A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проведення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна

Назва та місцезнаходження об'єкта оренди: адміністративна будівля (в т.ч. огорожа, замощення території (благоустрій)), площею 495,9 кв.м, що розташована за адресою: м. Рівне, вул. Полуботка, 13.

Балансоутримувач: Національна академія статистики, обліку та аудиту.

Орган управління: Державна служба статистики України.

Ринкова вартість об'єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2016 становить - 3 966 660 грн. 00 коп. (три мільйони дев’ятсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят грн..00 коп)., без врахування ПДВ.

Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповіднодо Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 №786, з врахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 8% (розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи) за базовий місяць розрахунку – лютий 2017 року становить 27 002,64 грн. без ПДВ.

·        мета використання - розміщення торгівельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;

·      найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об'єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою;

·      строк дії договору оренди – 5 (п’ять) років;

·      ефективне використання орендованого майна у відповідності до його призначення та умов  договору;

·      забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

·      компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об'єкта орендиплатнику за оцінку (за наявності підтвердних документів);

·      протягом місяця з моменту підписання договорупереможець конкурсу повиненвнестизавдаток, у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договоріоренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна;

·      своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції);

·      орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розміріподвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати;

·      забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору;

·      своєчасно, за погодженням з балансоутримувачем, здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна;

·      у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягає;

·      здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, сплати податку на землю;

·      протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового полісу і платіжного доручення про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане;

·      у разі припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу, орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря;

  • чинність договору оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати та пені до Державного бюджету протягом трьох місяців, про що Орендарю надсилається письмове повідомлення;

·      переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

 

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 зі змінами та доповненнями.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку;

додаткові пропозиції до договору оренди.

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються дорегіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозоромуконверті з написом "На конкурс", з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди взапечатаному непрозоромуконверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій  щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській області об 11.00 год., за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.