A A A K K K

Об`єкти в управлінні

21.05.2019

Пропозиція регіонального відділення щодо продажу пакету акцій

Враховуючи те, що розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №5  - ДР -  ВО від 25.04.2019 відновлено обіг акцій ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош», Регіональне відділення 20.05.2019 направило до Фонду державного майна України пропозицію про включення державного пакету акцій у розмірі 9,662% статутного капіталу ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош» до переліку об’єктів малої приватизації,

18.04.2019

Захистили інтереси держави

Постановою Верховного Суду України від 13.03.2019 у справі №926/4739-б/16 про банкрутство ПрАТ «Туркомплекс «Черемош», за результатом повного, всебічного та об’єктивного розгляду доводів касаційної скарги Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області від 29.12.2018, що також підтверджено матеріалами даної судової справи, касаційну скаргу органу приватизації задоволено частково: скасовано постанови місцевого господарського суду (в частині) та суду апеляційної інстанції (повністю) у справі №926/4739-б/18, а провадження у даній справі про банкрутство ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»  закрито (як таке, що порушено безпідставно /стор.17-18 постанови суду/).

Також, Верховним Судом 13.03.2019 у справі №926/4739-б/16 винесена Окрема ухвала, щодо посадових осіб ПрАТ, яка направлена на адресу Генеральної прокуратури України.

Деталі – за посиланнями нижче: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80754129,

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80754419

 

16.04.2019

Звернення до  Дня охорони праці в Україні

31.07.2018

Об’єкт передано в управління ФДМУ

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 18.05.2018 №670 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року №447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» здійснення продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута» (код за ЄДРПОУ - 14257599) покладено на апарат ФДМУ.

        Враховуючи зазначене, регіональне відділення наказом від 24.05.2018 №161 скасувало прийняте рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу державного підприємства „Особливе конструкторське бюро „Рута” та привело свої розпорядчі документи стосовно цього об’єкта у відповідність до вимог чинного законодавства.

Наказом Фонду державного майна України від 23.07.2018 №976  „Про затвердження акта приймання – передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства „Особливе конструкторське бюро „Рута” ( за ЄДРПОУ 14257599) затверджено Акт приймання – передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства „Особливе конструкторське бюро „Рута” .

23.07.2018

Призупинено внесення змін до системи обліку цінних паперів

За рішенням НКЦПФР від 14.12.2017 №897 з 15.12.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод», на виконання постанови третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України 12.12.2017 року.

Наказом Фонду державного майна України від 27.03.2018 №447 затверджено переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, в тому числі перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств (додаток 1 до вказаного наказу), до якого увійшов державний пакет акцій у розмірі 21,524% статутного капіталу ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» (код ЄДРПОУ 14314682).

На виконання наказу Фонду державного майна України від 27.03.2018 №447 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році», Регіональне відділення наказом від 25.04.2018 №134-П прийняло рішення про приватизацію державного пакету акцій у розмірі 21,524% статутного капіталу ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» (ПАТ «ЧРТЗ) на аукціоні без умов.

         З метою підготовки до продажу державного пакету акцій у розмірі 21,524% статутного капіталу ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод» Регіональне відділення звернулося до Національної комісії з цінних паперів з проханням надати копію рішення НКЦПФР про відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПАТ «ЧРТЗ», після його прийняття.

         Після отримання від НКЦПФР зазначеного рішення, Регіональне відділення здійснюватиме подальшу підготовку до продажу зазначеного об’єкта малої приватизації.

 

20.03.2018

Засідання наглядової ради ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод»

26.02.2018 наглядова рада ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод», у статутному капіталі є державна частка акцій у розмірі 21,524%, прийняла рішення про проведення 26.04.2018р. річних загальних зборів акціонерів та затвердила наступний порядок денний цих зборів:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2..Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних  зборів акціонерів Товариства.

5.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства  про роботу за 2016 рік, 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.Звіт Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2016 році, 2017 році, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

8. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік та  за 2017 рік.

9. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2017 році.

 10.Визначення основних напрямків діяльності та погодження фінансового плану товариства на 2018 рік.

11.Зміна типу акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, зміна назви товариства.

12. Зміна назви Товариства.

13.Затвердження нової редакції Статуту у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення діяльності товариства у відповідність з вимогами законодавства України.

14.Затвердження внутрішніх положень товариства.

15. Про відкликання керівних та контролюючих органів: членів  Наглядової ради,  членів Ревізійної комісії.

16.Про обрання керівних та контролюючих органів: членів  Наглядової ради,  членів Ревізійної комісії.

17.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

18. Прийняття змін та доповнень до Статуту ПАТ „ЧРТЗ” у зв'язку з приведенням у відповідність з вимогами закону України „Про акціонерні товариства”.

19. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

20. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року.

20.03.2018 за участю представника регіонального відділення відбулося засідання ревізійної комісії ПАТ «Чернівецький радіотехнічний завод», на якому схвалено звіт ревізійної комісії товариства в 2017 р. та рекомендовано його на загальні збори акціонерів 26.04.2018р.

01.11.2017р.

Проводиться аналіз діяльності підзвітних товариств

Станом на 31.10.2017р. відбулось 2 засідання комісії регіонального відділення з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності 2-х акціонерних товариств, у статутному капіталі яких є державний пакет акцій, та повноваження з управління корпоративними правами держави яких здійснює регіональне відділення, а саме: ПрАТ „Туркомплекс „Черемош” та ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод”.

