A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Проект Закону УкраЇни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

від 8 червня 2015 р.

 

                                                                                                                ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

 

 

                                                          Закон УкраЇни

                          «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

                                                   ________________________________

  

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122, із наступними змінами):

1) доповнити частину другу статті 2 абзацом третім такого змісту: «відкритості та прозорості;»;

абзаци третій – дванадцятий частини другої вважати відповідно абзацами четвертим – тринадцятим частини другої;

2) частину третю статті 8 доповнити абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

«юридичні особи або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені, зареєстровані в країнах, які визнані Верховною Радою України  державою-агресором або стосовно яких на законодавчому рівні застосовано санкції;

фізичні особи або їх довірені особи чи особи, уповноважені діяти від їх імені, які мають громадянство країн, які визнані Верховною Радою України  державою-агресором або стосовно яких на законодавчому рівні застосовано санкції;»;

абзац сьомий частини третьої вважати відповідно абзацом дев’ятим частини третьої;

3) частину сьому статті 16 викласти у такій редакції:

«7. Підготовка до приватизації та продаж об'єктів приватизації може здійснюватися із залученням радників.

Залучення та визначення радників для підготовки до приватизації та продажу об'єктів здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку. »;

4) у частині третій статті 184 :

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій акціонерного товариства обов'язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;»;

пункт 4 виключити;

5) у частині першій статті 185:

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1) належні державі пакети акцій акціонерних товариств пропонуються до продажу на фондових біржах, крім випадків, визначених у пункті 3 цієї частини;»;

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2) у разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками,  пакета акцій акціонерного товариства обов'язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій;»;

пункт 4 виключити;

6) у статті 23:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 23. Використання грошових коштів»;

абзац сьомий пункту 1 частини шостої виключити;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. Оплата послуг радників здійснюється за рахунок державного бюджету або з інших джерел, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій, за рішенням Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому відповідно до частини сьомої статті 16 цього Закону.»;

7) частину другу статті 27 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«оплати послуг радників (у разі їх залучення), за винятком коли оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або з інших джерел, у тому числі за рахунок коштів міжнародних організацій.».

2. Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) після слів «що не підлягають приватизації» доповнити словами «приймає рішення про залучення радників для підготовки до приватизації та продажу об'єктів;».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

 

 

 

 

 

Голова

 

Верховної Ради України                                                                  В. Гройсман