A A A K K K

Проект Державної програми приватизації на 2004 - 2006 роки

від 15 січня 2003 р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
"Про Державну програму приватизації"
від                     2004 року N

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
приватизації на 2004 - 2006 роки

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Державна програма приватизації на 2004 - 2006 роки (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети та умови приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та комунального майна.

   2. Основною метою приватизації у 2004 - 2006 роках є сприяння поліпшенню соціально-економічного становища України шляхом підвищення ефективності управління та розпорядження державним майном.

   3. Основними завданнями приватизації є:

   поглиблення реформування відносин власності;

   сприяння покращенню інвестиційного клімату в Україні;

   забезпечення розвитку конкуренції;

   сприяння структурній перебудові економіки;

   створення умов для подальшого розвитку фондового ринку;

   залучення коштів на інвестування підприємств;

   збільшення надходження коштів до державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

   4. З метою ефективного застосування способів приватизації проводиться класифікація об'єктів приватизації відповідно до цієї Програми.

   Група А - єдині (цілісні) майнові комплекси державних підприємств, державних господарських об'єднань та їх структурних підрозділів, виділені у самостійні підприємства (далі - цілісні майнові комплекси підприємств), у тому числі ті, що здані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації державних підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих до 50 осіб включно або понад 50 осіб, але вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ); цілісні майнові комплекси підприємств, зазначених у статті 2 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду ВАТ; окреме індивідуально визначене рухоме та нерухоме майно (в тому числі будівлі, споруди та нежитлові приміщення), майно державних підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації державних підприємств, визнаних банкрутами, майно державних підприємств, що не були продані як цілісні майнові комплекси.

   Група В - цілісні майнові комплекси підприємств із середньообліковою чисельністю працюючих понад 50 осіб, вартість майна яких достатня для формування статутного фонду ВАТ; ВАТ, створені в процесі приватизації та корпоратизації (крім об'єктів групи Г); цілісні майнові комплекси підприємств, зазначених у статті 2 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", вартість майна яких достатня для формування статутного фонду ВАТ; цілісні майнові комплекси підприємств та організацій сільського і рибного господарства незалежно від вартості майна.

   Група Г - цілісні майнові комплекси підприємств, ВАТ, створені в процесі приватизації та корпоратизації, що на момент прийняття рішення про приватизацію (продаж) займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавних ринках товарів або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

   Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.

   Група Е - державні пакети акцій (паї) господарських товариств, частки, що належать державі у майні підприємств, заснованих на змішаній формі власності, господарських організацій (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), розташованих на території України або за її межами.

   Група Ж - незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку та туризму.

   5. Об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, приватизуються із застосуванням способів відповідно до цієї Програми, передбачених для груп об'єктів, до яких належать об'єкти, що утворюються після конверсії.

Розділ II. ПІДГОТОВКА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

   6. Органи, уповноважені управляти державним майном, відповідно до завдань, визначених цією Програмою, здійснюють підготовку до приватизації (далі - передприватизаційна підготовка) підпорядкованих їм об'єктів права державної власності (цілісних майнових комплексів підприємств, об'єктів незавершеного будівництва, законсервованих об'єктів, об'єктів, що згідно з цією Програмою належать до групи Ж) виходячи насамперед з необхідності підвищення інвестиційної привабливості цих об'єктів.

   7. Передприватизаційна підготовка об'єктів, яка здійснюється на виконання установлених Кабінетом Міністрів України відповідно до розділу VII Програми завдань щодо передачі Фонду державного майна України (далі - Фонд) об'єктів державної власності для приватизації і відповідних галузевих програм розвитку та реформування (ринкової трансформації галузей (підгалузей) економіки, може передбачати:

   реорганізацію державних підприємств шляхом їх перетворення у господарські товариства, злиття, поділу, відокремлення окремих об'єктів права державної власності;

   виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, та розроблення умов його подальшого використання з обов'язковим внесенням пропозицій Кабінету Міністрів України щодо визначення органу, який управлятиме цим майном;

   виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об`єктів у власність відповідних територіальних громад, релігійних організацій або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;

   виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, та розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання (консервації, списання тощо) в установленому порядку;

   уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;

   списання об'єктів, що фізично та морально застаріли, не підлягають відновленню і не можуть виступати як об'єкти приватизації;

   виявлення та складання переліків об'єктів незавершеного будівництва, об'єктів, що згідно з цією Програмою належать до об'єктів групи Ж, для подальшого включення їх до відповідних переліків об'єктів приватизації;

   визначення доцільності приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі цілісного майнового комплексу підприємств;

   проведення досудової санації підприємств або ініціювання процедури їх банкрутства;

   виділення із складу підприємств структурних підрозділів, що можуть функціонувати як окремі підприємства;

   проведення екологічної експертизи;

   оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

   здійснення інших заходів, визначених законодавством.

