A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області

Адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, а/с 34

Тел. (0512) 47-56-40; факс (0512) 47-51-70;

E-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua

Телефони, за якими можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень:

(0512) 47-51-70 - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Регіональному відділенні

 

План заходів

щодо запобігання корупційним правопорушенням в Регіональному

відділенні ФДМУ по Миколаївській області

на 2019 рік

 

з/п

Заплановані заходи

Термін

виконання

Відпові­дальні

виконавці

Примі­тка

І. Робота головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції

1.

Надання структурним підрозділам РВ, підприємствам, які знаходяться у сфері управління РВ та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Постійно

 

Чечуй Л.Ф.

 

 

2.

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів    та сприяння його усуненню, здійснення контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників РВ,  внесення начальнику РВ пропозицій щодо усунення таких ризиків.

Постійно

 

Чечуй Л.Ф.

 

 

3.

Надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для розміщення їх на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, проведення у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій. 

Згідно зі

встановленими термінами

Чечуй Л.Ф.

 

4.

Вести облік працівників Регіонального відділення, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

У разі

необхідності

Чечуй Л.Ф.

 

5.

Вести облік повідомлень про корупцію, внесеними викривачами.  

У разі

необхідності

Чечуй Л.Ф.

 

6.

Забезпечити проведення, відповідно до вимог статті 56 Закону України "Про запобігання корупції", спеціальної перевірки відомостей за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави.

У разі

необхідності

Чечуй Л.Ф.

 

7.

Надання методичної допомоги, роз’яснень вимог чинного законодавства з питань запобігання корупційним правопорушенням.

Постійно

 

Чечуй Л.Ф.

 

8.

Отримання від новоприйнятих державних службовців відомостей щодо працюючих близьких осіб в РВ, подальша регулярна актуалізація такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Протягом

року

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

9.

Здійснювати профілактичну роботу серед працівників РВ з метою недопущення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Постійно

 

Чечуй Л.Ф.

 

10.

Залучатися до складу комісій та робочих груп з  питань діяльності РВ в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

11.

Здійснювати відповідні заходи на виконання вимог Закону України „Про очищення влади” з урахуванням вказівок ФДМУ.

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Чечуй Л.Ф.

 

12.

Забезпечити своєчасне надання звітів про:

- запровадження практичних заходів із запобігання і протидії проявам корупції в РВ (щокварталу до ФДМУ);

- запобігання проявам корупції в системі органів приватизації, забезпечення належного дотримання антикорупційного законодавства України

(щокварталу до ФДМУ);

- інформація щодо виконання Антикорупційної                 програми та реалізація визначених у ній заходів          (щокварталу до ФДМУ);

- мінімізацію можливості виникнення конфлікту    інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (щокварталу до ОДА);

- подання декларацій (щороку до ФДМУ).

Згідно зі

встановленими термінами

Чечуй Л.Ф.

 

 

13.

Залучатися до участі в процесі огляду приміщень, які проводяться в Регіональному відділенні правоохоронними органами, органами прокуратури та іншими органами, в процесі здійснення ними  досудового розслідування.

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

14.

Залучатися до аналізу проектів організаційно-розпорядчих документів РВ з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

15.

Запровадження заходів щодо обмеження контактів працівників структурних підрозділів Регіонального відділення під час виконання ними посадових обов’язків, зі сторонніми особами (доручення Голови Фонду від 14.11.2016№ К/96 стосовно           запобігання проявам корупції в системі державних органів приватизації, забезпечення належного дотримання антикорупційного законодавства України). 

Постійно

Керівники

структурних

підрозділів РВ,

Чечуй Л.Ф.

 

1. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи щодо запобігання корупції

1.1.

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Регіонального відділення щодо    дотримання принципів етики державної служби у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

Постійно

Керівники

структурних

підрозділів РВ,

Чечуй Л.Ф.

 

1.2.

Оновлення матеріалів рубрики «Запобігання

корупції» на офіційному веб-сайті ФДМУ

Постійно

Чечуй Л.Ф.

 

1.3.

Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності РВ, зокрема, висвітлення інформації, пов’язаної з приватизацією об’єктів державної власності; управління об’єктами державної власності; оцінкою майна та професійною оціночною діяльністю; орендою державного майна, аналізу результатів продажу об’єктів державної власності на офіційному веб-сайті ФДМУ та здійснення контролю за їх виконанням. 

Постійно

Заступники

начальника РВ,

керівники

структурних

підрозділів РВ

 

2. Щодо дотримання вимог статті 23 Закону України «Про запобігання корупції»

(обмеження щодо одержання подарунків)

2.1.

Передача та отримання подарунків, працівниками      Регіонального відділення, відповідно до Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного   як подарунка Регіональному відділенню ФДМУ по Миколаївській області.

У разі

необхідності

Комісія з питань

оцінки вартості,

вирішення питання

щодо можливості

використання, місця

та строку зберігання

дарунка, одержаного як подарунка РВ

 

ІІ. Робота з персоналом

1. Забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості проходження державної служби

1.1.

З метою забезпечення прозорості і відкритості у   роботі з персоналом, оголошення про проведення конкурсів на заняття вакантних посад державних службовців РВ оприлюднювати на офіційному веб-сайті ФДМУ та надавати відповідну інформацію до територіального органу Нацдержслужби.

Здійснювати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного добору.

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Добровенко Т.В.

 

1.2.

Ознайомлювати осіб, які претендують на заняття посад державної служби з Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців

У разі

 необхідності

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

1.3.

