A A A K K K

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Текст документу

від 20 листопада 2015 р.

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

____________ року  № _______

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Положення

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

 

                               І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору:  суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визнаних такими згідно із Законом України «Про оцінку земель» (далі – суб’єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується Фондом державного майна України (далі – Фонд), його регіональними відділеннями у разі якщо ціна надання послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (без урахування податку на додану вартість) менша, встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної закупівлі, у таких випадках:

Фонд, його регіональні відділення виступають замовниками послуг з незалежної оцінки майна, робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір (далі – конкурс) суб’єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством;

звернення органів державної влади або місцевого самоврядування, які відповідно до законодавства наділені повноваженнями виступати замовниками послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

звернення інших заінтересованих в проведенні конкурсу осіб, у тому числі суб’єктів господарювання з державною часткою (комунальною часткою) в статутному капіталі у разі коли Фонд або його регіональне відділення не виступає замовником такої оцінки.

 

1.2. Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що ціна послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (без урахування податку на додану вартість) дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів Фонду (регіонального відділення Фонду, відповідного органу або суб’єкта господарювання) для здійснення предмета державної закупівлі згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель».

 

1.3. У разі, якщо Фонд, його регіональне відділення виступає замовником послуг з незалежної оцінки майна або робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – роботи з оцінки) в договорі про проведення відповідної оцінки, але при цьому на підставі абзацу другого статті 11 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не є платником за таким договором і оплата вказаних вище робіт здійснюється іншими суб’єктами, ніж визначені в підпункті 9 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель», обмеження до процедури проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, викладені в пунктах 2, 3 розділу І цього Положення, не застосовуються.

 

 1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт – документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копії договорів на виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-передавання робіт з оцінки; оригінали або копії рекомендаційних листів замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду співпраці з питань оцінки об’єктів; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних до об'єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, що працюють у Фонді або його регіональними відділеннями, а також експертними радами саморегулівних організацій оцінювачів, які класифіковані за ознаками, зазначеними в абзацах другому або третьому пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 10 вересня 2003 року №1440;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов‘язаних з виконанням таких робіт, а також строк їх виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

підтвердні документи – документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки, а також документи, що підтверджують право на виконання таких робіт;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Фонду або регіонального відділення Фонду документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

робоча група з опрацювання документів суб’єктів оціночної діяльності (далі - робоча група) – група фахівців Фонду або регіонального відділення Фонду та центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, утворена для опрацювання підтвердних документів та виконання повноважень, визначених цим Положенням. До складу робочої групи входять 3 фахівці Фонду (регіонального відділення Фонду) і один фахівець (за згодою) від центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу;

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

 

1.5. Конкурс серед суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Конкурсною комісією (далі – комісія), утвореною Фондом у складі 10-ти осіб: із них 9 осіб – фахівці Фонду і 1 особа – представник центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою) або регіональним відділенням Фонду у складі 6 осіб: із них 5 осіб – фахівці регіонального відділення Фонду і 1 особа – представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою) відповідно до наданих йому законодавством повноважень.

              

1.6. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданні комісії;

видає розпорядження та доручення, обов‘язкові до виконання для членів комісії;

організовує підготовку матеріалів для їх опрацювання комісією;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема, за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

 

1.7. Секретар комісії:

очолює робочу групу з опрацювання документів суб’єктів оціночної діяльності та забезпечує здійснення наданих їй законодавством повноважень;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

складає протоколи засідань комісії.

 

1.8. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) його повноваження керівником органу приватизації надаються будь-якому члену комісії.

 

1.9. Склад комісії затверджується відповідним наказом Фонду або регіонального відділення Фонду. Крім основного складу комісії у наказі зазначаються також фахівці, які включаються до додаткового складу комісії і яким доручається виконувати обов‘язки у разі відсутності членів комісії з основного складу та секретаря комісії.

 

1.10. За наказом Фонду або його регіонального відділення утворюється робоча група з опрацювання документів суб’єктів оціночної діяльності. До повноважень робочої групи належить:

підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

розгляд поданих претендентами підтвердних документів;

підготовка для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намір взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних документів, а також наявної у Фонді або регіональному відділенні Фонду інформації (далі – інформаційна довідка).

