A A A K K K

Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об`єктів приватизації державними органами приватизації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2012

м. Київ

N 631

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 815/21127

Про затвердження Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації

Відповідно до статті 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації, що додається.

2. Регіональним відділенням Фонду державного майна України, представництвам у районах та містах, органам приватизації в Автономній Республіці Крим при проведенні контролю за станом виконання умов договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації державного майна, дотримуватись вимог Порядку контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації, затвердженого цим наказом.

3. Управлінню з питань договірного менеджменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на уповноважену особу Фонду державного майна відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. В. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Бродський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
10.05.2012 N 631

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 травня 2012 р. за N 815/21127

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації державними органами приватизації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна", статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" щодо здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна.

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру організації та здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням власниками об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу цих об'єктів приватизації.

1.3. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації включає:

проведення державними органами приватизації безпосередньо на об'єктах приватизації або в господарських товариствах, акції (частки, паї) яких є об'єктом приватизації, перевірок виконання власниками цих об'єктів зобов'язань, визначених у договорах купівлі-продажу;

опрацювання документів щодо стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, отриманих від власників цих об'єктів на запит державних органів приватизації;

застосування санкцій, передбачених чинним законодавством і умовами договорів купівлі-продажу за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань, визначених договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

власник- юридична або фізична особа, якій належить на праві власності об'єкт приватизації на дату здійснення контролю;

державний орган приватизації - Фонд державного майна України (далі - Фонд), його регіональні відділення та представництва у районах і містах;

договір - договір купівлі-продажу об'єкта приватизації, укладений у процесі його приватизації між державним органом приватизації та покупцем;

об'єкт - об'єкт приватизації, що є предметом договору купівлі-продажу;

представник державного органу приватизації - посадова особа державного органу приватизації, яка уповноважена здійснювати контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.

1.5. При здійсненні контролю за виконанням умов договорів державні органи приватизації керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами Фонду.

1.6. Контроль за виконанням умов договору здійснює державний орган приватизації, який уклав такий договір. Такі функції можуть бути передані іншому державному органу приватизації за рішенням Фонду або спільним рішенням органу приватизації, який уклав договір, та органу приватизації, який буде здійснювати контроль надалі.

1.7. Контроль може бути:

1.7.1. Плановим, що здійснюється відповідно до щоквартальних графіків, які затверджуються наказами державних органів приватизації.

1.7.2. Позаплановим, що здійснюється за рішенням державного органу приватизації для підтвердження усунення власником недоліків та порушень, виявлених під час проведення планового контролю, та на підставі звернень органів державної влади, судів, а також подання власником об'єкта приватизації заяви до державного органу приватизації про здійснення перевірки на його бажання.

1.8. Державний орган приватизації має забезпечити проведення протягом року контролю за виконанням умов усіх договорів, які перебувають у нього на контролі, за винятком договорів, за якими здійснюється претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (або визнання недійсними) та повернення проданих за ними об'єктів у державну власність.

II. Проведення контролю та оформлення його результатів

2.1. Державний орган приватизації здійснює плановий та позаплановий контроль за виконанням умов договору шляхом:

проведення перевірок безпосередньо на об'єкті приватизації або у господарському товаристві, акції (частки, паї) якого є об'єктом приватизації;

письмового запиту щодо стану виконання умов договору та подальшого опрацювання наданих власником об'єкта приватизації документів (документарний контроль).

2.2. Про проведення перевірки державний орган приватизації письмово повідомляє (не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку її проведення) шляхом направлення рекомендованого листа:

власнику (якщо об'єктом приватизації є об'єкт малої приватизації або єдиний майновий комплекс);

власнику та господарському товариству (якщо об'єктом приватизації є акції (частки, паї);

профспілковому комітету господарського товариства (якщо об'єктом приватизації є акції (частки, паї), який від імені трудового колективу підписав колективний договір.

2.3. Строк проведення перевірки на підприємстві не може перевищувати 10 календарних днів.

2.4. У процесі проведення контролю за виконанням умов договору використовуються документи, які можуть підтверджувати стан їх виконання.

При цьому власник зобов'язаний забезпечити надання державному органу приватизації або представнику державного органу приватизації документів, які він вважає необхідними для підтвердження виконання умов договору.

Такими документами можуть бути форми державних статистичних спостережень, договори, матеріали первинного обліку, інші документи, що підтверджують виконання умов договору.

