A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Договір оцінки майна

Посилання на Зразок тристороннього договору на проведення незалежної оцінки

 

Договір № ________

на проведення незалежної оцінки майна

«___» ___________ 201__ р.                                                                                                     м. Київ

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву в особі начальника РВ ФДМ України по м. Києву Кучеренка Олександра Євгенійовича, що діє на підставі Положення про регіональне відділення ФДМ України по м. Києву, затвердженого Головою Фонду державного майна України 02 жовтня 2012 року № 3607 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 29.08.2014р. №2205), (далі – Замовник) з однієї сторони, ________________________________________________________________

(далі – Платник), з другої сторони, та суб’єкт оціночної діяльності _________________________________________________________________(далі – Суб’єкт оціночної діяльності), з третьої сторони, (разом – сторони), уклали цей договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

Суб'єкт оціночної діяльності за завданням Замовника проводить незалежну оцінку майна – ___________________ площею ______________________, розташованого за адресою: _____________________________ (далі – Об’єкт), Замовник зобов'язується прийняти виконану роботу, а Платник оплатити її.

 

2. Мета проведення оцінки

Незалежна оцінка Об’єкта проводиться з метою визначення вартості майна для розрахунку орендної плати.

 

3. Вид вартості майна

Ринкова вартість Об’єкта визначається відповідно до вимог Методики оцінки вартості об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629, (із змінами та доповненнями) (далі – Методика оцінки) та Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.

 

4. Дата оцінки та порядок її виконання

4.1. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний виконати незалежну оцінку Об'єкта станом на ___________р.

4.2. Виконання робіт здійснюється в два етапи:

•  перший етап - складання звіту про незалежну оцінку Об'єкта. Строк виконання  робіт – ___ календарних дня  від дати  підписання  цього Договору;

•  другий етап - доопрацювання результатів незалежної оцінки з метою приведення звіту про незалежну оцінку Об'єкта у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна у разі:

виявлення Замовником невідповідності застосування оціночних процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, а також зауважень щодо їх повноти та правильності виконання;

виявлення Замовником під час рецензування нових зауважень до звіту про незалежну оцінку Об'єкта;

порушення строків, установлених чинною Методикою оцінки.

 

5. Вартість робіт та порядок розрахунків

5.1. Загальна вартість робіт з незалежної оцінки Об'єкта становить _________грн. (_____________), без ПДВ.

5.2. Розрахунки між сторонами здійснюються в такій послідовності.

Протягом трьох банківських днів від дати підписання договору Платник перераховує на рахунок Суб'єкта оціночної діяльності суму у розмірі 100% загальної вартості робіт, що становить _____ грн. (__________________), без ПДВ.

 

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний своєчасно виконати оцінку та у разі потреби своєчасно доопрацювати результати оцінки.

6.2. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний доводити Замовнику правильність оцінки.

6.3. Замовник зобов'язаний забезпечити рецензування звіту про оцінку Об'єкта, про результати якого повідомити Платника.

6.4. Замовник зобов'язаний сприяти наданню Суб'єкту оціночної діяльності інформації та документації про Об'єкт, яка знаходиться в органу, уповноваженому управляти державним майном або в Балансоутримувача. У разі невчасного отримання необхідної інформації та документації від Замовника та/або органу, уповноваженому управляти державним майном та Балансоутримувача Суб'єкт оціночної діяльності не несе відповідальності за порушення строків виконання робіт за Договором.

6.5. Платник зобов'язаний протягом трьох банківських днів з дати підписання договору перерахувати на рахунок Суб'єкта оціночної діяльності суму, що становить 100% від загальної вартості робіт.

6.6. Суб'єкт оціночної діяльності та Замовник не несуть відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання Платником результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

6.7. Суб'єкт оціночної діяльності, у разі необхідності, може звертатися до Замовника та/або органу, уповноваженому управляти державним майном та Балансоутримувача за наданням необхідної інформації та документації про Об'єкт. 

