A A A K K K

Відбудуться позачергові загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго»

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(код за ЄДРПОУ: 22800735, місцезнаходження: Україна, 18002,м. Черкаси, вул. Гоголя, 285)

 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ  «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – позачергові загальні збори)!

 

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 10 жовтня  2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів:  10  жовтня  2016 року о 12 годині 00 хвилин.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх  розгляду

4.Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх  розгляду.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8 Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 10 жовтня 2016 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

«1.Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів 23 червня 2012 року.

 2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Бобкова Ольга Валентинівна  – голова лічильної комісії;

- Вербівська Лариса Яківна  – член лічильної комісії;

- Гуліна Валентина Миколаївна  – член лічильної комісі.

3. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

«Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Функції голови та секретаря зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням наглядової ради.

 Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів».

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх  розгляду.

«Звіти Правління Товариствапро результати фінансово-господарської діяльності Товариства за2014 та 2015  роки взяти до відома».

4.Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх  розгляду.

«Звіти Наглядової ради Товариствапро роботу за 2014 та 2015 роки взяти до відома».

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

«Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства  за 2014  за 2015 роки взяти до відома».

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловленняТОВ «Аудиторська фірма «Арка» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.

2. Взяти до відома річний звіт Товариства за 2015 рік».

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

«Затвердити основні напрями діяльності Товариствана 2016 рік

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

«1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2014 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року  № 241«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

 -  5 % - до резервного капіталу;

 -  65% - до фонду розвитку виробництва;

 - 30% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2014 рік у розмірі 1194000,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

3.Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2016 року № 228«Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

-    5 % - до резервного капіталу;

-  20% - до фонду розвитку виробництва Товариства;

 - 75% - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

4.  Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 18983250,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

5.  Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

«1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

 3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

 

 

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

«1. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «Черкасиобленерго».

2. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго».

3. У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «Черкасиобленерго».

4.У зв’язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі»

13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства».

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

«Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі».

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

«1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства».

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорттадовіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства  (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ  «Черкасиобленерго»можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Холоднова Ірина Петрівна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-31-89.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spfu.gov.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 04 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).