   Передприватизаційна підготовка державних підприємств здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та повинна бути закінчена до їх передачі Фонду для приватизації.

   8. На час здійснення передприватизаційної підготовки державного підприємства відчуження майна (необоротних активів), що належить підприємству (продаж майна; обмін, іпотека або застава майна; списання основних засобів, які мають залишкову вартість, безоплатна передача та реалізація майна для погашення заборгованості), здавання майна в оренду, внесення майна до статутних фондів інших суб'єктів господарюювання, передача майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями (факторинг) у разі, коли за період з моменту прийняття рішення про приватизацію сума майна, що відчужується, або зобов'язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, здійснюється підприємством за дозволом органу, уповноваженого управляти державним майном, погодженим з Фондом.

   9. Підготовка до приватизації підприємств, заснованих на змішаній формі власності, інших суб'єктів господарювання, у майні яких є державна частка, включає визначення в установчих документах таких суб'єктів розміру часток (паїв), що належать державі, в порядку, затвердженому Фондом. З цією метою державні органи приватизації у порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств:

   ініціюють визначення часток (паїв) засновників підприємств, у майні яких є державна частка;

   установлюють розмір часток (паїв), що належать державі у статутному фонді таких підприємств;

   узгоджують з іншими засновниками (учасниками) відповідні зміни до установчих документів.

Розділ III. ПІДГОТОВКА ОБ'ЄКТІВ ДО ПРОДАЖУ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

   10. Державні органи приватизації після передачі центральними органами виконавчої влади функцій з управління об'єктами приватизації відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна" виконують роботи з підготовки майна до продажу, відокремлення майна, що не підлягає приватизації або має особливий режим приватизації; перетворення підприємств у відкриті акціонерні товариства з подальшою емісією акцій; проведення оцінки об'єктів продажу; виявлення обтяжень, пов'язаних з об'єктами продажу; визначення умов та способів продажу; оприлюднення інформації про продаж об'єктів тощо.

   11. Державні органи приватизації у межах своїх повноважень за результатами аналізу фінансового стану об'єктів або їх продажу в процесі приватизації відповідно до пріоритетів, визначених цією Програмою, можуть виконувати також інші роботи з підготовки об'єктів до продажу, включаючи передбачені пунктом 7 цієї Програми, шляхом прийняття рішення про реструктуризацію державних підприємств, що перебувають у процесі приватизації, ВАТ, створених у процесі корпоратизації та приватизації, інших об'єктів приватизації у порядку, визначеному Фондом.

   12. Підготовка підприємств, віднесених цією Програмою до об'єктів груп В і Г, які перебувають у процесі приватизації і продаж акцій яких ще не розпочався, включає оприлюднення Фондом за поданням органу, уповноваженого управляти державним майном, фінансової звітності, зокрема балансу підприємства, звіту про фінансові результати, звіту про рух коштів, звіту про власний капітал, а також іншої економічної інформації, перелік якої встановлюється Фондом і яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації.

   Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об'єкт приватизації оприлюднюється у друкованих та електронних засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем передається Фонду в зазначений у публікації строк. В анкеті потенційний покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав із запропонованих до приватизації.

   Фонд визначає спосіб приватизації цілісних майнових комплексів підприємств, які належать до груп В і Г, за результатами вивчення попиту потенційних покупців. У разі відсутності заяв потенційних покупців на придбання об'єктів приватизації Фонд визначає способи приватизації, що передбачають перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.

   13. Проекти реструктуризації підприємств групи Г, що передбачають здійснення заходів з їх реорганізації, погоджуються з Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку.

