A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Порядок складання та подання запитів

                                                                                              З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                              Наказ регіонального відділення

                                                                                              ФДМУ по Полтавській області

                                                                                              17 жовтня 2012 року № 922           

 

 

                                                           ПОРЯДОК

            складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником  якої  є  регіональне  відділення  Фонду  державного  майна  України  по Полтавській області                                                                                           


 

І. Складання та подання запитів на публічну інформацію

1.1.  Цей Порядок визначає механізм забезпечення регіональним відділенням Фонду державного майна України по Полтавській області (далі – РВ) оперативного розгляду та надання відповідей фізичним особам, юридичним особам, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (далі – Запитувачі), на запити на публічну інформацію, розпорядником якої є РВ.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі — Закон).

1.3. Доступ до публічної інформації РВ забезпечується шляхом надання інформації за запитами на публічну інформацію.

1.4. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

1.5.  Запит на отримання публічної інформації (далі – Запит) подається до РВ в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або телефоном на вибір запитувача.

1.6.   Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

1.7.   Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

1.8. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використовувати форми для подання запиту на отримання публічної інформації, затверджені  цим  Порядком.

1.9. Форми запитів розміщуються на офіційному веб-сайті ФДМУ,РВ та дошці об'яв РВ.

1.10. Запитувач може заповнити запит безпосередньо на офіційному  веб-сайті ФДМУ, РВ відповідно до зазначеної форми.

1.11. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

1.12. Запит може бути поданий до РВ в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.13. Визначити місцем роботи запитувачів із документами чи їх копіями  кімнату № 402 РВ за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23.

1.14. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляються дата надходження та номер запиту з підписом відповідальної посадової особи, що зареєструвала запит. Така копія повертається запитувачу.

                                                                     

ІІ. Опрацювання запитів на отримання публічної інформації

 

2.1. Запити на публічну інформацію  приймаються  відділом адміністративно-кадрової роботи .

2.2. Вхідна кореспонденція, яка під час попереднього розгляду керівництвом  була ідентифікована, як запит на публічну інформацію, передається для опрацювання до  відділу фінансово-бухгалтерського та інформаційного забезпечення (надалі – Відділ), який  відповідає за обробку та реєстрацію запитів на публічну інформацію, та у якому призначено працівника відповідального за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення Запитів , а також за надання консультацій під час оформлення  запиту. Якщо вхідна кореспонденція не була ідентифікована, як запит на публічну інформацію, то вона передається для опрацювання структурному підрозділу РВ, відповідальному за обробку вхідної кореспонденції - відділу адміністративно-кадрової роботи.

 2.3. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу фінансово-бухгалтерського та інформаційного забезпечення  із зазначенням у запиті свого  прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію Запиту особі, яка його подала.

2.4. Відділ фінансово-бухгалтерський та інформаційного забезпечення, отримавши запит на публічну інформацію, передає його структурному підрозділу (підрозділам), який (які) володіє (володіють) запитуваною інформацією.

2.5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

2.6. Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації запиту.

2.7. Відповідальні структурні підрозділи РВ надають скановані електронні копії відповідей на запити на публічну інформацію Відділу, що здійснює їх облік, аналіз та готує звіти, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Фонду,РВ та

 

ІІІ. Плата за надання інформації

3.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

3.2. У разі коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш ніж 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається РВ у межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13.липня.2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

 

ІV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

4.1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

4.1.1  розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

4.1.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом  відповідно до частини другої статті 6 Закону;

4.1.3  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком, у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок;

4.1.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту). 

4.2. У разі коли РВ не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

4.3. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувача має бути повідомлено письмово не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

4.4. Рішення, дії чи бездіяльність працівників РВ з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до закону.

 

Додаток