A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (визначення меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відомостей до бази даних державного земельного кадастру, у т. ч. інформації на магнітних носіях); погодження документації із землеустрою відповідно до вимог чинного земельного законодавства; отримання витягу з Державного земельного кадастру; передача на державну експертизу та отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, затвердження органами державної влади та місцевого самоврядування, підготовка інших документів необхідних для продажу земельної ділянки.

 Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовано державне майно – група інвентарних об’єктів, у складі: будівля прохідної, Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В, зберігачом якого є ТзОВ «ПМК-5».

 Місцезнаходження об’єкта: 35350, Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Промислова,1.

Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,06 га.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.06.2017 № 994 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 21.06.2017 № 242 ««Про приватизацію об’єктів державної власності групи А» та рішення сесії Гощанської селищної ради від 04.04.2017 № 504 «Про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою…».

 Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена в установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

 Умови конкурсу: претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт та інших документів на вимогу РВ ФДМУ по Рівненській області; копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а строк виконання робіт зазначений в календарних днях.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсну документацію претенденти подають до РВ ФДМУ по Рівненській області, за адресою:м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Інформація про проведення конкурсу.

Останній день приймання заяв на участь у конкурсі: 28.07.2017 до 17.00.

Конкурс буде проведено 04.08.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою:м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.

Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).