A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Запобігання корупції

 

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Миколаївській області

Адреса: 54017, м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, а/с 34

Тел. (0512) 47-56-40; факс (0512) 47-51-70;

E-mail: tim_48@spfu.gov.ua

Телефони, за якими можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень:

47-84-59  - головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції в Регіональному відділенні

47-84-59 – сектор кадрової роботи

47-10-57 – сектор контролю та аудиту

47-03-74 – сектор інформаційного забезпечення   

В Регіональному відділенні працює «телефон довіри» щоденно з понеділка по п'ятницюз 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00за номером: (0512) 47-84-59.

 

План заходів

щодо запобігання корупційним проявам в Регіональному

відділенні ФДМУ по Миколаївській області

на 2016 рік

 

з/п

Заплановані заходи

Термін

виконання

Відпові­дальні

виконавці

Примі­тка

І. Робота головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції

 

1.

Надання структурним підрозділам РВ,       підприємствам, які знаходяться у сфері управління РВ та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства

 

Постійно

Чечуй Л.Ф.

 

 

2.

Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, здійснення контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників РВ, внесення начальнику РВ пропозицій щодо усунення таких ризиків

Постійно

Чечуй Л.Ф.

 

 

3.

Надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і                зобов’язання фінансового характеру, проведення у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених                  декларацій, їх перевірку на наявність  конфлікту інтересів, а також здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій 

Згідно зі

встановленими термінами

Чечуй Л.Ф.

 

4.

У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляти про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмо-вого пояснення та/або виправленої декларації

Постійно

Чечуй Л.Ф.

 

 

5.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадови- ми чи службовими особами РВ, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декла-рацій інформувати в установленому порядку про такі факти начальника РВ, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції

Постійно

Чечуй Л.Ф.

 

 

6.

Вести облік працівників РВ, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Чечуй Л.Ф.

 

 

7.

Забезпечити проведення відповідно до вимог статті 56 Закону України "Про запобігання корупції", спеціальної перевірки відомостей за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

 

8.

Надання методичної допомоги, роз’яснень вимог чинного законодавства з питань проходження державної служби та запобігання проявам корупції

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

9.

Подання новоприйнятими державними              службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в РВ, подальша регулярна актуалізація такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців

Протягом

року

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

 

10.

Здійснювати профілактичну роботу серед пра-цівників РВ з метою недопущення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

11.

Залучатися до складу комісій та робочих груп з питань діяльності РВ в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

12.

Залучатися до участі в процесі огляду приміщень, які проводяться в Регіональному відділенні правоохоронними органами, органами проку-ратури та іншими органами, в процесі здійснення ними досудового розслідування

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

13.

Залучатися до аналізу проектів організаційно-розпорядчих документів РВ з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

14.

Забезпечувати безпеку діяльності державних службовців та працівників РВ від протиправних посягань, пов’язаних із виконанням ними службових обов’язків  

Протягом

року

Чечуй Л.Ф.

 

 

15.

Забезпечити своєчасне надання звітів про:

- запровадження практичних заходів із запобігання і протидії проявам корупції в РВ (щокварталу до ФДМУ );

- мінімізацію можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (щокварталу до ОДА);

- подання декларацій (щороку до ФДМУ);

- проведення спеціальної перевірки осіб, які пре-тендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави (щороку до ФДМУ);

- виконання Програми запобігання і протидії корупції у Миколаївській області на 2013-2015 роки (щороку до ОДА).

Згідно зі

встановленими термінами

Чечуй Л.Ф.

 

 

16.

Здійснювати відповідні заходи на виконання вимог Закону України „Про очищення влади” з урахуванням вказівок ФДМУ

 

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Чечуй Л.Ф.

 

ІІ. Кадрова робота

1. Забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості проходження державної служби

1.1.

З метою забезпечення прозорості і відкритості у роботі з кадрами, оголошення про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців РВ публікувати у місцевій пресі та розміщувати на веб-сайтах РВ та Миколаївської облдержадміністрації.

Здійснювати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного добору, добору з кадрового резерву, за стажуванням або за іншими процедурами, передбаченими законодавством

 

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Добровенко Т.В.

 

1.2.

Попередження осіб, які претендують на заняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу", "Прозапобігання корупції"

Протягом

року

Добровенко Т.В.

 

1.3.

Забезпечити обов'язкове ознайомлення новопризначених державних службовців з вимогами Загальних правил поведінки державного службовця, Регламенту РВ, Правил внутрі-шнього трудового розпорядку, Колективного договору, Положення про РВ, Положення про відповідний структурний підрозділ, Посадової інструкції

Протягом

року

Добровенко Т.В.

