A A A K K K

Пояснювальна записка до проекту наказу Фонду державного майна України «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Фонду державного майна України

«Проперелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна»

 

1.     Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

На виконання пункту 202 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, Фондом державного майна України (далі – Фонд) забезпечено розробку змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, (далі – Методика). Зазначені зміни були розглянуті Кабінетом Міністрів України на засіданні 28 жовтня 2015 року.

Відповідно до пунктів 7 - 10, 12, 13, 36 Методики для проведення незалежної оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності надаються документи, що містять інформацію про об’єкт оцінки (вихідні дані), мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом.

Згідно з Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, яким у своїй діяльності керуються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання під час визначення вартості майна,  вихідні дані є документами, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки.

 Залежно від наявних вихідних даних про об’єкт оцінки суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання приймає рішення про доцільність використання тих чи інших методичних підходів та методів оцінки майна, відображає їх у звіті про оцінку майна.

Методикою передбачається, що на підготовчому етапі до визначення вартості державного майна, яка проводиться для цілей приватизації (корпоратизації), для утворення державних холдингових компаній, державних керуючих холдингових компаній, а також у випадках визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток, паїв) у разі неможливості їх отримання і визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі органу приватизації, здійснюється конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання. За результатами конкурсного відбору укладається договір на проведення оцінки зазначеного майна та забезпечується надання суб’єкту оціночної діяльності – суб’єкту господарювання вихідних даних, необхідних для проведення оцінки.

З метою чіткої взаємодії між замовниками оцінки та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, в частині забезпечення документами про характеристики об’єктів оцінки, Фондом забезпечено розробку проекту наказу «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна» (далі – Проект), яким встановлюється мінімальний обсяг вихідних даних, необхідних для проведення незалежної оцінки майна.

 

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект дасть змогу спростити процес отримання суб’єктами оціночної діяльності документів, що містять інформацію про об’єкт оцінки, у випадках, передбачених пунктом  1Методики.

Визначення переліків вихідних даних для різних випадків проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації забезпечить безперебійне проведення оцінок таких об’єктів, дасть змогу скоротити терміни проведення оцінки, а також структурує надання таких послуг.

 

3. Правові аспекти

Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки об’єктів права державної власності, у тому числі для цілей приватизації, включає: закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методику оцінки майна, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891,  національні стандарти оцінки та інші нормативно-правові акти.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект нормативно-правового акта після встановленого законодавством часу, передбаченого для оприлюднення, буде надісланий Державній регуляторній службі України.

 

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України і не має впливу на  її регіональний розвиток. Проект не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, не зачіпає права та інтереси територіальних громад.

 

61. Запобігання дискримінації

У Проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У Проекті відсутні правила та процедури, що відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

 

 

8. Громадське обговорення

Проект відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, включено до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна від 25.12.2014 № 2848.

Проект разом із повідомленням про його оприлюднення та аналізом регулятивного впливу розміщений на офіційному сайті Фонду державного майна України для одержання зауважень і пропозицій.

Таким чином, головний розробник Проекту вжив максимально вичерпних заходів для його оприлюднення з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень не тільки професіоналами в сфері оцінки майна, а також усіма бажаючими взяти участь у його обговоренні членами суспільства.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Проекту не має впливу на ринок праці (збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення рівня занятості населення тощо).

 

11. Прогноз результатів

Проектом встановлюється мінімальний обсяг вихідних даних, необхідних для проведення незалежної оцінки майна для цілей його приватизації, визначення розміру збитків, що сприятиме чіткій взаємодії між замовниками оцінки та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання та забезпечить об’єктивну оцінку майна.

 

Заступник Голови Фонду                                                                                                                                                                              Н. Лебідь