 

1.11. В інформаційній довідці зазначаються:

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

наявність у претендента необхідних документів, що передбачені для суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель згідно із Законом України «Про оцінку земель» (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, пов‘язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до державної таємниці (за потреби);

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності, їх особиста кваліфікація, підтверджена кваліфікаційними документами;

перелік оцінювачів, які додатково залучаються суб’єктом оціночної діяльності за цивільно-правовими договорами до проведення незалежної оцінки майна та (або) експертної грошової оцінки земельних ділянок за їх письмовою згодою, їх особиста кваліфікація, підтверджена кваліфікаційними документами;

наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, міжнародних документів, що підтверджують набуття оцінювача кваліфікації згідно з правилами сертифікації міжнародних громадських об‘єднань у сфері оціночної діяльності;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (складаються) претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з Фондом або його регіональним відділенням та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (з метою визначення обсягу завантаження претендента враховуються кожною комісією окремо);

наявність зауважень з боку Фонду або його регіональних відділень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування;

наявність зауважень до звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок від центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу (у разі виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оцінку земель»).

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно висновків Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки майна, або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах, а також результати моніторингу якості звітів про оцінку майна, проведеного Фондом та його регіональними відділеннями.

 

               ІІ.  Підготовка до проведення конкурсу

 

2.1. З метою опублікування умов конкурсу відповідні підрозділи Фонду або його регіональних відділень подають до комісії інформацію про об’єкти оцінки, зокрема земельні ділянки без поліпшень, за встановленою в додатку 1 до цього Положення формою.

2.2. У разі звернення до Фонду або регіонального відділення Фонду інших заінтересованих у проведенні конкурсу осіб, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 розділу І цього Положення, ними разом із супровідним листом надається належним чином оформлена інформація про об’єкт оцінки за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, а також зазначаються замовник та платник робіт.

 

2.3. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього Положення;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

замовника  та платника  робіт з оцінки майна;

відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

Особи, які надають інформацію про об'єкт оцінки, несуть відповідальність за її достовірність та відповідність вимогам законодавства.

 

2.4. Інформація про проведення конкурсу публікується в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації» за 14 - 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет. Інформацію про проведення конкурсу додатково може бути розміщено в інших засобах масової інформації. Інформація про проведення конкурсів комісіями органів місцевого самоврядування (у разі, якщо ними прийнято рішення щодо дотримання вимог цього Положення) публікується в друкованих засобах масової інформації обласного та республіканського рівнів та розміщується на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.

 

2.5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і має складатись з:

підтвердних документів;

пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та (або) експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про оцінку майна або звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 2).

 

2.6. Конкурсна документація подається до загального відділу Фонду або регіонального відділення Фонду за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

 

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою

надання послуг з оцінки майна

 

3.1. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

 

3.2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Члени робочої групи перевіряють факт включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданому іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов‘язаних з державною таємницею (у разі потреби).

 

3.3. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь в конкурсі за встановленою формою (додаток 3);

копії документів, передбачених абзацом восьмим пункту 1.11 розділу І цього Положення (за наявності);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов‘язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента.

 

3.4.         Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4, містить:

відомості про діяльність суб’єкта оціночної діяльності (рік заснування; перелік робіт, що виконуються на ринку оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); співпрацю з органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими суб’єктами господарювання (акредитація тощо); досвід у сфері оцінки майна в Україні та інших країнах світу;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому, один і той же оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об‘єкта, щодо якого проводиться конкурс, лише одним суб’єктом   оціночної діяльності.

 

 

IV. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

4. 1. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель, що отримали відповідні дозвільні документи, передбачені статтею 6 Закону України «Про оцінку земель».

 

4.2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності у виконанні робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок (зокрема, за цільовим призначенням);

переліку інших фахівців, які  можуть бути  залучені до проведення  експертної грошової оцінки земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов‘язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданому іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов‘язаних з державною таємницею (у разі необхідності).

 

4.3. На конкурс подаються такі підтвердні документи:

заява про участь в конкурсі за встановленою формою, зазначеною в додатку 3;

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення  кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

копія документа, виданого суб’єкту оціночної діяльності в сфері оцінки земель згідно із статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»;

копії документів, передбачених абзацом восьмим пункту 1.11 розділу І цього Положення (за наявності);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов‘язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента.

 

4.4.         Інформація про претендента, що складається за формою в додатку 4, має містити:

відомості щодо діяльності претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); співпраці з органами державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання (акредитація тощо); досвід у сфері оцінки земель в Україні та інших країнах  світу;

інформацію про оцінювачів (інших фахівців), що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт та підписання звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівній організації оцінювачів тощо).

При цьому, один і той же оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об‘єкта, щодо якого проводиться конкурс, лише одним суб’єктом оціночної діяльності.

 

V. Порядок проведення конкурсу

 

5.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

На засіданні можуть бути присутніми представники претендентів, осіб, що є сторонами договору про виконання робіт з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони зобов’язані повідомити Фонд або його регіональне відділення в особі голови комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання.

 

5.2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

5.3. На засіданні комісія:

Підписка на новини