A A A K K K

Структурні підрозділи

              Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області є державним органом, який створений відповідно до  наказу ФДМУ від 31.07.1992 р. №218 і йому підпорядкований. Регіональне відділення діє на підставі Положення про РВ ФДМУ по Рівненській області, затвердженого 16.07.2012 року Головою Фонду державного майна України.
              У межах своїх повноважень регіональне відділення здійснює державну політику у сфері приватизації майна, що перебуває у державній та комунальній власності, і виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та іншого  державного майна.
              Основні завдання регіонального відділення:
·         організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у державній власності;
·         здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизовується,  відповідно до прийнятих ним рішень;
·         здійснення повноважень орендодавця державного майна;
·         здійснення функцій управління державними корпоративними правами у господарських товариствах.
              У регіональному відділенні діє 7 структурних підрозділів – 3 відділи та 2 сектори, а також 3 головних спеціалісти, які мають окремі ділянки роботи.
 
Відділ оренди державного майна
Основні функції:
·         надання дозволу державним підприємствам та організаціям бути орендодавцем державного майна, що знаходиться на їх балансах, та погодження розрахунку орендної плати за перший (базовий) місяць оренди;
·         підготовка організаційно-розпорядчих документів щодо оренди державного майна та контроль за їх виконанням;
·         виконання планових завдань по забезпеченню надходжень до Держбюджету від оренди державного майна;
·         проведення перевірок державних підприємств, установ та організацій щодо ефективного використання нерухомого майна та передачі його в оренду
Телефони для довідок: (0362) 26-66-75, 26-56-69
 
Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави
Основні функції:
·         проведення роботи по реформуванню об’єктів державної та комунальної власності;
·         виконання планових завдань з приватизації об’єктів державної власності, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані;
·         виготовлення правовстановлюючих документів на об’єкти, що приватизуються;
·         організація і проведення конкурсів та аукціонів з продажу об’єктів державної та комунальної власності груп “А”, “Д”, “Ж”
Телефон для довідок: (0362) 63-58-19
 
 ·         здійснення управління державним майном, що не увійшло до статутних фондів  господарських  товариств, створених в процесі приватизації, та перевірка стану його збереження;
·         підготовка пропозицій щодо створення (при необхідності) комісій з питань інвентаризації державного майна, участь в роботі цих комісій через своїх представників;
·         погодження умов відчуження, списання та застави державного майна відповідно до чинних нормативно-правових актів;
·         участь у роботі комісій з передачі об’єктів державної власності у комунальну власність та підготовка організаційно-розпорядчих документів
Телефон для довідок: (0362) 26-88-23, 63-58-19
 
·         підготовка документів по зміні в процесі приватизації організаційно-правової форми підприємств, що перебувають у державній власності;
·         укладення з відповідальними працівниками регіонального відділення договорів на управління державними корпоративнимиправами та контроль за виконанням їх умов щодо підвищення ефективності роботи акціонерних товариств;
·         здійснення контролю за фінансово-економічними результатами діяльності та ефективністю використання майна господарських  товариств, які приватизуються регіональним відділенням, за використанням акціонерними товариствами прибутку та за проведенням ними загальних зборів акціонерів з дотриманням законодавства;
·         проведення усіх видів продажу акцій акціонерних товариств, що створені регіональним відділенням, а також продажу акцій акціонерних товариств, створених ЦА ФДМУ і переданих регіональному відділенню для організації продажу акцій
Телефон для довідок: (0362) 26-88-23, 63-58-19, 62-33-18
 
Відділ планово-фінансової роботи та контролю за нарахуванням коштів до державного бюджету
Основні функції:
·         ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
·         контроль за виконання умов договорів купівлі-продажу у частині надходження коштів за об'єкти приватизації, нарахування пені (неустойки) за несвоєчасну сплату коштів за придбані об’єкти приватизації;
·         дотримання вимог щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів по проведенню господарських операцій;
·         дотримання вимог щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
·         здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
·         забезпечення дотримання та підвищення рівня фінансово- бюджетної дисципліни працівників регіонального відділення
Телефон для довідок: (0362) 26-27-75, 63-41-87
 
·         забезпечення роботи комп’ютерної інформаційної мережі, опрацювання та встановлення нового програмного забезпечення та прикладного програмного забезпечення;
·         контроль за експлуатацією комп’ютерної техніки;
·         консультаційна підтримка працівників регіонального відділення у користуванні ПК
Телефон для довідок: (0362) 26-88-23
 
Відділ оцінки державного майна
Основні функції:
·         проведення інвентаризації та оцінки державного майна об'єктів приватизації з метою визначення фактичної наявності та стану майна за даними бухгалтерського обліку;
·         підготовка матеріалів та контроль за проведенням  незалежних  оцінок;
·         здійснення контролю за проведенням аудиторських перевірок у частині повноти та якості висвітлення господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій, що приватизуються;
·         рецензування звітів про незалежну оцінку
Телефон для довідок: (0362) 26-79-91
 
Сектор правового забезпечення
Основні функції:
·         забезпечення дотримання  законодавства у регіональному відділенні;
·         перевірка на відповідність законодавству проектів наказів та інших  документів, що подаються на підпис керівництва, участь у підготовці, укладенні  господарських договорів з іншими підприємствами, установами, організаціями;
·         представлення інтересів регіонального відділення у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
·         організація претензійної і ведення позовної роботи;
Телефон для довідок: (0362) 26-39-56
 
Головний спеціаліст управління персоналом
Основні функції:
·         забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи, їх документальне оформлення;
·         задоволення потреб регіонального відділення у кваліфікованих кадрах через формування кадрового резерву, організацію діяльності конкурсної (по прийому працівників на вакантні посади) та атестаційної комісій, проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків, стажування працівників;
·         систематичний контроль за станом трудової дисципліни та дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;
Телефон для довідок: (0362) 62-33-18
 
 Сектор організаційної роботи та обробки документів з обмежаним доступом
Основні функції:
·         ведення  діловодства регіонального відділення;
·         контроль за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання;
·         організація прийому  відвідувачів, сприяння оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;
·         організація роботи архіву регіонального відділення;
·         взаємодія із представниками засобів масової інформації, надання їм методичної та інформаційної допомоги у висвітленні питань діяльності регіонального відділення;
·         підготовка інформаційних повідомлень для офіційного веб-сайту ФДМУ, матеріалів і статтей для опублікування у офіційних друкованих виданнях Фонду, інформаційний супровід веб-сайту регіонального відділення;
·         підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками діяльності регіонального відділення
Телефон для довідок: (0362) 26-25-56
 
Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
Основні функції:
·         Оцінка ефективності та вдосконалення функціонування регіонального відділення;
·         Забезпечення здійснення функцій з планування, організації та проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах регіонального відділення
.         Підготовка начальнику регіонального відділення об'єктивних і незалежних аудиторських висновків та рекомендацій щодо удосконалення  системи управління
·         Оцінка діяльності  структурних підрозділів регіонального відділення щодо дотримання актів законодавства Україними управління
Телефон для довідок: (0362) 62-33-18
 
Головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції
Основні функції:
·     підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
·    консультативна допомога з питань дотримання антикорупційного законодавства;
·     виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб, внесення пропозицій щодо їх усунення;
·    здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
·     здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного декларування державними службовцями своїх доходів, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх контролю
Телефон для довідок: (0362) 63-41-87