A A A K K K

Частина нежитлового приміщення № 220 в Київська обл., м. Бориспіль

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:частина нежитлового приміщення № 220 площею 4,15 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.

Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.09.2017 становить 405 311,00 грн (без урахування ПДВ).

Цільове використання об’єкта оренди: розміщення сервісного центру з надання додаткових послуг щодо підвищення рівня обслуговування пасажирів (офісне приміщення).

Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 18 %.

Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – вересень 2017 року становить 6079,67 грн без урахування ПДВ.

Розмір гарантійного внеску становить 36 478,02 грн без урахування ПДВ.

Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107; р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Києві; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 4,15 м2».

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.

Конкурс буде проведено о 15.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 14.00 в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:

1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.

2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.

3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.

4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі не меншому, ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.

8. Протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.

9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.

10. Сплата гарантійного внеску.

Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в оголошенні про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.

У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);

відомості про претендента:

для юридичної особи:документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.