A A A K K K

Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

від 6 жовтня 2015 р.

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України  від 27 березня 2006 року

№ 513

(у редакції наказу Фонду державного майна України

від_________ 2015 року №_____)

 

 

Положення
про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено на виконання статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Закон) з метою встановлення порядку анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання (далі – сертифікати), а також процедури їх поновлення.

 

1.2. Підстави для анулювання сертифіката Фондом державного майна України (далі – Фонд) передбачені частиною першою статті 20 Закону.

 

1.3. Для анулювання сертифіката Фонд видає наказ, у якому зазначаються причини, на підставі яких було прийняте відповідне рішення. Накази про анулювання сертифікатів підлягають опублікуванню в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації», а також на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

 

2. Анулювання сертифіката за результатами рецензування звітів про оцінку майна

 

      2.1. За результатами рецензування звітів про оцінку майна, що здійснюється відповідно до вимог законодавства з оцінки майна та професійної оціночної діяльності, Фонд приймає одне з таких рішень:

попереджає суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання щодо недопущення у подальшому порушень нормативно-правових актів з оцінки майна та професійної оціночної діяльності (у разі якщо таке порушення не вплинуло на якість звіту про оцінку майна, може бути виправлено або є одноразовим);

анулює сертифікат (у разі грубого порушення Закону та інших нормативно-правових актів з оцінки майна та професійної оціночної діяльності, що призвело до визнання неякісним та (або) непрофесійним звіту про оцінку майна, а також таким, який не може бути виправлений та використаний згідно з абзацом п'ятим пункту 67 Національного стандарту   № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440);

звертається до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання щодо позбавлення (анулювання) кваліфікаційних свідоцтв або інших кваліфікаційних документів оцінювача, який безпосередньо склав звіт про оцінку майна;

звертається до  Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання про необхідність пройти підвищення кваліфікації оцінювачем за напрямом оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, щодо якого були зауваження;

звертається до Екзаменаційної комісії з пропозицією розглянути на її засіданні питання про необхідність надати Екзаменаційній комісії для рецензування додатково декілька звітів про оцінку майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, які відповідають напрямам та спеціалізаціям звіту про оцінку майна, щодо якого були зауваження.

 

2.2. Про зміни в штатному складі оцінювачів з часу дії сертифіката суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання зобов'язані інформувати Фонд в тижневий термін.

Якщо всі оцінювачі, що були заявлені в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання під час прийняття Фондом рішення про видачу йому сертифіката, звільнилися, така інформація є підставою для видання Фондом наказу про анулювання сертифіката за умови, що в штатному складі відсутні інші оцінювачі, що мають кваліфікаційні документи за тими самими напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів, що зазначені у сертифікаті.

 

2.3. У разі, якщо до Фонду надійшла інформація про звільнення одного оцінювача (за умови, що в штатному складі перебувають декілька оцінювачів), Фонд  приймає рішення про анулювання сертифіката, якщо в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання не залишилося жодного оцінювача, що має кваліфікаційне свідоцтво або інший кваліфікаційний документ за напрямами (напрямом) оцінки майна та спеціалізаціями (спеціалізацією) у межах цих напрямів, які зазначені в сертифікаті.

 

2.4. Якщо дія кваліфікаційних свідоцтв або інших кваліфікаційних документів оцінювача, що перебуває в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, зупинена, Фонд  приймає рішення про анулювання сертифіката, якщо він був виданий за тими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що й кваліфікаційні свідоцтва або інші кваліфікаційні документи оцінювача, дію яких зупинено.

 

2.5. У разі звернення до Фонду щодо порушення суб'єктом оціночної діяльності та/або оцінювачем обмежень щодо проведення оцінки майна, встановлених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Фонд розглядає зазначене питання. При цьому розглядається звіт про оцінку майна та інші документи, що підтверджують факт порушення суб'єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами, що брали участь у складанні такого звіту, обмежень щодо проведення оцінки майна, передбачених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Зазначені звернення можуть надходити від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань, інших заінтересованих осіб. Якщо факт такого порушення підтверджується, Фонд державного майна України видає відповідний наказ про анулювання сертифіката.

 

2.6. У випадку набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання), пов'язані з проведенням ними неякісної оцінки майна, Фонд видає наказ про анулювання сертифіката.

 

2.7. Якщо за рішенням суду щодо непрофесійної оцінки майна, проведеної оцінювачем, Екзаменаційна комісія прийняла рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва або іншого кваліфікаційного документа, який був заявлений у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання, поновлення сертифіката можливе за умови одержання вищезазначеним оцінювачем нового кваліфікаційного свідоцтва або наявності в штатному складі суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання іншого оцінювача, який має відповідне кваліфікаційне свідоцтво.

 

2.8. У разі ліквідації суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання він письмово інформує про це Фонд. Отримана інформація є підставою для видання Фондом наказу про анулювання сертифіката.

 

2.9. У разі припинення (злиття, приєднання, поділу, перетворення) суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання за умови, що новий суб'єкт оціночної діяльності – суб'єкт господарювання відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України є правонаступником попереднього, Фонд:

видає наказ про анулювання старого сертифіката (за умови відповідного звернення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання), а також видає новий сертифікат правонаступнику (у разі подання до Фонду повного пакета документів, передбаченого Положенням про  видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду  від 14 березня 2002 року № 479 (у редакції наказу Фонду  від 24 березня 2015 року № 402), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за              № 312/6600);

видає наказ про те, що сертифікат, виданий попередньому суб'єкту оціночної діяльності – суб'єкту господарювання, є чинним для його правонаступника за тими самими напрямами оцінки майна і спеціалізаціями в межах цих напрямів (за умови відповідного звернення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання; надання нотаріально посвідченої копії статуту, у якому зазначається, що новий суб'єкт оціночної діяльності – суб'єкт господарювання є правонаступником попереднього; незмінного складу оцінювачів).

 

2.10. У разі, якщо суб'єкт оціночної діяльності – суб'єкт господарювання  протягом тижневого строку  письмово (в довільній формі) не інформував Фонд про зміни, що відбулися у штатному складі оцінювачів з часу дії сертифіката, його юридичному статусі або стосовно іншої суттєвої інформації, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката, Фонд видає  відповідний наказ про анулювання сертифіката.

 

          3. Поновлення сертифіката після його анулювання

 

 Поновлення сертифіката після його анулювання у випадках, передбачених Законом та цим Положенням, відбувається в порядку, передбаченому для його видачі, відповідно до Положення про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14 березня 2002 року № 479 (у редакції наказу Фонду  від 24 березня 2015 року № 402), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за № 312/6600.

 

Директор Департаменту

оцінки майна, майнових

прав та професійної

оціночної діяльності                                                                 Н. Кравцова