   14. Приватизації холдингових компаній може передувати реструктуризація, що передбачає виключення з їх статутного фонду державних пакетів акцій дочірніх підприємств, перегляд установчих документів компаній відповідно до зміненого розміру статутного фонду, реєстрацію нової емісії акцій (у разі, коли вартості майна достатньо для формування статутного фонду ВАТ).

Розділ IV. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ

   15. Приватизація державного майна здійснюється за способами, визначеними статтею 15 Закону України "Про приватизацію державного майна", з урахуванням особливостей, встановлених для окремих груп об'єктів іншими законами та цією Програмою.

   16. У разі коли переможець аукціону (конкурсу) з продажу об'єкта приватизації груп А, Д і Ж або цілісного майнового комплексу груп В і Г відмовився від підписання договору купівлі-продажу або висуває додаткові умови, державний орган приватизації має право на укладення договору купівлі-продажу з учасником аукціону (конкурсу), який відповідно до процедури зайняв друге місце і погоджується сплатити ціну об'єкта продажу, визначену за результатами аукціону (конкурсу). У разі його відмови аукціон (конкурс) вважається таким, що не відбувся. При цьому внесені першим переможцем кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта не повертаються.

   17. Якщо об'єкт приватизації залишився не приватизованим після застосування зазначених у статті 15 Закону України "Про приватизацію державного майна" способів приватизації, державний орган приватизації може прийняти рішення про реструктуризацію зазначеного об'єкта відповідно до розділу III цієї Програми або повернення його відповідному органу, уповноваженому управляти державним майном, у зв'язку з припиненням процесу приватизації, або про ліквідацію (списання) об'єкта у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

1. Приватизація об'єктів групи А

   18. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою. За рішенням Фонду приватизація окремих об'єктів групи А, що є цілісними майновими комплексами підприємств, вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу ВАТ, може здійснюватися способами, передбаченими для груп В і Г.

   19. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади на підставі аналізу ефективності використання об'єктів, що згідно з цією Програмою можуть бути віднесені до групи А, щороку до 1 березня подають державним органам приватизації переліки таких об'єктів для приватизації.

   20. У разі продажу на аукціоні (за конкурсом) будівлі (споруди, приміщення), яка перебуває в оренді та яку за згодою орендодавця було поліпшено за рахунок власних коштів орендаря, до переможця аукціону (конкурсу) переходить зобов'язання щодо компенсації орендареві здійсненого ним поліпшення орендованого майна відповідно до статті 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" після припинення договору оренди.

   21. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням суду, у разі винесення судом ухвали про його ліквідацію, передається ліквідаційною комісією або ліквідатором до відповідного державного органу приватизації за актом приймання-передачі, який підписується ліквідаційною комісією (ліквідатором) і представником державного органу приватизації, для подальшої приватизації. Продаж зазначеного майна здійснюється на конкурентних засадах відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

2. Приватизація об'єктів групи Д

   22. Приватизація об'єктів групи Д здійснюється відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою.

   23. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади з метою недопущення втрат державних коштів на утримання об'єктів незавершеного будівництва щокварталу складають переліки таких об'єктів та передають їх Фонду для подальшої приватизації.

   24. Подальше відчуження покупцем об'єкта незавершеного будівництва до моменту завершення будівництва та введення його в експлуатацію (у разі продажу об'єкта під розбирання - до моменту повернення земельної ділянки під об'єктом будівництва відповідному органу, уповноваженому розпоряджатися земельними ресурсами) можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснював продаж об'єкта. Згода на відчуження надається у порядку, визначеному Фондом.

3. Приватизація об'єктів групи Ж

   25. Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням особливостей, визначених цією Програмою, у порядку, затвердженому Фондом.

   26. Органи, уповноважені управляти державним майном об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури та спорту, відпочинку та туризму, що згідно з цією Програмою можуть бути віднесені до об'єктів групи Ж, за результатами об­рунтування джерел фінансування цих об'єктів у відповідному бюджетному періоді та аналізу ефективності їх використання щороку до 1 березня подають державним органам приватизації переліки таких об'єктів для приватизації.

   27. Державні органи приватизації погоджують переліки об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, з відповідними місцевими державними адміністраціями. У разі ненадання місцевою державною адміністрацією згоди на приватизацію об'єктів групи Ж вона повинна надати державному органу приватизації письмове підтвердження подальшого фінансування утримання зазначених об'єктів та повідомити про прийняте рішення державний орган, що виконує функції з управління майном таких об'єктів.

