A A A K K K

Всеукраїнський тиждень права

       Відповідно Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149 "Про Всеукраїнський тиждень права" Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

       Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №579-р передбачено проведення Всеукраїнського тижня права 08 - 13 грудня 2017 року.

Картинки по запросу всеукраїнський тиждень права

Реалізація і захист прав людини

                 Гарантії прав та свобод людини і громадянина передбачені  Конституцією і законами України, що являють собою систему правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і захист прав, свобод та законних інтересів українців,іноземців  та осіб без громадянства, що знаходяться на території України. 

            Одним із найбільших досягнень у гарантуванні прав і свобод є передбачена Конституцією система організаційно-правових гарантій, з-поміж яких особливо значна роль відведена Президентові України, Верховній Раді України, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, судам, прокуратурі та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

       Поряд з національними гарантіями Конституція передбачила можливість використання і міжнародно-правових гарантій. Відповідно до частини 4 статті 55 Конституції України кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звернутися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом чи учасницею яких є Україна.

       Окрім цього, зокрема, статтею 41 Конституції України передбачено, що громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

             Так, відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством, а саме, Законом України «Про Фонд державного майна України», Законом України «Про управління об’єктами державної власності» Фонд державного майна України реалізує державну політику щодо управління об'єктами державної власності, у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, в тому числі управління корпоративними правами держави. Так, зокрема, Фонд державного майна України його регіональні відділення та представництва виступають орендодавцями цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, а також майна, що не ввійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук, а також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або науковим установам.

           Слід зазначити, що оренда державного нерухомого майна є одним із способів його використання. Потенційним орендарям забезпечуються рівні умови для реалізації своїх прав щодо оренди державного майна на конкурсних засадах. Реалізація громадянами свого права на користування державним майном забезпечує поповнення державного бюджету України за рахунок надходжень від оренди державного нерухомого майна.

         Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Харківській області щотижня проводиться прийом громадян з питань оренди, приватизації, оцінки державного майна, що безумовно сприяє реалізації конституційних прав громадян.