A A A K K K

Плани підготовки

 

 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
15.12.2020      2016

 

План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

            № з/п

Назва проєкту регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

Проєкт Закону України «Про брокерську діяльність у сфері нерухомості»

Відповідно до листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2018 року
№ 25618/3/1-18 щодо внесення до Кабінету Міністрів України в установленому порядку проєкту Закону України «Про ріелторську діяльність»

 

Визначення правових засад провадження брокерської діяльності у сфері нерухомості в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи захисту прав споживачів брокерських послуг у сфері нерухомості, належного рівня професійної діяльності учасників ринку нерухомості

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

2

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання вдосконалення управління об’єктами державної власності»

З метою впровадження норм, що будуть визначати обов’язковість дотримання державними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій належить державі, положень статті 7 Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» під час переоцінки своїх активів, що забезпечить відповідність балансової вартості активів таких підприємств ринковій вартості

 

Вирішення проблеми сучасного стану ведення бухгалтерського обліку шляхом зобов’язання державних підприємств та господарських товариств здійснювати переоцінку своїх активів з дотриманням вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та забезпечення рецензування звітів про оцінку складених для переоцінки своїх активів

 

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

3

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»

 

У зв’язку із змінами законодавства
з питань оренди державного (комунального) майна необхідним є узгодження положень Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року
№ 1891, та Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 1993 року № 158, із такими змінами

 

Узгодження норм постанов Кабінету Міністрів України зі змінами у законодавстві з питань оренди державного (комунального) майна

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

4

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 року № 689 «Про утворення Державного концерну «Укрторф»

 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 195-р «Про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління Фонду державного майна України» щодо функцій управління державними підприємствами

 

 

Приведення у відповідність до чинного законодавства

Управління корпоративних прав держави

І квартал

5

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Запровадження нового механізму отримання від суб’єктів управління відомостей про об’єкти державної власності для формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

 

 

 

Вдосконалення порядку формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, механізму взаємодії з суб’єктами управління об’єктами державної власності, посилення відповідальності за наповнення даних Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Департамент цифрового розвиту та ІТ

І півріччя

6

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності»

Необхідність удосконалення процедури списання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), яке залишилося після ліквідації підприємств та організацій
(у тому числі у процедурах банкрутства), а також удосконалення окремих процедур щодо списання державного майна

Забезпечення впровадження механізму списання майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), яке залишилося після ліквідації підприємств та організацій, а також удосконалення окремих процедур щодо списання державного майна

 

Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності

І півріччя

7

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р.
№ 1679»

 

Приведення у відповідність до положень чинного законодавства України постанови Кабінету Міністрів України «Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави»

 

Приведення Положення про Реєстр корпоративних прав держави до вимог чинного законодавства

Управління корпоративних прав держави

ІVквартал

8

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення орендованих єдиних майнових комплексів після припинення або розірвання договору оренди»

Відповідно до Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

Чітке визначення повноважень кожного з учасників процедури повернення майна з оренди, дотримання яких забезпечить швидке та послідовне припинення договірних відносин із забезпеченням прав кожного з його учасників

Управління методології орендних відносин

IV квартал

9

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок реструктуризації державних підприємств та господарських товариств»

 

Врегулювання порядку здійснення реструктуризації державних підприємств та господарських товариств

 

Здійснення врегулювання реструктуризації державних підприємств та господарських товариств за рішенням Фонду державного майна України

Управління відновлення платоспроможності та припинення діяльності підприємств

І квартал

10

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284»

Відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224)

Приведення Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання у відповідність до вимог чинного законодавства

 

Управління корпоративних прав держави

І півріччя

11

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку внесення в статутні капітали ПАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансових інвестицій підприємств»

 

Приведення у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року № 2269-VIII, Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 224)

Приведення Порядку внесення в статутні капітали ПАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансових інвестицій підприємств, у відповідність до вимог чинного законодавства

Управління корпоративних прав держави

І півріччя

12

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку виконання контрольних функцій у сфері оренди державного майна»

 

 

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

 

 

 

Регламентування дієвого контролю за належним виконанням договірних умов та використанням орендованого майна

Управління методології орендних відносин

IV квартал

13

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»

Відповідно до Закону України від
03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

Затвердження процедури надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна відповідно до вимог Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна»

Управління методології орендних відносин

IV квартал

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
21.01.2021 71

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік пунктами 14, 15, 16 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

14

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування Єдиної бази даних звітів про оцінку»

Удосконалення положень Податкового кодексу України в частині зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості та гармонізації із законодавством з питань оціночної діяльності

Зниження потенційних ризиків щодо зменшення оціночної вартості об’єктів нерухомості

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

ІІІ квартал

15

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку»

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна»
від 5 грудня 2019 року № 354-IX

Удосконалення роботи єдиної бази даних звітів про оцінку

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

16

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності та до Положення про порядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання»

Відповідно до законів України від 09 грудня 2011 року № 4107-VI «Про Фонд державного майна України», від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та статті 17 Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги»

Оптимізація процедур видачі та анулювання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру – сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

І квартал

 

                           

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
__29.01.2021______  № ____123____

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів

на 2021 рік пунктами 17, 18, 19 такого змісту:

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

17

Проєкт Закону України «Про захист прав орендарів державного і комунального майна на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2»

Відсутність механізму реалізації права можливості продовжити договір оренди на період дії карантину, встановленого Законом України від 04 грудня 2020 року № 1071-IX

 

 

Надання орендарям, які користуються орендними пільгами у зв’язку із запровадженням карантину, можливості збереження цих пільг на період після закінчення договору оренди, але не довше ніж протягом визначеного періоду після припинення карантину

Департамент оренди та ропорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

18

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження критеріїв для визначення об’єктів державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України»

Врегулювання питання визначення критеріїв для об’єктів оренди державної власності, щодо яких рішення про затвердження додаткових умов оренди приймається Фондом державного майна України

Можливість затвердження додаткових умов оренди Фондом державного майна України (крім випадків, коли такі умови затверджуються КМУ для оренди єдиних майнових комплексів)

Департамент оренди та ропорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

19

Проєкт наказу Фонду державного майна України «Про затвердження цільових призначень, в межах яких можливе внесення змін до договорів оренди в частині зміни цільового призначення орендованого майна, укладених до набрання чинності Законом України «Про оренду державного та комунального майна»

Необхідність затвердження переліку видів діяльності, в межах яких дозволено вносити зміни до договору оренди в частині цільового призначення орендованого майна

Надання можливості орендарям, які уклали договори оренди до введення в дію Закону, змінювати цільове призначення за договором

Департамент оренди та ропорядження державним майном
Управління методології орендних відносин

IV квартал

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
25.03.2021    478

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

 

1. Виключити з Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік пункти 2 та 9.

2. Доповнити План діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік пунктом 20 такого змісту:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 

Необхідність вдосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків

Удосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

IV квартал

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
07.04.2021564

 

Зміни до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Викласти пункт 20 Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік у такій редакції:

 

№ з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування
необхідності прийняття
регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

20

Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

Необхідність вдосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків

Удосконалення методичного забезпечення оцінки активів банків

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

 

ІV квартал

 

Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України
12.12.2019   1317

Пропозиції до плану
діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік

            № з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування

необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - для проєктів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України;

  - для проєктів нормативно-правових актів Фонду державного майна України зазначається строк подання проєкту регуляторного акта на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Керівник структурного підрозділу

(підпис)