   28. Господарське товариство, створене в процесі приватизації або корпоратизації, до складу якого увійшло не менш як 50 відсотків працівників цього підприємства, користується пріоритетним правом на придбання на аукціоні (за конкурсом) об'єктів групи Ж, що не увійшли до статутного фонду цього господарського товариства, за рівних умов купівлі.

   29. Санаторії та будинки відпочинку, рішення про приватизацію яких прийнято після набрання чинності цією Програмою, приватизуються із збереженням профілю виключно шляхом продажу їх цілісних майнових комплексів.

4. Приватизація об'єктів груп В і Г

   30. Приватизація об'єктів, віднесених цією Програмою до груп В і Г, здійснюється шляхом:

   продажу цілісних майнових комплексів;

   продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації.

   31. Продаж цілісних майнових комплексів об'єктів груп В і Г проводиться на конкурентних засадах на аукціоні (за конкурсом) у порядку, встановленому Фондом за погодженням з Мінекономіки, Антимонопольним комітетом України, за таких умов:

   продаж здійснюється на підставі плану приватизації та документів, зазначених у частині першій статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна";

   у разі повторного проведення аукціону (конкурсу) зменшення початкової вартості об'єкта продажу можливе не більш як на 30 відсотків;

якщо об'єкт двічі пропонувався для продажу і від покупців не надійшло жодної заяви, державний орган приватизації може прийняти рішення про реструктуризацію цього об'єкта (в тому числі шляхом створення на його базі відкритого акціонерного товариства), або про продаж об'єкта групи В за методом зниження ціни лота чи на аукціоні без оголошення ціни у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

   32. Створення ВАТ у процесі приватизації та корпоратизації здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. При цьому до статутного фонду ВАТ разом з об'єктами, що не підлягають приватизації, не включаються також гуртожитки, очисні споруди, об'єкти інженерної інфраструктури, що використовуються для обслуговування як промислових об'єктів, так і житлового фонду.

   33. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюється з наданням пільг відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" на конкурентних засадах способами, визначеними у частині першій статті 15 Закону "Про приватизацію державного майна".

   Акції, які не були придбані на пільгових умовах особами, зазначеними у статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна", включаються державним органом приватизації до єдиного пакета, що пропонується до продажу.

   34. Продаж пакетів акцій на конкурсі (відкритих торгах) здійснюється без інвестиційних зобов'язань покупця. Під час проведення конкурсу (відкритих торгів) його учасник може подати пропозицію про внесення інвестицій у розмірі, необхідному для реалізації запропонованої ним концепції розвитку підприємства.

   35. У разі придбання суб'єктами фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більш як 25 відсотків статутного фонду ВАТ, обов'язковою умовою продажу є надання державним органам приватизації інформації, визначеної Фондом, щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій. У разі придбання пакета акцій ВАТ, створених на базі підприємств паливно-енергетичного, металургійного та гірничодобувного комплексів, зазначена інформація надається державним органам приватизації незалежно від розміру пакета акцій.

   36. На аукціоні без оголошення ціни через організаторів торгівлі цінними паперами та Національну мережу аукціонних центрів виставляються лише ті пакети акцій ВАТ групи В, які не вдалося продати іншими способами, визначеними у частині першій статті 15 Закону України "Про приватизацію державного майна". Такі аукціони проводяться до остаточного продажу всіх залишків акцій. При цьому початкова вартість пакета акцій державним органом приватизації не встановлюється, а переможцем аукціону визначається учасник, який запропонував найвищу ціну.

   37. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, і оформляється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення (тимчасового залишення) у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, крім закріплених (тимчасово залишених).

   38. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ або до розміщення серед осіб, що визначаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", забороняється:

   відчужувати майно (необоротні активи), що належить товариству (продавати майно; здійснювати обмін, іпотеку та заставу майна; списувати основні засоби, які мають залишкову вартість; безоплатно передавати та реалізовувати майно для погашення заборгованості; вносити майно до статутних фондів (капіталів) інших суб'єктів господарювання), здавати майно в оренду, а також приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, якщо за період з моменту прийняття рішення про приватизацію загальна вартість майна, що відчужується, перевищує 5 відсотків вартості власного капіталу ВАТ за останній звітний період, що передує відчуженню;

   змінювати номінальну вартість акцій або їх кількість без зміни розміру статутного фонду ВАТ;

   приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.

