A A A K K K

Частина приміщення будівлі адміністративно-господарської частини в м. Острог, Рівненська обл.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: частина приміщення будівлі адміністративно-господарської частини площею 20,4 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.

Балансоутримувач: Національний університет «Острозька академія».

Орган управління: Міністерство освіти та науки України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2017 становить 76 800,00 грн без ПДВ.

Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 5% – здійснення побутового обслуговування населення (розміщення перукарні)за базовий місяць розрахунку – січень 2018 р. становить 328,05 грн без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску становить 1 968,30 грн без ПДВ, реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: ДКСУ м. Київ, РВ ФДМУ по Рівненській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13989432; р/р № 37314029008805; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 20,4 м2».

Основні умови конкурсу:

мета використання – здійснення побутового обслуговування населення (розміщення перукарні); найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим; строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців; ефективне використання орендованого майна відповідно до його призначення та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання договору переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору; своєчасно за погодженням з балансоутримувачем здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна; у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, сплати податку на землю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; у разі припинення або розірвання договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини орендаря; чинність договору оренди припиняється внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про що орендарю надсилається письмове повідомлення; сплата гарантійного внеску. Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України, а договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 зі змінами та доповненнями.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом керівника; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

для фізичної особи:копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; інформацію щодо відсутності застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства за підписом ФОП; документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

додаткові пропозиції до договору оренди.

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати проведення конкурсу.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться об 11.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 26-66-75.