 

1.4.

Вжиття заходів щодо дотримання державними службовцями РВ встановлених законом кодексів поведінки

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Добровенко Т.В.,

Чечуй Л.Ф.

 

2. Забезпечення фінансового контролю відповідно до вимог ст. 12 Закону України „Про засади                          запобігання і протидії корупції ”та розділу VIIЗакону України „Про запобігання корупції”

2.1.

Забезпечити організацію подачі державними службовцями РВ декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

до 31.03.2016

та до

31.12.2016

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

 

3. Виявлення та усунення конфлікту інтересів

3.1.

Виконання Плану заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

керівники

структурних

підрозділів

 

3.2.

Аналіз скарг та звернень громадян (у разі потреби), у яких вбачається порушення працівниками РВ Закону України «Про запобігання корупції», що надходять від громадян

Протягом

року

Турчина Н.В.

Загороднюк І.А.

Чечуй Л.Ф.

 

 

3.3.

Розгляд на засіданнях колегій та оперативних нарадах РВпитань щодо дотримання  вимог законодавства про державну службу, запобігання корупції, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері

Протягом

року

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

 

4. Підвищення кваліфікації та навчання державних службовців з питань запобігання корупції

 

4.1.

Підвищення кваліфікації та навчання, в тому числі на короткострокових семінарах, державних службовців РВ з питань запобігання  корупції

Протягом

року

Заступники

начальника РВ,

Добровенко Т.В.

Чечуй Л.Ф.

 

 

 

 

4.2.

Забезпечити проведення навчання працівників РВ у відповідних навчальних групах з  включенням до тематики занять з питань запобігання корупції

Протягом

року

Керівники

відповідних

навчальних

груп

 

ІІІ. Заходи щодо упередження  випадків злочинності та порушення чинного

законодавства у сферах діяльності Регіонального відділення

1.

 Здійснювати внутрішній аудит роботи                   структурних підрозділів РВ за напрямками їх     діяльності відповідно до піврічних планів робіт сектору контролю та аудиту

Протягом

року

Кравцова О.В.

 

 

2.

Забезпечити проведення спільних з правоохоронними і контролюючими органами перевірок з питань дотримання чинного законодавства при приватизації, оренді та управлінні державним майном (у разі необхідності)

Постійно

Кравцова О.В.

 

 

3.

Здійснювати оперативне супроводження процесів приватизації, оренди та управління державним майном

Постійно

Кравцова О.В.

 

 

4.

Забезпечувати контроль за виконанням умов            кожного договору купівлі-продажу

 

Протягом

року

Дідовець О.М.

Заболонкова І.В.

 

 

5.

Запобігати фактам приватизації об’єктів державної власності через компанії, зареєстровані в офшорних зонах

Постійно

Заступники

начальника РВ

 

 

 

 

6.

Вживати заходів для зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема шляхом забезпечення функціонування та наповнення системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Постійно

Загороднюк І.А.

Редькіна Л.А.

Богатирьов В.В.

 

 

7.

Забезпечувати додержання законодавства в бюджетній сфері, вживати заходів щодо  недопущення будь-яких фінансових порушень в РВ

Постійно

Редькіна Л.А.

Кравцова О.В.

 

 

8.

Здійснювати ревізії щодо збереження та цільового використання державного майна, ефективного управління та оренди  державного майна, про результати яких, доповідати начальнику РВ

Згідно

затверджених планів роботи відділу, сектору

Кравцова О.В.

Совєтська Н.І.

Хусід В.Р.

 

 

9.

Здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель, запобігати  під час їх проведення можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням.

Постійно

Кравцова О.В.

Дідовець О.М.

Кречетова Ю.В.

Редькіна Л.А.

 

 

10.

Здійснювати контроль за використанням та недопущенням фактів прихованої оренди та суборенди державного майна, що не увійшло до статутних капіталів товариств, створених в процесі приватизації.

постійно

Костенко Н.О.

Совєтська Н.І.

Хусід В.Р.

 

 

11.

Забезпечити своєчасне реагування на повідомлення контрольних органів, громадян і   засобів масової інформації про корупційні діяння та інші протиправні дії державних службовців в РВ.

У разі

надходження

Чечуй Л.Ф.

Кравцова О.В.

 

 

12.

Забезпечити організацію та контроль за інвентаризацією об’єктів державної власності, які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств під час їх приватизації.

До

01.02.2016

 

Костенко Н.О.

Хусід В.Р.

 

 

13.

Проводити службові розслідування щодо випадків порушень працівниками РВ нормативно-правових актів, у т.ч. антикорупційного характеру.

У разі

необхідності

Чечуй Л.Ф.

Кравцова О.В.

 

 

14.