У разі неможливості вчасного виконання робіт за Договором через поважні причини (зокрема, через несвоєчасне отримання Суб'єктом оціночної діяльності інформації та документації для виконання робіт з оцінки, що підтверджується відповідними документами), строк виконання робіт може бути продовжений на період відсутності інформації та документації, необхідних для виконання зазначених вище робіт.

У разі неможливості виконання Суб'єктом оціночної діяльності робіт з незалежної оцінки Об'єкта, або відмови Замовника від Договору (згідно з цим Договором), Замовник може залучити до виконання робіт переможця другого місця, якого було обрано комісією з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року № 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1096/19834

6.8. Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний у триденний строк від дати підписання Договору подати керівництву підприємства (копію - Замовнику) інформацію про перелік документів, необхідних йому для проведення робіт з оцінки.

6.9. Суб'єкт оціночної діяльності у процесі виконання робіт з оцінки та рецензування звіту зобов'язаний інформувати Замовника стосовно отримання повного комплекту необхідних документів для проведення робіт з оцінки.

В іншому разі Суб'єкт оціночної діяльності має повідомляти Замовника про ненадання (несвоєчасне надання) документів.

6.10. У разі потреби проведення робіт з незалежної оцінки об'єктів, які містять державну таємницю, Суб'єкт оціночної діяльності зобов'язаний забезпечити проведення такої незалежної оцінки відповідно до вимог законодавства, зокрема, за наявності спеціального дозволу, виданого йому на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею.

6.11. У разі, якщо суб'єкт оціночної діяльності вчасно не приступає до виконання Договору або виконує роботу, передбачену Договором, так повільно, що закінчення її в обумовлений строк стає неможливим, Замовник може до завершення Суб'єктом оціночної діяльності роботи, передбаченої Договором, відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків або призначити Суб'єкту оціночної діяльності відповідний строк для усунення недоліків. Якщо Суб'єкт оціночної діяльності не усунув недоліків у визначений строк, Замовник може відмовитися від Договору.

6.12 В разі несплати платником коштів у відповідності до п. 5.2  Суб'єкт оціночної діяльності має право відмовитись від проведення незалежної оцінки до повної оплати вартості робіт.

 

7. Порядок прийому-передачі звіту

7.1. Після завершення робіт Суб'єкт оціночної діяльності передає Замовнику звіт про незалежну оцінку Об'єкта у двох примірниках та висновок про його вартість у трьох примірниках, що оформлені в установленому порядку. Суб'єкт оціночної діяльності на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо звіту.

У разі потреби Суб'єкт оціночної діяльності доопрацьовує звіт про незалежну оцінку Об'єкта з метою приведення його у відповідність до нормативно-правових актів з оцінки майна (за другим етапом виконання робіт згідно з п. 4.2 Договору). Строк кожного доопрацювання Суб'єктом оціночної діяльності звіту не може перевищувати чотири робочі дні. Загальне доопрацювання звіту про незалежну оцінку Об'єкта відбувається в строк, що не перевищує кінцевого строку від дати оцінки та затвердження її результатів відповідно до вимог чинної Методики оцінки.

7.2. Одночасно з передачею звіту про незалежну оцінку Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності передає всю інформацію щодо об'єкта незалежної оцінки, яку було зібрано ним у процесі виконання роботи, та акт приймання - передавання робіт щодо незалежної оцінки.

Суб'єкт оціночної діяльності має надати Замовнику також електронну версію звіту про оцінку Об'єкта. Замовник не має права використовувати електронну версію звіту з метою, не передбаченою цим Договором.

7.3. Замовник забезпечує рецензування звіту. Висновок про вартість Об'єкта підлягає затвердженню або погодженню відповідно до вимог Методики оцінки , якщо за результатами рецензування звіт класифікується за ознаками абзацу другого або третього пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440. Наявність такої рецензії та затвердженого (погодженого) висновку про вартість Об'єкта є підставою для підготовки та підписання акта приймання - передавання робіт і спрямування його примірника Платнику

7.4. У випадку, коли Замовник відмовляється підписати акт приймання - передавання робіт, він повинен подати Суб'єкту оціночної діяльності та Платнику письмове обґрунтування причин своєї відмови.