27.08.2017

Прийнято в управління новий об’єкт державної власності

Наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 22.08.2017 №215 затверджено акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства „Торговий дім „Буковинська горілка”(код ЄДРПОУ 22849629, адреса: м.Чернівці, вул.Лесина, 4).

         На даний час здійснюється підготовка зазначеного об’єкта до приватизації на аукціоні в електронній формі. Додаткову інформацію про це можна отримати за телефоном: (0372) 518-660.

17.02.2017

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області в установленому законодавством порядку здійснює підготовку до продажу державного пакета акцій у розмірі 9,7% статутного капіталу ПрАТ „Туристичний комплекс „Черемош” та управління корпоративними правами держави щодо вказаного акціонерного товариства.

  В газеті „Молодий буковинець” від 09.02.2017 №11 надрукована стаття під назвою „Чиновникам мерії – по кабінету з душовою?”, в якій зокрема зазначається про звернення керівництва ПрАТ „Туристичний комплекс „Черемош” щодо наміру викупу підприємства американським інвестором та ухвалення протокольного доручення про розгляд можливості викупу „Черемошу” міськрадою, за пропозицію депутата І.Наконечного проголосувало 28 депутатів.

  Інформація про  вимоги чинного законодавства з питань приватизації ПрАТ „Туристичний комплекс „Черемош” та заборони відчуження майна товариства розміщена на веб-сайті обласної державної адміністрації.

Докладно читайте:

Інформація щодо ПрАТ „Туристичний комплекс „Черемош”.

 

 

30.12.2016

 

Законний захист інтересів держави

За результатамипроведення претензійно-позовної роботи, постановою Вищого господарського суду України 
від 21.12.2016р. по справі №926/1859/14  за позовомГенерального агентства по туризму в Чернівецькій області 
ВАТ „Черемош” до ПАТ „Комерційний банк  „Надра”, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет 
спору на стороні позивача Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області 
про визнання недійсними договорів іпотеки, касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства “Комерційний 
банк „Надра”, в особі  уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Стрюкової Ірини 
Олександрівни залишино без задоволення, а постанову Львівського апеляційного гсоподарського суду 
від 26.09.2016р. у справі №926/1859/14 залишино без змін.

 

25.11.2016

Регіональне відділення передало

підзвітне підприємство в управління ДК «Укроборонпром»

На підставі і на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 №623-р «Деякі питання передачі Державному концерну «Укроборонпром» повноважень з управління корпоративними правами держави щодо публічного акціонерного товариства «Центральне конструкторське бюро Ритм» Державним концерном "Укроборонпром" корпоративними правами держави" та наказу Фонду державного майна України від 11.11.2016 №2042, надаємо для підписання акт приймання-передачі повноважень з управління корпоративними правами держави щодо публічного акціонерного товариства "Центральне конструкторське бюро Ритм" (код ЄДРПОУ 14261388, юридична адреса: м.Чернівці, вул. Головна, 244), пакет акцій у розмірі 25.002 відсотків статутного капіталу, у кількості 17643 (сімнадцять тисяч шістсот сорок три) штук акцій номінальною вартістю однієї акції 0.25 копійок, на загальну вартість 4410,75 грн., від регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області до Державного концерну "Укроборонпром" разом із справами щодо управління державними корпоративними правами цього товариства.

 

09.11.2016

Відбулося засідання

наглядової ради ПАТ „ЦКБ Ритм”

Відбулося засідання наглядової ради ПАТ „ЦКБ Ритм”, в якому взяв участь представник держави по завданню регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області.

Було розглянуто аналіз економічного становища товариства  за 9 місяців 2016 року. Про результати фінансово-господарської діяльності товариства доповіла голова наглядової ради Голик М.М. Товариство за цей період працювало прибутково. Результати роботи товариства за вказаний період свідчать про стійкий фінансовий стан товариства.

 

20.10.2016 

Відбулося засідання

наглядової ради

ПАТ „Чернівецький радіотехнічний завод”

 В засідання взяв участь представник регіонального відділення

Було, зокрема, розглянуто питання щодо звіту директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 1 півріччя 2016 р..

Після за слуховування та обговорення звіту його було прийнято до відома.

 

01.07.2016

Підзвітне акціонерне товариство

перерахувало дивіденди на державну частку

На виконання рішення загальних зборів акціонерів ПАТ „Центральне конструкторське бюро Ритм” від 28.04.2016 р. про нарахування дивідендів з чистого прибутку за 2015 рік (чистий прибуток складає 22097,0 тис. грн.) у розмірі 30 відсотків, відповідно до платіжного доручення №7404 від 23.06.2016 р. ПАТ „ЦКБ Ритм” своєчасно та у повному обсязі перераховані дивіденди до Державного бюджету пропорційно розміру державної частки акцій - 25,002%, в сумі 1657559,85 грн.

 

13.11.2015

Відбулось засідання наглядової ради підзвітного товариства

Відповідно до затвердженого завдання на голосування представнику держави на засіданні наглядової ради ПАТ “Центральне  конструкторське бюро Ритм” (державна частка – 25,002 % акцій статутного капіталу ПАТ) 12.11.2015 рокуза участю представника регіонального відділення проведено засідання наглядової ради ПАТ „ЦКБ Ритм” та розглянуто питання аналізу фінансово-господарської діяльності товариства за 9 місяців 2015 року.