A A A K K K

Оператори електронних майданчиків

Меморандум про співпрацю

 

м. Київ                №96                                                                            «23» березня 2016 року

 

Фонд державного майна України (далі – Фонд) в особі Голови Фонду Білоуса Ігоря Олеговича, який діє на підставі Закону України «Про Фонд державного майна України», Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2015 року № 439-VІІІ, наказу Фонду державного майна від 28.05.2015 № 340-к та

Товарна біржа «Перспектива-Коммодіті» в особі директора Глазунової Олени Євгеніївни, яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого 17.04.2015 року номер запису 1224.105000705759;

Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована» в особі директора Шевченка Костянтина В’ячеславовича, який діє на підставі Статуту Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована», зареєстрованого 06.02.2015 номер запису 10711050014032120;

Товарна біржа «ІННЕКС» в особі Генеральногодиректора Лисечка Павла Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві за №12661200000003242;

УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА в особі директора Власенка Олексія Валерійовича, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого Реєстраційною службою Полтавського міського управління юстиції Полтавської області 14.05.2015, номер запису 15881050123000164;

ТОВАРНА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА» в особі Генерального директора Тараторіна Юрія Михайловича, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією 11 липня 2002 року, реєстраційний № 1 073 120 0000 009161;

Товарна біржа «Перша Універсальна Біржа «Україна» в особі Президента Будюка Юрія Григоровича, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого 26.10.2015 за № 10681050031039251;

Публічне акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Генерального директора Машкіна Євгена Олексійовича, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 30 травня 2011 року, реєстраційний № 106710500063000122 та наказу від 17.12.2015 № 1951 Фонду державного майна України,
(далі — Організатори торгів), з іншої сторони,(далі разом – Сторони) керуючись Законами України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядком проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (далі - Порядок),

беручи до уваги соціальну значущість питання реалізації державного майна

прагнучи забезпечити максимальну ефективність, прозорість та відкритість реалізації об'єктів малої приватизації державної власності з метою наповнення Державного бюджету та впровадження сучасних технологій продажу об'єктів малої приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців

уклали цей Меморандум про таке.

1.     Мета і предмет Меморандуму

Метою цього Меморандуму є співпраця і консолідація зусиль Сторін щодо реалізації об’єктів малої приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі на засадах прозорості, публічності та максимальної ефективності.

Для цілей цього Меморандуму об’єктами малої приватизації визнаються об’єкти приватизації груп А, Д та Ж, віднесені до таких Законом України «Про приватизацію державного майна».

 Предметом цього Меморандуму є проведення спільних заходів, спрямованих на досягнення мети цього Меморандуму.

Сторони співпрацюватимуть в рамках цього Меморандуму на основі принципів рівноправності, взаємної підтримки, невтручання у діяльність один одного, неперешкоджання один одному у досягненні визначених законодавством чи установчими документами завдань.

2. Умови приєднання до меморандуму

2.1. До Меморандуму приєднуються Організатори торгів, що відповідають наступним вимогам:

- наявність договору з Фондом про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності;

- наявність електронного ресурсу, який відповідає вимогам Порядку;

- наявність веб-сайту, який відповідає вимогам, зазначеним в п. 3.1.3 цього Меморандуму;

- наявність досвіду роботи з організації та проведення аукціонів з продажу рухомого та нерухомого майна;

- відповідають вимогам Регламенту з організації та проведення в електронній формі аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, що є додатком до цього Меморандуму (далі - Регламент).

2.2. Для приєднання до меморандуму Організатори торгів:

- подають документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у п. 2.1;

- проводять у Фонді презентацію веб-сайту та електронного ресурсу, який буде використовуватись Організатором торгів для проведення аукціонів в електронній формі з продажу об'єктів малої приватизації у відповідності до вимог Порядку;

- надають письмову згоду з вимогами, зазначеними в Регламенті.