Інформувати правоохоронні органи для прийняття відповідних заходів при виявленні фактів неправомірних дій підприємств, організацій і громадян.

Постійно

Заступники

начальника РВ,

Кравцова О.В.

Дідовець О.М.

Чечуй Л.Ф.

 

 

 

15.

Проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України підприємствами, організаціями і громадянами (за відповідними дорученнями спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю)

У разі

необхідності

Заступники

начальника РВ,

Кравцова О.В.

Дідовець О.М.

Чечуй Л.Ф.

 

 

16.

Проводити за участю керівництва РВ прес-конференції,  брифінги, телефонні „гарячі лінії”, регулярно висвітлювати у ЗМІ питання, пов’язані з діяльністю РВ

Відповідно

до квартальних планів

Заступники

начальника РВ,

Турчина Н.В.

 

17.

Аналізувати звернення та скарги громадян до РВ, в яких вбачається порушення державними службовцями існуючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати, з відповідними висновками та рекомендаціями, на нарадах з керівниками структурних підрозділів РВ

Щоквартально

Заступники

начальника РВ,

Турчина Н.В.

Чечуй Л.Ф.

 

 

18.

Забезпечити інформаційне наповнення веб-          сайтах РВ, достовірність та якість інформації з основних напрямів діяльності РВ

 

Постійно

Керівники

структурних

підрозділів,

Богатирьов В.В.

 

 

 

19.

Продовжити практику інформаційного зв’язку                 з громадянами у питаннях діяльності РВ                  щодо запобігання корупції («телефон довіри», «правова консультація» тощо)

Постійно

Чечуй Л.Ф.

Стасюк О.Д.

 

 

20.

За запитами правоохоронних органів проводити лекції, бесіди, надавати  консультації з питань чинного законодавства у сфері приватизації, управління та оренди державного майна

Постійно

Заступники

начальника РВ,

Кравцова О.В.

 

 

 

Інформація про вжиті заходи Регіональним відділенням ФДМУ по Миколаївській області щодо запобігання корупції у 2015 році

 

Регіональне відділення працює по попередженню випадків злочинності та корупції згідно з вимогами Законів України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, Указу Президента України “ Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” та Плану заходів щодо упередження випадків злочинності та корупції на 2015 рік, затвердженого начальником Регіонального відділення 28.01.2015.  

Працівникам Регіонального відділення постійно надавалась методична допомога, роз'яснення вимог чинного законодавства з питань запобігання корупції.

Крім того, проведено заняття з керівниками структурних підрозділів щодо вивчення Законів України:

-     «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції»;

-    «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції»;

-     «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичної корупції»;

-     «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні».  

У 2015 році 34 державних службовця Регіонального відділення підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії проявам корупції на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Вжито заходів з посилення відомчого контролю за відкритістю і прозорістю в роботі Регіонального відділення. У 2015 році на засіданнях колегій (2) та апаратних нарадах (5) розглядались питання щодо дотримання вимог законодавства про державну службу, запобігання та протидії корупції. 

У 2015 році  на посади державних службовців призначено 3 осіб  (за переводом), спеціальна перевірка не проводилась.    

Протягом 2015 року 3 новоприйнятими (за переводом) державними службовцями подано інформацію про відсутність працюючих близьких осіб в Регіональному відділенні.

Актуалізація інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців проводиться регулярно.

Вживаються заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів. 

  У 2015 році конфлікт інтересів не виникав.

У визначені строки забезпечено організацію подачі державними службовцями Регіонального відділення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.  За 2014 рік подано декларацій 52 (100%) суб’єктами декларування, у т.ч. 4 – звільненими у 2014 році, крім того,протягом 2015 року 14 звільненими працівниками (державними службовцями) подано декларації, за період, не охоплений раніше поданою декларацією.  

З метою надання роз'яснень з актуальних питань антикорупційного законодавства в Регіональному відділенні працює „телефон довіри”. Відповідальна особа – головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції Чечуй Л.Ф. Протягом  2015 року дзвінків не надходило.

Протягом 2015 року порушень антикорупційного законодавства, працівниками Регіонального відділення, не виявлено.  

 

Про затвердження переліку посад з підвищеним корупційним ризиком у Регіональному відділенні ФДМУ по Миколаївській області

Про затвердження Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Регіональному відділенню ФДМУ по Миколаївській області (з внесеними змінами)

Про затвердження складу комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного як подарунка Регіональному відділенню ФДМУ по Миколаївській області

Про затвердження Плану заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення  

Наказ Про подачу декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Сальнікова О.О. за 2015 рік.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Сокола О.В. за 2015 рік.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру Костенко Н.О.за 2015 рік.