A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 32

від 25 квітня 2012 р.

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 13.01.2012 № 4336-VI “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 32 “Про затвердження Порядку повернення у державну власність об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 3 ст. 77; 2002 р., №  42, ст. 1933; 2003 р., № 4, ст. 126; 2004 р., № 17, ст. 1172; 2011 р., N  95, ст. 3462) зміни, що додаються.

 

                     Прем’єр-міністр України                                         М. Азаров

 

 

 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                            постановою Кабінету Міністрів України
                             від                       №  

 

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

 від 18 січня 2001 року № 32

 

   1. Вступну частину постанови викласти у такій редакції:

“Відповідно до частини дев’ятої статті 27 Закону України “Про приватизацію державного майна” Кабінет Міністрів України постановляє:

   2. Назву та  пункт 1 постанови доповнити словами такого змісту:

  “в тому числі разом із земельними ділянками” .

   3. Порядок повернення у державну власність об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів викласти у такій редакції:

 

 

                  “ЗАТВЕРДЖЕНО
          постановою Кабінету Міністрів України
               від 18.01.2001 № 32
          (у редакції постанови Кабінету     Міністрів України від     №
 

 

           

ПОРЯДОК

повернення у державну власність об’єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів, в тому числі разом із земельними ділянками

 

І. Загальні положення

 

   1. Цей Порядок регулює відносини, пов’язані з поверненням у державну власність об’єкта приватизації, відчуженого в результаті його приватизації за договором купівлі-продажу, в тому числі відчуженого разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (далі – об’єкт приватизації),  у разі розірвання договору купівлі-продажу за рішенням суду у зв’язку з невиконанням власником об’єкта приватизації його умов або визнання договору купівлі-продажу недійсним.

   Об'єкт приватизації повертається до сфери управління державного органу приватизації, що проводив його відчуження за договором купівлі-продажу (далі - орган приватизації), для здійснення управління цим об'єктом згідно із законодавством до моменту його відчуження в результаті повторного продажу.

   2. При поверненні об’єкта приватизації у державну власність здійснюються такі заходи:

   приймання об’єкта приватизації у державну власність;

   забезпечення охорони об’єкта приватизації до моменту його повторного продажу (крім пакетів акцій, часток, паїв);

   інвентаризація об’єкта приватизації (крім пакетів акцій, часток, паїв) та оцінка об’єкта приватизації;

   виявлення збитків та визначення їх розміру;

   прийняття органом приватизації рішення про повторний продаж поверненого у державну власність об’єкта приватизації.

   3. Для забезпечення повернення об’єкта приватизації у державну власність органом приватизації утворюється комісія, склад та порядок роботи якої визначається органом приватизації.

 

ІІ. Приймання об’єкта приватизації у державну власність

 

   4. Приймання об’єкта приватизації у державну власність у разі виконання рішення суду у добровільному порядку здійснюється органом приватизації за актом приймання-передачі у двомісячний строк після набрання рішенням суду законної сили. Форма акта приймання-передачі затверджується Фондом державного майна.

   При цьому у разі повернення у державну власність об’єкта, що був проданий разом із земельною ділянкою, його власник передає органу приватизації землевпорядну документацію на земельну ділянку; документи, які підтверджують права на земельну ділянку, їх обтяження та обмеження стосовно використання земельної ділянки; документи (матеріали) стосовно дотримання власником вимог законодавства щодо використання та охорони земельної ділянки (у разі їх наявності).

   5. Приймання об’єкта приватизації у державну власність у разі виконання рішення суду у примусовому порядку здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

   При цьому у разі повернення у державну власність об’єкта, що був проданий разом із земельною ділянкою, органу приватизації передаються землевпорядна документація на земельну ділянку; документи, які підтверджують права на земельну ділянку, їх обтяження та обмеження стосовно використання земельної ділянки; документи (матеріали) стосовно дотримання власником вимог законодавства щодо використання та охорони земельної ділянки (у разі їх наявності).

   6. У разі повернення у державну власність пакета акцій орган приватизації у двотижневий строк після набрання відповідним рішенням суду законної сили готує і подає зберігачу акцій та/або депозитарію документи, які відповідно до законодавства потрібні для здійснення операцій, пов'язаних з переходом права власності на цей пакет акцій.