   Зазначені обмеження не поширюються на ВАТ, які за рішенням Фонду перебувають у процесі реструктуризації.

Особливості приватизації об'єктів групи В

   39. Державні органи приватизації за погодженням з галузевими міністерствами переглядають плани розміщення акцій ВАТ групи В, пакети акцій яких розміром до 50 відсотків плюс одна акція було закріплено (тимчасово залишено) у власності держави до набрання чинності цією Програмою, з метою продажу таких пакетів акцій та завершення приватизації цих підприємств.

   40. Акції ВАТ групи В, які залишилися не реалізованими відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна", включаються до єдиного пакета, що продається через організаторів торгівлі цінними паперами або за конкурсом.

   41. Конкурси з продажу пакетів акцій ВАТ групи В можуть проводитися за умови, що об'єктом продажу є контрольний пакет акцій. У разі коли конкурс не відбувся, акції приєднуються до єдиного пакета, що пропонується для продажу через організаторів торгівлі цінними паперами.

   42. Акції, які залишилися не проданими відповідно до пункту 41 цієї Програми, можуть пропонуватися для продажу єдиним пакетом на спеціалізованих аукціонах за гроші або відкритих грошових регіональних аукціонах через Національну мережу аукціонних центрів у порядку, встановленому Фондом за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

   43. Акції, які залишилися не проданими відповідно до пунктів 41 - 43 цієї Програми, пропонуються для продажу на аукціонах без оголошення ціни або використовуються як базовий актив для випуску опціонів.

   44. Для продажу на аукціонах без оголошення ціни також пропонуються державні пакети акцій ВАТ, перелік яких за поданням Фонду затверджує Кабінет Міністрів України, що відповідають одному (або більше) з таких критеріїв:

   розпочато процедуру ліквідації ВАТ;

   ВАТ не провадить господарської діяльності;

   розмір такого пакета акцій становить менш як 10 відсотків статутного капіталу ВАТ тощо.

   45. Фондом може бути прийнято рішення щодо випуску опціонів для стимулювання роботи керівництва підприємств (господарських товариств) та осіб, уповноважених від імені держави управляти державними корпоративними правами у ВАТ, державні пакети акцій яких залишилися не проданими відповідно до пунктів 41 - 43 цієї Програми.

   46. Державні органи приватизації здійснюють з урахуванням вимог пунктів 41 - 45 цієї Програми продаж усіх акцій, не проданих відповідно до пункту 57 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки.

Особливості приватизації об'єктів групи Г

   47. У державній власності може закріплюватися виключно пакет акцій ВАТ групи Г у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України. При цьому розмір пакета акцій, що закріплюється у державній власності, повинен становити 50 відсотків статутного капіталу ВАТ плюс одна акція.

   48. Продаж об'єктів групи Г здійснюється у визначені Фондом строки виходячи з кон'юнктури ринку та необхідності запобігання концентрації власності в руках інвесторів з однієї країни. У разі надходження звернень від потенційних покупців державний орган приватизації може змінювати способи та строки продажу об'єктів приватизації.

   49. Продажу на конкурсі (відкритих торгах) підлягає контрольний пакет акцій ВАТ групи Г. Такому продажу може передувати продаж через організаторів торгівлі цінними паперами акцій, не включених до пакета, що виставляється на конкурс (відкриті торги).

   У разі закріплення в державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція Фонд може пропонувати для продажу на конкурсі (відкритих торгах) єдиним пакетом усі акції, не продані на момент прийняття рішення про продаж. При цьому умовами конкурсу (відкритих торгів) може за рішенням Кабінету Міністрів України передбачатися передача пакета акцій, закріпленого у державній власності, в управління відповідно до цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції переможцю конкурсу (відкритих торгів) з правом подальшої приватизації цього пакета відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 15 Закону України "Про приватизацію державного майна" виходячи з результатів управління пакетом акцій протягом установленого в умовах конкурсу (відкритих торгів) строку.

   50. Кабінет Міністрів України визначає підприємства з числа тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, умови конкурсу (відкритих торгів) яких підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України.

