A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Фонду державного майна України

«Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року         № 1718 «Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі» затверджені Положення про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі господарських товариств, створених членами трудового колективу.

Упункті3 розділуIV Положенняпропорядокприватизаціїнесільськогосподарськихпідприємствіорганізаційагропромисловогокомплексупередбачено, щоцінапродажуоб’єкта, щопідлягаєприватизаціїшляхомвикупу, встановлюєтьсянапідставіМетодикиоцінкимайна, затвердженоїпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід10 грудня2003 року№ 1891.

Упункті4 розділуIV Положенняпропорядокприватизаціїнесільськогосподарськихпідприємствіорганізаційагропромисловогокомплексувказано, щодержавнийорганприватизаціїнапідставіактаоцінкивартостімайнапротягом30 дніврозробляєпроектидоговорукупівлі-продажумайнатаактаприймання-передачівідповіднодозаконодавстваУкраїни.
Таким чином, на сьогодні виникло протиріччя між Положенням про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Методикою оцінки майна, затвердженоюпостановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.
З огляду на вищенаведене та з метою приведення у відповідність із чинним законодавством Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу необхідно до пунктів 3 та 4 розділу IVцього Положення внести зміни.

 

     2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття даного проекту наказу є приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розроблення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу» було розглянуто два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

  1. Залишити без змін існуюче Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, але цей спосіб є неприйнятним, оскільки є протиріччя між Положенням про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу та Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891, що унеможливить здійснення приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу,вартість майна яких є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що від даної альтернативи необхідно відмовитися.

2. Досягти поставленої мети шляхом внесення змін до регуляторного акта - Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 666/4887 (із змінами).

Цей спосіб на сьогодні є найбільш прийнятним та законним.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Досягнення позитивного результату можливе шляхом видання суб’єктами нормотворення відповідного розпорядчого документа.

Прийняття зазначеного проекту наказу дасть змогу відповідно до чинного законодавства визначити відповідно до Методики оцінки майна, яка затверджується постановою Кабінету Міністрів України, вартість цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації шляхом викупу.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного актата оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на можливість впровадження акта та його дію, а також негативних наслідків, які можуть призвести до необхідності повної або часткової компенсації можливої шкоди, від видання акта не очікується.

Здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта здійснюватиметься Фондом державного майна України в межах наданих йому повноважень та у строки, передбачені чинним законодавством.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»сприятиме удосконаленню нормативної бази шляхом внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, затвердженого наказом Фонду державного майна України                                від 17 серпня 2000 року № 1718, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2000 року за № 666/4887 (із змінами).

 

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі видання акта:

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття наказу «Про внесення змін до Положення про порядок приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу»дасть змогу відповідно до чинного законодавства визначити за незалежною оцінкою відповідно до Методики оцінки майна, яка затверджується постановою Кабінету Міністрів України, вартість цілісного майнового комплексу, що підлягає приватизації шляхом викупу

 

Витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Суб’єкти господарювання

Положення акта не передбачають отримання вигоди суб’єктами господарювання

Витрати, пов’язані із впровадженням акта, у суб’єктів господарювання відсутні

Громадяни

Положення акта не передбачають отримання вигоди громадянами

Витрати, пов’язані із впровадженням акта, у громадян відсутні

 

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності наказу Фонду державного майна України необмежений у часі, але його застосування вичерпується із зміною чинного законодавства з вищевказаних питань.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозні показники такі:

- додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів;

- рівень поінформованості заінтересованих органів - вище середнього;

- дія цього акта поширюється на несільськогосподарські підприємства і організації агропромислового комплексу, вартість майна яких є недостатньою для формування статутного капіталу акціонерного товариства.

З метою ознайомлення громадськості з основними положеннями акта його проект оприлюднено на офіційному веб-сайті Фонду, що дає можливість заінтересованим особам висловити свою позицію стосовно результативності запроваджених актом заходів.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років після набрання ним чинності шляхом здійснення моніторингу після прийняття запропонованої норми.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів із повторного відстеження.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.

 

Голова Фонду                                                                                                                                                                                                                                        І. Білоус