   Після отримання органом приватизації від зберігача та/або депозитарія документів, що підтверджують внесення до реєстру власників акцій акціонерного товариства запису про перехід права власності на цей пакет акцій або здійснення відповідних операцій, орган приватизації вносить необхідні зміни до плану розміщення акцій акціонерного товариства, пакет акцій якого повернуто у державну власність, здійснює заходи щодо встановлення розміру збитків, що  могли бути завдані державі власником за час володіння пакетом акцій, та приймає рішення щодо його повторного продажу.

   7. У разі повернення у державну власність частки (паю) орган приватизації в двотижневий строк після набрання відповідним рішенням суду законної сили направляє до господарського товариства, частка (пай) якого повертається у державну власність, вимогу щодо внесення змін до установчих документів цього товариства в частині введення до складу його учасників держави в особі органу приватизації.

   Після отримання органом приватизації документів, що підтверджують виконання товариством вказаної вимоги, орган приватизації здійснює заходи щодо встановлення розміру збитків, що  могли бути завдані державі власником під час володіння часткою (паєм), та приймає рішення щодо повторного продажу цієї частки (паю).

   8. Датою повернення об’єкта є дата підписання акта, за яким він передається у державну власність, а у разі, якщо об’єктом приватизації є пакет акцій (частка, пай), датою повернення об’єкта є дата внесення запису до реєстру власників акцій  про перехід права власності на пакет акцій до держави в особі органу приватизації або набрання чинності змінами до установчих документів господарського товариства про введення до складу його учасників держави в особі органу приватизації. 

 

ІІІ. Забезпечення збереження (охорони) об’єкта (крім пакетів акцій, часток, паїв) до моменту його повторного продажу

 

   9. Для забезпечення збереження об'єкта приватизації, поверненого у державну власність, з моменту його повернення до моменту відчуження внаслідок повторного продажу орган приватизації може залучати спеціалізовані організації в установленому законодавством порядку.

   Фінансування послуг спеціалізованих організацій, залучених органом приватизації, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для видатків на заходи, пов’язані з приватизацією державного майна.

 

ІV. Інвентаризація та оцінка об’єкта приватизації

  

   10. Інвентаризація об’єкта приватизації (крім пакетів акцій, часток, паїв), що повертається у державну власність, проводиться з метою підготовки вихідних даних для виявлення збитків та встановлення їх розміру у порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, з урахуванням положень цього Порядку та методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України, у строк, що не перевищує 15 календарних днів від дати повернення об’єкта приватизації у державну власність.

   Датою інвентаризації є дата повернення об’єкта приватизації у державну власність.

   Інвентаризація об’єкта приватизації проводиться інвентаризаційною комісією, склад та порядок роботи якої визначаються органом приватизації. До роботи інвентаризаційної комісії залучаються представники органу приватизації, власника, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а також (за згодою) представник органу місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади, бюро технічної інвентаризації, правоохоронних органів тощо.  

   При поверненні у державну власність об’єкта приватизації, що був проданий разом із земельною ділянкою, орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів готує та надає органу приватизації інформацію (матеріали) стосовно дотримання власником вимог законодавства щодо використання та охорони земельної ділянки у  двадцятиденний строк з моменту надходження відповідного запиту від органу приватизації.

   Результати інвентаризації затверджуються органом приватизації.

   11. Оцінка об’єкта приватизації, що повертається у державну власність, проводиться згідно з методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на дату повернення об’єкта приватизації у державну власність.

 

V. Виявлення збитків та визначення їх розміру

 

   12. З метою виявлення збитків, що могли бути завдані державі під час володіння власником об’єктом приватизації, результати інвентаризації (крім пакетів акцій, часток, паїв) та оцінки об’єкта приватизації, отримані згідно з пунктами 10 та 11  цього Порядку, звіряються з відповідними результатами, отриманими при приватизації цього об’єкта.

   Порядок проведення звіряння та визначення наявності збитків встановлюється Фондом державного майна. При цьому враховуються всі результати господарювання власника на об’єкті.

   13. У разі виявлення збитків, завданих державі власником об’єкта приватизації за час володіння ним, їх розмір визначається згідно з методикою оцінки майна, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

   14. Відшкодування збитків здійснюється згідно із законодавством.

 

VI. Прийняття рішення щодо повторного продажу

 

   15. Орган приватизації після повернення об’єкта у державну власність приймає рішення щодо його повторного продажу.

   16. Повторний продаж об’єкта приватизації після його повернення у державну власність здійснюється відповідно до законодавства.”