості про державне майно».


 Форма № 2б «Відомості про державне майно»

Порядок внесення інформації щодо нерухомого державного майна (додаток до листа Фонду від 30.07.2021 № 10-15-17609

 

Інформація
щодо формування та ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.07.2021

Фонд як розпорядник Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Реєстр) здійснює його формування та ведення відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постанов Уряду від 14 квітня 2004 року № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності» (із змінами та доповненнями), від 30 листопада 2005 року № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності» та інших нормативно-правових актів.

Суб’єкти управління відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» уповноважені вести облік об’єктів державної власності, які перебувають в їх управлінні, здійснювати контроль за ефективним використанням та збереженням таких об’єктів, забезпечувати надання в електронному та паперовому вигляді розпоряднику Реєстру відомостей про об’єкти державної власності для формування і ведення Реєстру.

У рамках взаємодії з суб’єктами управління Фонд оперативно надає суб’єктам управління роз’яснення щодо порядку подання відомостей про об’єкти державної власності.

Збір інформації про об’єкти державної власності здійснюється Фондом на єдиних методологічних засадах. На підставі отриманих від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності Фондом щоквартально вносяться зміни до Реєстру. Внесення Фондом даних до Реєстру напряму залежить від надання суб’єктами управління інформації..

Фондом організовано співпрацю із 152 суб’єктами управління (у тому числі
з 69 центральними органами виконавчої влади, 25 державними місцевими адміністраціями,
6 академіями наук, 5 господарськими структурами тощо).

Станом на 01 липня 2021 року за інформацією, наданою суб’єктами управління
(за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності), в Реєстрі обліковуються:

  • 19,3 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної власності і належать до сфери управління відповідного суб’єкта управління;
  • 425 господарських організацій з корпоративними правами держави;
  • більше 1 млн об’єктів державного майна, з яких:
  • 561,0 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;
  • 601,5 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;
  • 25,0 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі.

Суб’єкти управління надали інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ та організацій щодо 8,3 тис. юридичних осіб (балансоутримувачів) та повідомили, що на балансах 10,7 тис. юридичних осіб нерухоме державне майно не обліковується.

У сфері надання адміністративних послуг Фонд є суб’єктом надання адміністративної послуги «Надання інформації (відомостей або витягу) з Єдиного реєстру об’єктів державної власності». Адміністративна послуга надається з метою проведення державної реєстрації прав державної та комунальної власності на об’єкти нерухомого майна, захисту майнових прав держави у судах тощо. За І півріччя 2021 року на основі даних Реєстру було надано 3,5 тис. адміністративних послуг.

На виконання пункту 79 заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, доручення Кабінету Міністрів України від 11.01.2017 № 49305/1/1-16 до цього заходу, а також пункту 27 протоколу № 37 засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 04 жовтня 2018 року Фондом запроваджено моніторинг подання суб’єктами управління інформації про хід проведення державної реєстрації права власності на нерухоме державне майно (будівель, споруд або їх окремих частин та земельних ділянок), а також інформації про нерухоме державне майно, яке не підлягає державній реєстрації відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за відповідними формами, та згідно з даними, що надаються суб’єктами управління, забезпечено внесення інформації про проведення такої реєстрації до Реєстру (листи Фонду від 06.03.2017 № 10-15-4330, від 18.06.2018 №10-15-12205, від 05.11.2018 №10-15-22442). На сьогодні Фонд листом від 19.03.2019 № 10-15-5230 повідомив суб’єктів управління про строк та форми надання відповідної інформації.

Інформація про результати проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно (будівель та споруд) державних підприємств, установ, організацій та державного майна, що не увійшло до статутних капіталів  господарських товариств, яка надана суб'єктами управління до Фонду державного майна України з метою внесення до Єдиного реєстру об'єктів державної власності станом на 01.01.2021, наведена у додатку.

Дорученням Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 8617/1/1-19 суб’єктам управління об’єктами державної власності доручено забезпечити надання Фонду переліків нерухомого державного майна (будівель, споруд, земельних ділянок та об’єктів незавершеного будівництва), яке розташоване на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та/або на лінії зіткнення, згідно із переліком населених пунктів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року № 1085-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 79-р). Фонд своїм листом від 02.04.2019 № 10-15-6530 повідомив суб’єктів управління про строк та форми надання інформації про нерухоме державне майно, яке перебуває в сфері їх управління.