При проведенні контролю за станом виконання зобов'язань, визначених умовами договорів, забезпечення яких з боку власників передбачається в рамках корпоративних прав, набутих за договорами, Фонд проводить оцінку стану виконання умов договору без врахування конкретних заходів власника, вжитих ним у межах його корпоративних прав. У разі виявлення фактів неналежного виконання або невиконання зобов'язань, визначених умовами договорів, Фонд вимагає від власника документального підтвердження здійснення ним залежних від нього заходів в рамках належних йому корпоративних прав. У таких випадках висновок щодо стану виконання зобов'язань власника робиться з урахуванням доведення власником вжиття усіх залежних від нього заходів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо належного виконання зобов'язань у межах належних йому корпоративних прав.

Власник забезпечує достовірність наданих документів.

2.5. Документи повинні бути належним чином оформлені: не мати виправлень, пропущених сторінок. Копії документів, що додаються до матеріалів перевірки, повинні бути засвідчені в установленому законодавством порядку (для юридичних осіб - підпис відповідальної особи, печатка; для фізичних осіб - підпис уповноваженої особи).

2.6. Достатність документів для підтвердження стану виконання умов договору визначається представником державного органу приватизації, що здійснює контроль за виконанням умов договору.

2.7. За результатами перевірки складається акт за формою згідно з наказом Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року N 472 "Про затвердження форм актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2012 року за N 642/20955. Усі складені та підписані примірники акта мають однакову юридичну силу.

2.8. Складений за результатами перевірки акт підписується в останній день перевірки представником державного органу приватизації, власником або уповноваженою ним особою та керівником господарського товариства, якщо об'єктом приватизації за договором є акції (частки, паї).

Акт складається у двох примірниках (окрім випадків, коли об'єктом приватизації є акції (частки, паї), один примірник акта залишається у державному органі приватизації, інший - у власника об'єкта приватизації. У випадку, коли об'єктом приватизації за договором є акції (частки, паї), акт складається у трьох примірниках. Перший примірник акта залишається у державному органі приватизації, другий примірник - у власника об'єкта приватизації, третій примірник залишається у керівника господарського товариства.

2.9. У разі неявки власника для участі у перевірці виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта малої приватизації або єдиного майнового комплексу груп А, В, Г представник державного органу приватизації в останній день перевірки здійснює оформлення акта перевірки за своїм підписом на підставі наявних матеріалів.

Акт складається в трьох примірниках, два примірники надсилаються в триденний строк з дати завершення перевірки рекомендованим листом для підписання власнику.

Якщо в тридцятиденний строк з дня відправлення акта перевірки державним органом приватизації не отримано підписаного власником примірника акта перевірки та/або зауважень чи заперечень до нього, представник державного органу приватизації робить запис про неявку власника для здійснення перевірки у третьому примірнику акта. До акта долучаються документи, які підтверджують направлення двох примірників акта для підписання власнику. Складений відповідно до вимог цього пункту акт є підставою для застосування санкцій до власника, визначених договором та чинним законодавством.

2.10. У разі неявки власника для участі у перевірці виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій (частки, паю) представник державного органу приватизації в останній день перевірки оформлює акт перевірки за своїм підписом та підписом уповноваженого представника господарського товариства, акції (частки, паї) якого є об'єктом приватизації.

Якщо уповноважений представник господарського товариства відмовляється надати представнику державного органу приватизації документи, які підтверджують виконання умов договору, представник державного органу приватизації в останній день перевірки оформлює акт перевірки, який підписується на підставі наявних матеріалів.

Якщо уповноважений представник господарського товариства відмовляється підписувати акт перевірки, представник державного органу приватизації робить в акті запис про відмову уповноваженого представника підприємства від підписання акта.

Акт складається в чотирьох примірниках. Три примірники акта в триденний строк з дати завершення перевірки надсилаються рекомендованим листом для підписання власнику.

Якщо в тридцятиденний строк з дати відправлення акта державним органом приватизації не отримано підписаного власником примірника акта та/або зауважень чи заперечень до нього, представник державного органу приватизації робить запис у четвертому примірнику акта про неявку власника для здійснення перевірки. До акта долучаються документи, які підтверджують направлення трьох примірників акта для підписання власнику. Складений відповідно до вимог цього пункту акт є підставою для застосування до власника санкцій, визначених договором та чинним законодавством.

2.11. У разі відмови власника під час здійснення перевірки надати документи, які підтверджують виконання умов договору, представником державного органу приватизації в останній день перевірки складаються два примірники акта на підставі наявних документів. Складені примірники акта підписуються представником державного органу приватизації та власником об'єкта приватизації. При цьому в акті робиться запис про відмову власника надати документи. У разі відмови власника від підписання акта робиться запис в акті про відмову власника від підписання акта. Складений відповідно до вимог цього пункту акт є підставою для застосування до власника санкцій, визначених договором та чинним законодавством.

