A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про затвердження Порядку підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу акціонерних, господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

від 14 вересня 2015 р.

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___________ 2015 р.                                        № ______

Київ

 

 

Про затвердження Порядку підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу акціонерних, господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Затвердити Порядок підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу акціонерних, господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), що додається.

 

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                А. Яценюк

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від__________ 2015 р. №_______

 

 

Порядок підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу акціонерних, господарських товариств,

утворених у процесі приватизації (корпоратизації)

 

            1. Цей Порядок  визначає механізм підтвердження Фондом державного майна передачі державного майна до статутного капіталу акціонерних, господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі холдингових, державних акціонерних компаній (далі –товариства).

            2. Фонд державного майна підтверджує передачу державного майна до статутного капіталу товариства,  утвореного у процесі приватизації  (корпоратизації), на підставі звернення із заявою:

товариства або його засновника;

арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі порушення справи про банкрутство товариства відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

осіб, які відповідно до законодавства України є правонаступниками зазначених товариств (далі - заявник).

            3. Підлягає підтвердженню право власності тільки на об'єкти нерухомого майна, передані до статутного капіталу товариств, у тому числі будівництво яких завершено, а також на об’єкти незавершеного будівництва.

 

 

 

 

                                                               2

4.  Документом, що підтверджує передачу державного майна до статутного капіталу товариства його засновником в процесі приватизації або корпоратизації, є складений та затверджений Фондом державного майна перелік нерухомого майна, переданого до статутного капіталу товариства (далі – перелік нерухомого майна), необхідний для  проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 868 (Офіційний вісник України, 2013р., № 96, ст. 3549).

            5. Для підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу товариства заявник подає до Фонду державного майна:

            заяву;

            перелік нерухомого майна, переданого до статутного капіталу товариства, складений за формою, що наведена в додатку;

технічний паспорт на кожний об’єкт, зазначений у переліку (у разі наявності), окремо дані інвентаризаційних описів основних фондів, складені на дату оцінки об'єкта;

державний акт про право власності на землю або на право постійного користування земельною ділянкою, або витяг із Державного земельного кадастру (у разі наявності);

акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу або акт оцінки вартості майна;

копії установчих документів, які підтверджують правонаступництво приватизованого (корпоратизованого) товариства.

6. У разі потреби Фонд державного майна може затребувати від заявника додаткові документи, необхідні для підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу товариства:

                                                              

 

                                                              3

документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (у разі наявності);

перелік нерухомого майна, що є власністю орендаря (для орендних підприємств станом на дату оцінки), із зазначенням вартості, інвентарного номера та місцезнаходження;

аудиторський висновок (у разі відсутності документів бухгалтерського обліку).

У разі відсутності документів бухгалтерського обліку, заявник для підготовки аудиторського висновку може залучити особу, яка має ліцензію на заняття аудиторською діяльністю.

7. Вичерпний перелік додаткових документів, які необхідно подати,  надсилається заявнику в 10-денний строк з дати надходження до Фонду державного майна документів, зазначених у пункті 5 цього Положення.

8. Заявником подаються оригінали документів або нотаріально посвідчені копії або копії, відповідність яких оригіналу засвідчена юридичною особою, яка створила цей документ.

Відповідальність за достовірність інформації у поданих документах покладається на заявника відповідно до законодавства України.

9. Документи, що надійшли до Фонду державного майна згідно з пунктом 5 цього Порядку, розглядаються протягом 30 робочих днів.

У разі затребування Фондом державного майна додаткових документів згідно з п. 6 цього Порядку документи розглядаються протягом 30 робочих днів з моменту їх отримання.

10. Перелік нерухомого майна складається в трьох примірниках, один з яких залишається у Фонді державного майна, а два передаються заявнику.

        11. У разі втрати переліку нерухомого майна на підставі звернення заявника видається дублікат з написом у правому верхньому кутку слова «Дублікат» та зазначенням дати видачі дубліката.

         12. Фонд державного майна відмовляє у підтвердженні передачі державного майна до статутного капіталу господарського товариства у разі

                                                                     

                                                                          4

подання заявником неповного пакета документів, зазначеного у пункті 5 цього Порядку, або у разі ненадання на вимогу Фонду державного майна додаткових документів згідно з пунктом 6 цього Порядку, про що письмово повідомляє заявника.

13. Розмір плати за надання Фондом адміністративної послуги з підтвердження передачі державного майна до статутного капіталу товариства, утвореного у процесі приватизації (корпоратизації), визначається у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                                     

 

                                                  

 

                                                                              Додаток

                                                                              до Порядку

 

ПЕРЕЛІК

нерухомого майна, переданого до статутного капіталу товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації)

 

з/п 

 

Назва об'єкта 

 

Місцезнаходження об'єкта 

 

Інвентарний номер об'єкта 

 

Вартість, за якою об'єкт включено до статутного капіталу товариства станом

на ________

(дата оцінки) 

 

Від товариства, створеного

в процесі приватизації (корпоратизації)

_____________________________                            ____________________

   (посада, прізвище та ім'я керівника)                                                                                (підпис)