7.5. Датою надання звіту про незалежну оцінку Об'єкта є дата офіційної реєстрації у Замовника поданих Суб'єктом оціночної діяльності документів, передбачених пунктами 7.1 та 7.2. цього Договору.

7.6. Датою завершення робіт є дата підписання акта приймання - передавання робіт після завершення першого та другого етапів.

8. Відповідальність сторін

8.1. У разі неналежного виконання Суб'єктом оціночної діяльності зобов'язань, у тому числі невиконання оцінки у строк, передбачений цим Договором, із Суб'єкта оціночної діяльності стягується на рахунок Замовника пеня в розмірі 0,1% загальної суми Договору за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% загальної суми Договору.

8.2. За недостовірність звіту та висновку про вартість Об'єкта Суб'єкт оціночної діяльності несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.3. Спори між сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цього Договору, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

9. Умови забезпечення конфіденційності

Сторони зобов'язані не розголошувати інформацію стосовно виконання робіт з незалежної оцінки Об'єкта, яка є конфіденційною.

10. Набуття чинності Договором, строк дії

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором, але не пізніше ніж до 31.12.2016 року.

11. Інші умови

11.1. Договір укладено в 3 примірниках (по одному для кожної із сторін) українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом підписання договору про зміну Договору. Зазначений договір про зміну Договору стає невід'ємною частиною Договору.

12. Реквізити сторін

 

Замовник:

Суб’єкт оціночної діяльності:

Платник:

Регіональне відділення ФДМУ України по м. Києву ___________________________________________

 _______________

адреса: 01032, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 50-Г

тел.: (044) 281-00-18

 

 

__________________________________________

___________

 

Начальник РВ ФДМ України по м. Києву

__________ Кучеренко О.Є.

            М.П.

 

__________________________________________

М.П.

 

_______________ М.П.

 

Акт № _____

приймання-передавання робіт з незалежної оцінки майна

«____» ____________ 201__ р.                                                                                                 м. Київ

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву в особі начальника РВ ФДМ України по м. Києву Кучеренка Олександра Євгенійовича, що діє на підставі Положення про регіональне відділення ФДМ України по м. Києву, затвердженого Головою Фонду державного майна України 02 жовтня 2012 року № 3607 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 29.08.2014р. №2205), (далі – Замовник) з однієї сторони,

 (далі – Платник), з другої сторони, та суб’єкт оціночної діяльності ________________________________________________________________(далі – Суб’єкт оціночної діяльності), з третьої сторони, (разом – сторони), засвідчують про наступне:

 

1.     Суб’єкт оціночної діяльності передає, Замовник приймає виконаний згідно Договору № ___ від ___ __________ 201__ р. на проведення незалежної оцінки майна – ___________  площею ____ кв.м, розташованого за адресою:_________________,  звіт про незалежну оцінку Об’єкта.

2.     Загальна вартість робіт становить __________ грн. (_______________________), без ПДВ.

3.     Акт приймання-передавання робіт складено в трьох примірниках (по одному для кожної із сторін) та є невід’ємною частиною Договору від __ ______________ 201__ р. № ___________.

4.     Сторони претензій щодо виконання умов Договору не мають.

Замовник:

Суб’єкт оціночної діяльності:

Платник:

Регіональне відділення ФДМУ України по м. Києву  __________________________________________

_

адреса: 01032, м. Київ, б-р Т. Шевченка, 50-Г

тел.: (044) 281-00-18

 

________________________________________

__

 

Начальник РВ ФДМ України по м. Києву

____________ Кучеренко О.Є.

            М.П.

____________________________

                                                             М.П.

 

 

_____________ М.П.