2.12. У разі відмови власника у допуску представника державного органу приватизації до проведення перевірки представником державного органу приватизації складається акт про невиконання умов договору згідно з вимогами пунктів 2.9 або 2.10 цього розділу.

2.13. До акта перевірки додаються документи (копії), які підтверджують стан виконання умов договору.

2.14. Якщо під час перевірки виконання умов договору представником державного органу приватизації встановлено, що умови договору виконано у повному обсязі, в останній день перевірки складається акт підсумкової перевірки, який подається для затвердження уповноваженій посадовій особі державного органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

У всіх інших випадках результати перевірок виконання умов договорів оформлюються у вигляді актів поточних перевірок.

2.15. У разі незгоди власника або керівника підприємства з висновками, зробленими представником державного органу приватизації в акті, їх оскарження здійснюється згідно з наказом Фонду державного майна України від 07 квітня 2005 року N 878 "Про затвердження Порядку оскарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації у державному органі приватизації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2005 року за N 436/10716.

2.16. Документарний контроль здійснюється шляхом направлення державним органом приватизації письмового запиту власнику об'єкта про надання документів щодо стану виконання умов договору. В зазначеному запиті встановлюється строк для надання документів, який не може бути меншим ніж 10 календарних днів з дати отримання власником запиту.

2.17. За результатами документарного контролю представник державного органу приватизації робить висновок щодо стану виконання умов договору на підставі документів, отриманих на запит державного органу приватизації.

Якщо з наданих документів неможливо однозначно встановити стан виконання умов договору, державний орган приватизації направляє власнику додатковий запит щодо надання необхідних документів або пояснень.

У разі неможливості встановлення за результатами аналізу документів належного виконання власником умов договору державний орган приватизації призначає проведення перевірки безпосередньо на об'єкті приватизації або за місцем розташування господарського товариства, якщо об'єктом приватизації є акції (частки, паї) цього товариства, шляхом включення цього договору до графіка проведення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна на наступний квартал.

2.18. Запит, повідомлення та листи, зазначені у пунктах 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.16 та 2.17 цього розділу, готуються підрозділом державного органу приватизації, до функцій якого належить здійснення контролю за виконанням умов договорів. Запит та повідомлення підписує уповноважена посадова особа державного органу приватизації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

III. Взаємодія з іншими органами

3.1. До перевірок виконання умов договору можуть залучатися представники інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за згодою).

3.2. Державні органи приватизації при здійсненні перевірки виконання умов договорів залучають до неї представників профспілкових організацій з питань, які належать до компетенції профспілкових організацій відповідно до чинного законодавства (за згодою). Про здійснення перевірки державний орган приватизації попередньо (не пізніше ніж за 10 календарних днів) повідомляє профспілкову організацію. Під час проведення перевірки виконання умов договору державний орган приватизації проводить консультації з профспілковими організаціями з питань виконання умов договору.

3.3. Державними органами приватизації можуть надсилатися запити відповідним органам державної влади та органам місцевого самоврядування для отримання інформації з питань, що стосуються виконання власником зобов'язань, передбачених договором.

IV. Застосування санкцій за порушення умов договорів

4.1. При порушенні власником умов договору державний орган приватизації здійснює заходи з досудового врегулювання спору відповідно до вимог чинного законодавства та договору.

4.2. У разі невирішення спору в рамках досудового врегулювання державний орган приватизації звертається до господарського суду для застосування санкцій, передбачених законом та договором, зокрема щодо:

примусового виконання умов договору;

стягнення штрафів та пені;

розірвання договору або визнання його недійсним та повернення об'єкта у державну власність.

V. Зняття договору з контролю державним органом приватизації

5.1. Зняття договору з контролю здійснюється державним органом приватизації у разі:

повного виконання умов договору, що підтверджується відповідним державним органом приватизації шляхом затвердження акта підсумкової перевірки;

набрання законної сили рішенням суду про виконання умов договору в повному обсязі;

набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору (або визнання його недійсним).

5.2. У випадках, не передбачених пунктом 5.1 цього розділу, зняття договору з контролю здійснюється за рішенням комісії з питань зняття з контролю договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, створеної державним органом приватизації.

5.3. У випадках, передбачених абзацом третім пункту 5.1 та пунктом 5.2 цього розділу, акти підсумкових перевірок державним органом приватизації не складаються.

 

Начальник Управління
з питань договірного менеджменту

Ю. Нікітін