3. Організація співпраці

З метою виконання цього Меморандуму,

3.1 .Організатори торгів:

3.1.1. Сприяють поширенню інформації про здійснення продажу об'єктів малої приватизації шляхом:

- проведення спільних інформаційних заходів, у тому числі круглих столів тощо;

- розміщення інформаційних матеріалів, які стосуються мети даного Меморандуму в засобах масової інформації, на власних веб-сайтах тощо;

- висвітлення інформації про діяльність Фонду, в тому числі про продаж об’єктів малої приватизації, на власних веб-сайтах;

- розміщення на власних веб-сайтах посилань на веб-сайт Фонду, а також банеру Фонду;

- здійснення електронних розсилок зі зрозумілим і сучасним дизайном про об’єкти приватизації зареєстрованим на веб-сайті організатора продажу юридичним і фізичним особам (клієнтам біржі).

3.1.2. Організовують та проводять аукціони в електронній формі на засадах публічності, прозорості, рівноправності і доступності для всіх учасників та з додержанням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, законодавства про приватизацію та вимог Регламенту, що є додатком до цього Меморандуму.

3.1.3. Приводять власні веб-сайти у відповідність до таких вимог:

- наявність на «фасадній» сторінці веб-сайту банера з посиланням на сайт Фонду;

- візуалізація на веб-сайті переліку об’єктів, які виставляються на продаж з коротким описом (місцезнаходження об’єкта, інформація про об’єкт, одне фото об’єкта, його стартова ціна);

- наявність зрозумілої навігації для участі покупця в аукціоні, в т. ч. он-лайн помічника для відповіді на питання потенційних покупців.

- візуалізація сторінки конкретного об’єкту приватизації у наступному форматі:

1) у першій половинці сторінки:

- усі фото об’єкту;

- короткі основні дані про об’єкт (назва, місцезнаходження, початкова ціна, лічильник із строками подачі документів та початку аукціону, розмір гарантійного внеску, крок аукціону, організатор торгів, продавець (Фонд державного майна України), балансоутримувач (у разі наявності), відеоінструкція участі в торгах);

2) у другій половинці сторінки:

- детальна додаткова інформація (опис об’єкта приватизації відповідно до законодавчих вимог, інформація про пакет документів для участі в аукціоні, правила біржі, відповіді на найбільш популярні питання (FAQ), копія тексту оголошення у газеті «Відомості приватизації», посилання на сторінку об’єкта приватизації на веб-сайті Фонду;

3.1.4. Без дозволу Фонду не мають право розміщувати інформаційні повідомлення з використанням логотипу Фонду.

3.2. Фонд:

- забезпечує опублікування інформаційних повідомлень в газеті «Відомості приватизації» та на офіційному веб-сайті Фонду про проведення в електронній формі аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

- розміщує на офіційному веб-сайтіФонду посилання на веб-сайти Організаторів торгів;

- надає Організаторам торгів банери з логотипом Фонду для їх розміщення на веб-сайтах Організаторів торгів, у тому числі у системі проведення електронних торгів, для чого надає Організаторам торгів право використовувати логотип Фонду.

3.3. Сторони зобов’язуються:

- утримуватись від дій, які можуть заподіяти економічну чи будь-яку шкоду іншій Стороні, у тому числі шкоду діловій репутації;

- в інших випадках, ніж передбачено в цьому Меморандумі, використовувати товарний знак, логотип іншої Сторони лише за її попередньої згоди.

4. Інші умови

4.1. Сторони визнають за необхідне здійснювати постійну координацію дій та проводити регулярні консультації в процесі діяльності в рамках цього Меморандуму.

4.2. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється з врахуванням вимог законодавства щодо збереження професійної та комерційної таємниці.

5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2016 року.

5.2. Дія Меморандуму може бути продовжена на кожен наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

5.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, крім приєднання до цього Меморандуму нових Організаторів торгів.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму в частині приєднання до цього Меморандуму нових Сторін вносяться у письмовій формі Фондом та новими Організаторами торгів.

5.4. Дія Меморандуму може бути припинена Фондом за умови письмового повідомлення про це усіх Організаторів торгів не пізніше як за один календарний місяць до запропонованої дати припинення дії Меморандуму.

5.5. Будь-який Організатор торгівможе припинити свою співпрацю з Фондом за цим Меморандумом за умови письмового повідомлення про це не пізніше як за один календарний місяць до запропонованої дати припинення дії Меморандуму.

5.6. Даний Меморандум не є договором про спільну діяльність в контексті Податкового кодексу України.

6. Підписи Сторін

Голова Фонду                                                                              І. Білоус

ДиректорТоварної біржі
«Перспектива-Коммодіті»                                                        О. Глазунова

ДиректорТоварної біржі
«Українська міжрегіональна
спеціалізована»                                                                            К. Шевченко

Генеральнийдиректор
Товарноїбіржі«ІННЕКС»                                                               П. Лисечко

ДиректорУКРАЇНСЬКОЇ
УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ                                                                 О. Власенко

Генеральнийдиректор
Товарноїбіржі«УНІВЕРСАЛЬНА
ТОВАРНО-СИРОВИННАБІРЖА»                                               Ю. Тараторін

Президент Товарної біржі
«Перша Універсальна
Біржа «Україна»                                                                            Ю. Будюк

Генеральний директор
ПАТ Державної акціонерної
компанії «Національна
мережа аукціонних центрів»                                                      Є. Машкін

 

Регламент з організації та проведення в електронній формі аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації (з додатком)

Доповнення від 13.06.2016 № 204

Доповнення від 26.08.2016 № 315

Доповнення від 14.09.2016 №350

Доповнення від 25.10.2016 № 424

Доповнення від 11.11.2016 № 446

 

Перелік організаторів аукціонів, з якими Фондом укладено Меморандум про співпрацю щодо реалізації об’єктів малої приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі (електронні майданчики)

№ п/п

Назва

Адреса

Сайт

1.

Товарна біржа «Перспектива-Коммодіті»

49000, м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 30

http://e-commodity.fbp.com.ua/

2.

Товарна біржа «ІННЕКС»

03040, м. Київ, пр-т Голосіївський,
буд. 70, корп. 2, поверх 11, кім. 1103

https://www.market.comminnex.com

3.

Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована»

04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2А, 3-й поверх

http://www.uisce.com.ua

4.

УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52

http://www.uub.com.ua

 

5.

ТОВАРНА БІРЖА «УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА»

01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), буд. 51, офіс 11

https://www.utsb.com.ua

6.

Товарна біржа «Перша Універсальна Біржа «Україна»

03680, м. Київ,
вул. Казимира Малевича, 86-Д

http://birga-ukraine.com.ua

7.

Публічне акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»

02660, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 15

http://nmac.net.ua

8

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

36020, м. Полтава,
вул.
Стрітенська, 36, офіс214

https://centrex.com.ua

9

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа»

01004, м. Київ,
вул. Червоноармійська, 5, корп. 6Б

http://tovarna-brzha-kiyivska-agropromislova-brzha.uaprom.net

10.

Товарна біржа «Катеринославська»

49006, м. Дніпро,
пр. Пушкіна, 49

http://torgi.tbe.com.ua

11.

Товарна біржа «Земельна універсальна промислова біржа»

01030, м. Київ,
вул. Івана Франка, 42-Б, офіс 305

http://www.zub.com.ua

12.

Придніпровська товарна біржа

49000, м. Дніпро,
вул. Набережна Леніна, 15-А

http://pce.co.ua/ru/faq.php?cat_id=1

13.

Товарна біржа «Вінницька товарна універсальна біржа»

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23

http://www.vtub.vinnica.ua

14.

Державне підприємство «СЕТАМ»

01025, м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6

https://setam.net.ua

15.

Приватне підприємство «Експертне агентство»

25015, м. Кіровоград,
пр. Комуністичний, 22/12

https://torgy.exp-agency.com.ua

16.

Прикарпатська універсальна товарна біржа

76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9

https://putb.if.ua