A A A K K K

Адміністративно-побутова будівля в м. Южне Одеська обл.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди нерухомого державного майна, яке обліковується на балансі ДП «Морський торговельний порт «Южний», орган управління – Міністерство інфраструктури України.

Назва об’єкта оренди: адміністративно-побутова будівля площею 203,4 м2, будівля ТП-151 площею 59,5 м2,у т. ч. прожекторна щогла, відкриті складські площадки площею 6 800,0 м2, огорожа режимного призначення (бетонна) площею 700,0 пог. м та огорожа режимного призначення (металева) площею 120,0 пог.м, споруда пульпопроводу площею 52,5 м2, благоустрій території з довжиною підкранової колії площею 132,0 пог. м, внутрішньооб’єктні дороги та площадки площею 8 665,60 м2, переливна камера площею 30,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 25 843 802,00 грн (двадцять п’ять мільйонів вісімсот сорок три тисячі вісімсот дві гривні 00 коп.) без ПДВ.

Стартова орендна плата за базовий місяць – 326 549,36 грн (триста двадцять шість тисяч п’ятсот сорок дев’ять гривень 36 коп.) без ПДВ.

Основні умови конкурсу:

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення офісних приміщень – 203,4 м2 та інше використання нерухомого майна – 15 525,10 м2, 820 пог. м (розміщення морського перевантажувального комплексу зернових вантажів); строк оренди –10 (десять) років; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 1 959 296,16 грн (без урахування ПДВ) на такі банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області, код: 20984091, рахунок № 37318033000044, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менш як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до Державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; здійснення орендарем інвестицій в об’єкт оренди протягом 3 років з моменту укладення договору оренди у розмірі, не меншому 3 млн євро згідно з офіційним курсом НБУ на дату укладання договору оренди; забезпечення орендарем перевантаження вантажу не менше ніж 600 тис. тонн на третій рік з дати укладення договору оренди з подальшим нарощуванням обсягу перевантаження вантажу протягом дії договору оренди; забезпечення орендарем робочими місцями існуючих співробітників балансоутримувача в кількості 30 осіб, на умовах, що є не гіршими від тих, що закріплені в колективному договорі балансоутримувача; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету України; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету України.

Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують оплату гарантійного внеску; відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента – юридичну особу: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента – фізичну особу:копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.: 731-40-59, 731-50-38.