A A A K K K

Гідротехнічні споруди в м. Черкаси

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Об’єкт оренди: гідротехнічні споруди, а саме: берегоукріплення (інв. № 734), причал для судів (інв. № 735) за адресою: вул. Портова, 5, м. Черкаси, Черкаська обл.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 498 500,00 грн (без ПДВ).

Балансоутримувач – державне підприємство «Укрриба».

Орган управління – Державне агентство рибного господарства України.

Умови конкурсу:

1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – грудень 2017 року становить
6 350,21 грн (без ПДВ)
;

2) на дату подання конкурсної пропозиції учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 38 101,26 грн (без ПДВ) шляхом перерахування коштів на визначений рахунок. Реквізити для сплати гарантійного внеску: рахунок № 37319071002036, одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області, код за ЄДРПОУ 21368158, МФО 820172, банк: Державна казначейська служба України, призначення платежу: гарантійний внесок від учасника конкурсу на право оренди;

3) мета оренди – використання майна у технологічному процесі ведення рибного господарства;

4) термін укладення договору оренди – 2 роки 364 дні;

5) заборона передачі об’єкта оренди в суборенду;

6) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим ніж стартовий розмір орендної плати та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом;

7) своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації;

8) забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на дату укладення договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки);

9) внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати не менше як за шість місяців;

10) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;

11) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;

12) здійснення витрат, пов’язаних з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;

13) дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;

14) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна;

15) надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі їх настання або загрози виникнення);

16) протягом місяця після укладення договору оренди розробити та подати балансоутримувачу виробничу програму використання державного майна із дотримання рибопродуктивності відповідно до зон аквакультури, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 № 45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за № 240/22772;

17) своєчасне подання необхідної статистичної та галузевої звітності балансоутримувачу;

18) наявність у претендента відповідного КВЕДа рибогосподарського виду діяльності;

19) наявність у претендента спеціаліста з риборозведення (рибовода), оформленого згідно з чинним законодавством;

20) відсутність у претендента заборгованості по податках та зборах (обов’язкових платежах), які сплачуються до державного та місцевого бюджетів;

21) наявність у претендента матеріальної бази для забезпечення ведення діяльності у сфері рибного господарства;

22) проведення щорічних протиповеневих заходів та дотримання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств;

23) компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання всіх інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:

заяву про участь в конкурсі; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу (відображаються у вигляді проекту договору оренди), крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку про відкриття рахунка в банківській установі із зазначенням реквізитів рахунка;

відомості про учасника конкурсу:

а)для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копії витягу із штатного розпису та копію наказу про призначення спеціаліста з риборозведення (рибовода); завірені належним чином копії документів про наявність у претендента матеріальної бази для забезпечення ведення діяльності у сфері рибного господарства;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; завірену належним чином копію трудового договору та копію повідомлення органів ДФС про прийняття спеціаліста з риборозведення (рибовода) на роботу; завірені належним чином копії документів про наявність у претендента матеріальної бази для забезпечення ведення діяльності у сфері рибного господарства.

Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються в проекті договору оренди.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений об 11.00 21 березня 2018 року у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 309, м. Черкаси, в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.

Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 21 березня 2018 року, об’єкт оренди: гідротехнічні споруди, розташовані за адресою: вул. Портова, 5, м. Черкаси, Черкаська область, а саме: берегоукріплення (інв. № 734); причал для судів (інв. № 735)», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 17.00 15 березня 2018 року. Заяви приймаються за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси (приміщення регіонального відділення).

Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного майна регіонального відділення за телефонами: (0472) 37-34-48, 37-30-01