   51. Умови проведення конкурсів (відкритих торгів) з продажу пакетів акцій ВАТ, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, повинні передбачати заборону на участь у конкурсі (відкритих торгах) покупців, якщо на підставі інформації щодо контролю, наданої ними за умовами конкурсу (відкритих торгів), неможливо встановити усіх суб'єктів господарювання, які контролюють діяльність ВАТ.

   52. У разі коли контрольний пакет акцій продано, продаж інших акцій здійснюється через організаторів торгівлі цінними паперами.

   У разі коли конкурс з продажу контрольного пакета акцій ВАТ не відбувся двічі підряд, акції, які залишилися не проданими, можуть приєднуватися до пакета, що пропонується для продажу через організаторів торгівлі цінними паперами. При цьому проект рішення про внесення відповідних змін до плану приватизації (плану розміщення акцій) таких ВАТ не потребує погодження з Кабінетом Міністрів України.

   Проведення спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів та аукціонів без оголошення ціни для продажу акцій ВАТ групи Г не застосовується.

5. Приватизація об'єктів групи Е

   53. Приватизація об'єктів групи Е здійснюється відповідно до законодавства та установчих документів підприємств, у майні яких пакети акцій (паї, частки) належать державі, в порядку, що визначається Фондом за погодженням з Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Торги з продажу об'єктів групи Е через організаторів торгівлі цінними паперами проводяться за процедурою, встановленою для акцій групи В.

   54. У разі використання іншими учасниками підприємства переважного права на придбання державних акцій (часток, паїв) їх продаж здійснюється шляхом викупу. В інших випадках продаж об'єктів групи Е (крім випадку, визначеного статтею 20 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі") здійснюється способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців.

   55. У разі коли на аукціон з продажу об'єкта групи Е надійшла заява від одного покупця, такий об'єкт може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві.

Розділ V. РЕГІОНАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

   56. Приватизація майна підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України".

   57. Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу

   (далі - АПК) здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та цієї Програми.

   У разі пільгового продажу акцій працівникам підприємства, що приватизується, та особам, прирівняним до них відповідно до статей 3 і 7 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", ціна продажу однієї акції встановлюється на рівні половини її номінальної вартості.

   58. У ВАТ, створених на базі державного майна підприємств АПК, приватизація яких здійснюється відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", у державній власності тимчасово, строком до 3 років, залишається 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідного ВАТ або за рішенням Кабінету Міністрів України всі державні акції ВАТ підлягають розміщенню.

   Кабінет Міністрів України за поданням Фонду може прийняти рішення про достроковий продаж пакета акцій, тимчасово залишеного у державній власності.

   59. Не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України умови приватизації підприємств АПК, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства.

   60. Приватизація майна державних підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства, здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" у порядку, встановленому Фондом. При цьому господарське товариство, створене працівниками цих підприємств, має першочергове право на викуп майна.

   61. Приватизація радгоспів та інших державних підприємств сільського та рибного господарства, підсобних сільських господарств здійснюється з урахуванням таких особливостей:

   зазначені підприємства (господарства) можуть приватизуватися шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства (далі - КСП) за умови створення цих КСП працівниками підприємств (господарств), що приватизуються, та особами, прирівняними до них відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі";

   під час проведення розрахунків за договорами, укладеними відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", сума коштів, що сплачуються за об'єкт продажу в розстрочку, визначається з урахуванням зміни ціни на дату їх внесення з урахуванням індексу інфляції, визначеного Держкомстатом України. У разі коли індекс інфляції у будь-якому місяці становить менш як 1, для розрахунку береться його значення, що дорівнює 1;

   працівники зазначених підприємств (господарств), перетворених у процесі приватизації у ВАТ, та особи, прирівняні до них відповідно до частини третьої статті 3 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", мають право на безоплатне одержання додаткових акцій з пакета, тимчасово залишеного у державній власності відповідно до статті 25 зазначеного Закону після прийняття рішення про його розміщення, у межах не реалізованої у повному обсязі пільги з безоплатної передачі майна.

   62. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

   Об'єкти, розташовані в зоні безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підлягають приватизації за згодою МНС і Мінприроди України.

   63. Працівники об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та особи, прирівняні до них, мають право на придбання будь-якого пакета акцій ВАТ, створених на базі зазначених об'єктів, за половину їх но