Забезпечити обов'язкове ознайомлення новопризначених державних службовців з Правилами внутрішнього службового розпорядку, Колективним  договором, Положенням про РВ, Положенням про відповідний структурний підрозділ, Посадовою інструкцією

У разі

 необхідності

Добровенко Т.В.

 

1.4.

Вжиття заходів щодо дотримання державними службовцями РВ встановлених вимог проходження державної служби

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Добровенко Т.В.

 

2. Забезпечення фінансового контролю відповідно до вимог  Закону України „Про запобігання корупції”

2.1.

Організувати проведення робіт з подачі державними службовцями РВ декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

До

31.03.2019

 

Чечуй Л.Ф.

 

3. Виявлення та усунення конфлікту інтересів

3.1.

Виконання Плану заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення (наказ РВ від 19.01.16 №21-п).

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

керівники

структурних

підрозділів

 

3.2.

Аналіз скарг та звернень громадян (у разі потреби),         у яких вбачається порушення працівниками РВ Закону України «Про запобігання корупції», що надходять від громадян. Результати розглядати, на нарадах з керівниками структурних підрозділів.  

Протягом

року

Загороднюк І.А.

Чечуй Л.Ф.

 

3.3.

Розгляд на засіданнях колегій та оперативних нарадах РВ питань щодо дотримання  вимог законодавства про державну службу, запобігання корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.

Протягом

року

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

4. Підвищення кваліфікації та навчання державних службовців з питань запобігання корупції

 

4.1.

Підвищення кваліфікації та навчання, в тому числі на короткострокових семінарах, державних службовців РВ з питань запобігання  корупції

Протягом

року

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

4.2.

Забезпечити проведення навчання працівників РВ у відповідних навчальних групах з включенням до тематики занять з питань запобігання корупційним проявам.

Протягом

року

Керівники

відповідних

навчальних груп

 

ІІІ. Заходи щодо запобігання корупційним проявам у сферах діяльності

Регіонального відділення ФДМУ по Миколаївській області

1.

Під час планування та проведення внутрішніх аудитів приділяти увагу ризикам в діяльності структурних підрозділів, пов’язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів, марнотратством, зловживанням службовим становищем, порушенням фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели/ можуть призвести до витрат чи збитків та мають ознаки шахрайства чи злочину.

Протягом

року

Кравцова О.В.

 

2.

У разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних діянь, нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної   дисципліни, які призвели/можуть призвести до збитків та мають ознаки злочину, письмово інформувати про це начальника Регіонального відділення та головного спеціаліста з питань       внутрішньої безпеки та запобігання корупції.

У разі

необхідності

Кравцова О.В.

 

3.

Ініціювати перед начальником Регіонального відділення звернення до правоохоронних органів у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту ознак шахрайства, корупційних діянь, нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни.

У разі

необхідності

Кравцова О.В.

 

4.

Забезпечувати контроль за виконанням умов кожного договору купівлі-продажу

Протягом

року

Заболонкова І.В.

Полянцева Н.І.

 

5.

Запобігати фактам приватизації об’єктів державної власності через компанії, зареєстровані в офшорних зонах, а також покупців, які походять з держави- агресора 

Постійно

Заболонкова І.В.

 

6.

Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, вживати заходів щодо недопущення  будь-яких фінансових порушень в РВ

Постійно

Кушнирьова О.І.

Кравцова О.В.

 

7.

Вживати заходів для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями РВ, зокрема шляхом забезпечення функціонування та наповнення системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Постійно

Загороднюк І.А.

Кушнирьова О.І.

Богатирьов В.В.

 

8.

Здійснювати перевірки щодо збереження та цільового використання державного майна, ефективного управління та оренди  державного майна, про результати яких доповідати начальнику РВ

Згідно

затверджених

планів роботи

відділу

Сокол О.В.

Дідовець О.М.

Совєтська Н.І.

Заболонкова І.В.

 

9.

Здійснювати контроль за дотриманням вимог       законодавства у сфері державних закупівель, запобігати  під час їх проведення можливим проявам  корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням.

Постійно

Сокол О.В.

Кушнирьова О.І.

 

10.

Здійснювати контроль за використанням державного майна, що не увійшло до статутних капіталів товариств, створених в процесі приватизації, в тому числі орендованого.

Постійно

Сокол О.В.

Заболонкова І.В.

 

11.

Забезпечити організацію та контроль за інвентаризацією об’єктів державної власності, які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств під час їх приватизації.

До

01.02.2019

 

Сокол О.В.

Заболонкова І.В.

 

12.

Інформувати правоохоронні органи для прийняття відповідних заходів при виявленні фактів неправомірних дій підприємств, організацій і громадян.

Постійно

Заступники

начальника РВ,

Чечуй Л.Ф.

Кравцова О.В.

 

13.

Проводити за участю керівництва Регіонального відділення прес-конференції, телефонні „гарячі лінії”, регулярно висвітлювати у ЗМІ питання, пов’язані з діяльністю РВ

Відповідно

до квартальних планів

Сокол О.В.

Загороднюк І.А.

 

14.

Продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у питаннях діяльності РВ щодо запобігання корупційним правопорушенням   («телефон довіри», «правова консультація» тощо)

Постійно

Чечуй Л.Ф.

Стасюк О.Д.

 

 

Про затвердження Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Регіональному відділенню ФДМУ по Миколаївській області (з внесеними змінами)

Про затвердження Плану заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення