A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

від 8 червня 2015 р.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

Сучасний стан приватизації, проведення реформ у цій сфері вимагає удосконалення процесу приватизації, застосування нових технологій та процедур, що забезпечать ефективність продажу об’єктів, гнучку систему підходів до приватизації та прийняття рішень.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі – проект Закону) спрямовано на забезпечення проведення реформ у сфері приватизації, захист національних інтересів у процесі приватизації, підвищенню ефективності приватизації, створення ринково-орієнтованого державного комплексу, спроможного забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій.

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання вимог Коаліційної угоди депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання (пункт 2.8) та  Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Метою законопроекту є удосконалення положень Закону України "Про приватизацію державного майна" в частині досягнення прозорості та відкритості приватизаційного процесу, посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації.

Прийняття законопроекту забезпечить поширення можливості залучення радників при підготовці до приватизації та приватизації об’єктів, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що потребує також доповнення  положень Закону України "Про Кабінет Міністрів України" щодо основних повноважень Кабінету Міністрів України.

 

3. Правові аспекти

 

Пропонується внести зміни до Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – Закон).

Для законодавчого закріплення пропонується доповнити статтю 2 Закону нормою щодо здійснення приватизації на основі  принципів відкритості та прозорості.

З метою посилення захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності пропонується не допускати до процесів приватизації у якості покупців юридичні особи (або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені), зареєстровані в країнах, які визнані Верховною Радою України  державою-агресором, або стосовно яких на законодавчому рівні застосовано санкції. А також поширити це обмеження на фізичних осіб (або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені), що мають громадянство країн, які визнані Верховною Радою України державою-агресором або стосовно яких на законодавчому рівні застосовано санкції.

У разі придбання пакетів акцій акціонерних товариств торговцями цінними паперами пропонується розширити обов'язковість умови щодо необхідності подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій акціонерного товариства, не залежно від розміру пакета акцій, який придбається.

З метою недопущення дроблення пакетів акцій та пришвидшення приватизаційних процесів пропонується виключити норми (пункт 4 частини третьої статті 184 Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи Г та  пункт 4 частини першої статті 185 Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи В) стосовно обов’язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств груп В та Г розміром 5 – 10 відсотків статутного капіталу до проведення конкурсу.

Крім того, для удосконалення порядку продажу об’єктів групи В пункт 1 частини першої статті 185 Закону стосовно особливостей приватизації об’єктів групи В пропонується викласти в новій редакції.

Так, частиною першою статті 185 Закону передбачено, що конкурс з продажу пакета акцій акціонерного товариства, що належить до групи В, проводиться за умови, що об’єктом продажу є контрольний пакет акцій. Пакети акцій акціонерних товариств групи В розміром 25 і менше відсотків пропонуються до продажу на фондових біржах. Отже, спосіб продажу акцій товариства об’єкта групи В, державна частка в статутному капіталі якого становить від 25+1 акція до 50 відсотків, залишився не врегульованим.

Тому пропонується передбачити порядок приватизації для таких об’єктів групи В – на фондових біржах, який забезпечує відкритість та конкурентність продажу.

Зазначений порядок не поширюється на об’єкти групи В, які належать до паливно-енергетичного комплексу.

Механізм прийняття рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи В, які належать до паливно-енергетичного комплексу, визначено постановою Уряду "Деякі питання прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про приватизацію та затвердження умов продажу об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу" від 13 червня 2012 року   № 525.

Відповідно до частини 7 статті 16 Закону підготовка до приватизації та продаж об'єктів групи Г (стратегічні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу, науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи та інш.) може здійснюватися із залученням радників.

Залучення радників дозволяє провести повну підготовку об'єкта до приватизації з урахуванням існуючої практики, міжнародних стандартів; презентувати його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її межами. Підготовка до приватизації та продаж таких об'єктів державної власності із залученням радників сприятиме приведенню приватизаційних процедур до міжнародних стандартів.

Тому, частину сьому статті 16 пропонується викласти у новій редакції, яка дозволяє розширити коло об’єктів приватизації, до підготовки до продажу яких можуть залучатися радники. Передбачається, що залучення та визначення радників здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку.

Для запобігання витрат з Державного бюджету на залучення радників пропонується із частини шостої статті 23 вилучити норму щодо оплати послуг радників під час підготовки до продажу пакетів акцій лише за рахунок коштів Державного бюджету, та доповнити статтю 23 частиною сьомою, яка передбачає, що залучення послуг радників здійснюється за рахунок державного бюджету або з інших джерел, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій, за рішенням Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону. Також частину другу статті 27 Закону доповнено абзацом восьмим, який передбачає включення оплати послуг радників до договору купівлі-продажу, за винятком коли оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або з інших джерел, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій.

Крім того, змінюється назва статті 23 на "Використання грошових коштів".

Законопроектом вносяться доповнення до основних повноважень Кабінету Міністрів України, визначених пунктом 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", в частині прийняття рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України. Вдосконалення процесу приватизації, правова основа якого створюється цим законопроектом, проведення ефективної, відкритої приватизації забезпечить збільшення надходжень до державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

 

Проект Закону потребує погодження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної регуляторною служби України.

6. Регіональний аспект

 

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

 

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

 

У проекті Закону відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднений на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

9. Позиція соціальних партнерів

 

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

 

Досягнення поставлених цілей стосовно вдосконалення приватизаційного законодавства можливе лише шляхом розроблення та прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Проект Закону відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проект Закону створить умови для удосконалення механізмів та процедур приватизації, скорочення строків приватизації, формування чіткої, ефективної правової бази у сфері приватизації, досягнення прозорості приватизаційного процесу, підвищення економічної ефективності продажу об’єктів, стимулювання ринку цінних паперів, захисту національних інтересів у процесі реформування відносин власності.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не має впливу на ринок праці.

 

 

11. Прогноз результатів

 

Прийняття Закону дасть змогу захистити національні інтереси у процесі реформування відносин власності, удосконалити механізми та процедури приватизації, підвищить економічну ефективність продажу об’єктів та надходження до державного бюджету.

 

 

 

Голова Фонду                                                                                                І. Білоус

 

" ____ " _____________ 2015 р.