A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Державний пакет акцій ПрАТ "Мирогощанський аграрій"

Вид приватизації: Мала приватизація

Група:

Вид об'єкта: пакети акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації або корпоратизації

Регіон: Рівненська обл.

Місцезнаходження об’єкта: 35623, Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1

Код об'єкта (реєстровий №):

Код за ЄДРПОУ об'єкта: 35505132

Найменування: ПрАТ "Мирогощанський аграрій"

Місцезнаходження об’єкта: 35623, Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1

Найменування: Державний пакет акцій ПрАТ "Мирогощанський аграрій"

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 35505132

Найменування балансоутримувача: ПрАТ "Мирогощанський аграрій"

Місцезнаходження балансоутримувача: 35623, Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1

Статутний капітал, грн.: 0.00

Розмір об’єкта: 75.7 %

Розмір пакету акцій / частки / пая , %:

Початкова ціна об’єкта, грн.:

Початкова ціна пакета акцій, грн.:

Спосіб приватизації:аукціон з умовами

Форма проведення продажу:електронний аукціон

Етап приватизації: готується до продажу

Дата оголошення про продаж:00.00.2019

Дата проведення продажу: 00.00.2019

Дата публікації про підсумки про продаж\призупинення\припинення продажу:

Основний вид економічної діяльності: 01.19 - Вирощування інших однорічних і дворічних культур

Інформація про об’єкт:

Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Мирогощанський аграрій». Місцезнаходження товариства: 35623, Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 035505132. Розмір статутного капіталу товариства: 39 241 043,00 грн. Пропонується до продажу: пакет акцій у кількості 29722031 штука, що становить 75,7 % статутного капіталу товариства (виписка з реє- стру кодів цінних паперів про реєстрацію випуску акцій №03/1/2018 від 05.01.2018 Національного депозитарію України, Депозитарна установа: ПАТ АК «Укргазбанк»). Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2019 – 82 особи (станом на 01.04.2019 – 60 осіб) Види діяльності за КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих; 01.46 Розведення свиней; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві; 01.63 Післяурожайна діяльність. Основними напрямами діяльності підприємства є вирощування зерно- вих та технічних культур, розведення великої рогатої худоби, свиней. Обсяг та номенклатура продукції: обсяг реалізації по основних видах діяльності товариства склав – 35794,3 тис. грн, у тому числі: за 2015 рік – 9428,6 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 7681,6 тис. грн, по тваринництву – 1747,0 тис. грн; за 2016 рік – 6613,8 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 2839,5 тис. грн, по тваринництву – 3774,3 тис. грн; за 2017 рік – 9723,9 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 3299,1 тис. грн, по тваринництву – 6424,8 тис. грн; за 2018 рік – 10028 тис. грн, в т.ч. по рослинництву – 4638 тис. грн, по тваринництву – 5390 тис. грн. Основні показники господарської діяльності ПрАТ «Мирогощанський аграрій»(правонаступник ПАТ «Мирогощанський аграрій») за останні три роки та останній звітний період Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн 12417 10424 12828 11290 Чистий фінансовий результат, тис. грн (збиток) (586) (850) (3158) (6497) Первісна вартість основних фондів, тис. грн 27647 27581 92806 92810 Залишкова вартість основних фондів, тис. грн 7782 7143 35474 30121 Вартість активів, тис. грн 17431 16615 45887 38384 Вартість власного капіталу, тис. грн 11856 11006 40012 33515 Дебіторська заборгованість, тис. грн 830 772 402 204 Кредиторська заборгованість, тис. грн 4358 3705 3862 3620 в т.ч. прострочена за товари і послуги, тис. грн – 3174 3174 3174 поточна за товари і послуги, тис. грн 4069 241 342 88 поточна з бюджетом, тис. грн 65 115 175 185 поточна з оплати праці, тис. грн 150 140 130 135 поточна по розрахунках зі страхування (ЄСВ), тис. грн 74 35 41 38 Акціонерне товариство має зобов’язання по відшкодуванню Пенсій- ному фонду суми пільгових пенсій станом на 01.04.2019 сума забор- гованості товариства по пільгових пенсіях перед Пенсійним фондом становить 81,9 тис. грн. Заборгованість виникла за послуги по доставці пільгових пенсій. На даний час справа по вказаній заборгованості роз- глядається в судовому порядку. Відповідно до рішення господарського суду Рівненської області від 19 вересня 2018 року у справі № 918/1/18 з ПрАТ «Мирогощан- ський аграрій» підлягає стягненню основний борг 3 167 609,73 грн, 659 824,54 грн – інфляційних, 3% річних в сумі 312 443,03 грн, пені в сумі 1 353 095,02 грн та 82 394,58 грн судового збору. Відомості про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельні ділянки, на яких розташовано ПрАТ, умови користування ними: на балансі ПрАТ «Мирогощанський аграрій» обліковуються будівлі та споруди, які використовуються для здійснення господарської діяль- ності товариства, а саме: будівлі і споруди за місцем знаходження: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Мирогоща Перша у кількості 50 одиниць. Будівлі і споруди за міс- цем знаходження: Дубенський р-н, с. Молодаво у кількості 9 одиниць, с. Мокре – 6 одиниць, с. Костянець – 9 одиниць. Сільськогосподарська техніка (трактори, комбайни) у кількості – 39 одиниць. Транспортні засо- би у кількості 31 одиниця, у т.ч. вантажні автомобілі – 23 одиниці, легкові автомобілі – 8 одиниць. Сільськогосподарська техніка – 16 одиниць. На балансі акціонерного товариства обліковується об’єкти дер- жавної власності, що не увійшли до статутного капіталу товариства: 5 будівель, іподром, 69 споруд та обладнання. Відомості про земельні ділянки: відповідно до листа відділу у Ду- бенському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівнен- ській області від 15.11.2018 № 0-17-0.22-389/106-18 згідно з даними державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, за акціонерним товариством земельні ділянки на території Дубенського району Рівнен- ської області не обліковуються. Відповідно до листа Головного управління Держгеокадастру у Рів- ненській області від 04.01.2019 №8-17-012-5412-19 згідно з кількісним обліком земель, у постійному користуванні ДП «Мирогощанський дер- жавний іподром» (правонаступник ПрАТ «Мирогощанський аграрій») перебувало 3326,9994 га земель, з них на території Мирогощанської сільської ради – 1881,1687 га, на території Молодавської сільської ради – 1445,8307 га. Станом на 01.12.2018 загальна площа земель, що підлягає поділу на земельні частки (паї) згідно з Проектом землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) ДП «Мирогощанський державний іпо- дром» (правонаступник ПрАТ «Мирогощанський аграрій», на території Мирогощанської та Молодавської сільських рад становить 2845,0437 га, в тому числі на території Мирогощанської сільської ради – 1594,6825 га, на території Молодавської сільської ради – 1250,3612 га. ПрАТ «Мирогощанський аграрій» має право на отримання земель- них ділянок в установленому законодавством України порядку під внутрішньогосподарськими шляхами, господарськими дворами та іншими об’єктами. Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 1. Договір оренди майна №1643-2018 від 24 жовтня 2018 р. (зі зміна- ми), укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мирого- щанське», за яким передано в строкове платне користування нерухоме майно товариства – приміщення (бокс) № 40 на території автогаража площею 39,3 м2, що розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 55; приміщення (бокс) №47 на території автогаража площею 61,1 м2, що розташований за адресою: Рівненська область Дубенський район, с. Мирогоща Пер- ша, вул. Шевченка, 55; приміщення № 6 на території автогаража на 10 комбайнів площею 66,7 м2, що розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 51; кімната №3 адміністративної будівлі площею 9,9 м2, що розташована за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул.Шевченка, 1; майданчик на території автогаража площею 200,0 м2, що розташований за адресою: Рівненська область, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 55. Термін дії договору – до 24.10.2019, базовий місяць розрахунку – вересень 2018 р. – 3 363,22 грн. 2. Договір оренди майна №1639-2018 від 18 жовтня 2018 р., укладе- ний з Комунальним підприємством «Мирогощанське», за яким передано в строкове платне користування нерухоме майно товариства – «Пункт ТО» площею 319,3 м2, що розташований за адресою: Рівненська об- ласть, Дубенський район, с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 59. Термін дії договору – до 18.09.2021, базовий місяць розрахунку – вересень 2018 р. – 3 976,76 грн. Інформація про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, 6 відомості приватизації 8 травня 2019 року № 18-19 (1246-1247) інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо: викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне средови- ще – відсутні.

Замовник продажу об'єкта:

Організатор продажу об'єкта: Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, +38(0362) 26-25-56