A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)

№ 2171-XII від 5 березня 1992 р.

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законом України
від 7 липня 1992 року N 2544-XII,
Декретами Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 1992 року N 9-92,
від 19 лютого 1993 року N 15-93,
Законами України
 від 26 січня 1994 року N 3875-XII,
від 20 лютого 1996 року N 54/96-ВР,
від 15 травня 1996 року N 189/96-ВР 
(Законом України від 15.05.96 р. N 189/96-ВР
цей Закон України викладено в новій редакції), 
від 13 липня 2000 року N 1882-III,
від 21 грудня 2000 року N 2182-III,
 від 10 січня 2002 року N 2921-III,
від 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
від 24 червня 2004 року N 1863-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2801-IV,
 від 6 вересня 2005 року N 2803-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
 від 27 квітня 2007 року N 997-V,
 від 2 грудня 2010 року N 2756-VI,
 від 21 квітня 2011 року N 3274-VI,
 від 13 січня 2012 року N 4336-VI

Окремим положенням цього Закону дано офіційне тлумачення
Рішенням Конституційного Суду України
 від 13 грудня 2000 року N 14-рп/2000

(У тексті Закону слова "початкова ціна" в усіх відмінках замінено словами "початкова вартість" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 6 вересня 2005 року N 2801-IV)

(У тексті Закону слова "початкова вартість" та "початкова вартість продажу" у всіх відмінках замінено словами "початкова ціна" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 13 січня 2012 року N 4336-VI)

 

 

Цей Закон встановлює правовий механізм приватизації єдиних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження на користь одного покупця одним актом купівлі-продажу.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону

1. Сферою застосування Закону є галузі, які підлягають першочерговій приватизації: переробна і місцева промисловість, промисловість будівельних матеріалів, легка і харчова промисловість, будівництво, окремі види транспорту, торгівля і громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлово-експлуатаційне і ремонтне господарство.

2. Відповідно до цього Закону можуть також приватизуватися підприємства інших галузей, якщо вони відповідають вимогам частини першої статті 2 цього Закону або якщо це передбачено планами їх приватизації. До відносин щодо приватизації невеликих державних підприємств, не врегульованих цим Законом, застосовується Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Стаття 2. Об'єкти малої приватизації

1. Об'єктами малої приватизації є:

єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб'єкти господарювання - юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);

окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);

об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);

об'єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).

(частина перша статті 2 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

2. У випадках, коли до складу підприємств входять структурні підрозділи (магазини, перукарні, майстерні, їдальні тощо), які можуть бути виділені у самостійні підприємства, об'єктами малої приватизації є названі структурні підрозділи.

3. Будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими в них об'єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, або якщо на це немає прямої заборони відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої Ради відповідного рівня.

Не можуть бути об'єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави та будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва.

(абзац другий частини третьої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 21.04.2011 р. N 3274-VI)

За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються у встановленому порядку власникам приватизованих об'єктів в оренду на строк не менш як десять років.

4. Якщо в нежилих приміщеннях будинку, що є державною власністю, розміщується два чи більше державних або заснованих на оренді державного майна підприємств, то у разі прийняття рішення про приватизацію одного чи кількох із них займані ними приміщення, за відсутності заборони на приватизацію цього будинку, приватизуються разом з іншим майном підприємства після закріплення за названими співкористувачами займаних ними приміщень на праві повного господарського відання, оперативного управління або на договірних засадах.

5. Не підлягають приватизації визначені в установленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.

6. Частину шосту статті 2 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 3. Способи малої приватизації

Приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється шляхом:

викупу;

продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс).

(абзац третій статті 3 замінено двома абзацами
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Шляхом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об'єктів групи Ж.

(статтю 3 доповнено частиною другою
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 4. Продавці

Продавцями об'єктів малої приватизації, що перебувають у державній та комунальній власності, є відповідно:

(абзац перший частини першої статті 4 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 27.04.2007 р. N 997-V)

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;

органи приватизації, створені місцевими Радами.

Продавцями об'єктів приватизації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, є органи по управлінню її майном, створювані Верховною Радою Автономної Республіки Крим*.

_________________

*Далі органи, уповноважені виступати продавцями відповідних об'єктів приватизації, іменуються "органи приватизації".

Стаття 5. Покупці

1. Покупцями об'єктів малої приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна".

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 27.04.2007 р. N 997-V)

2. Частину другу статті 5 виключено

(частина друга статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 13.07.2000 р. N 1882-III,
від 21.12.2000 р. N 2182-III,
 виключена згідно із Законом
 України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 6. Джерела коштів для малої приватизації

1. Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних чи позичених грошових коштів.

(абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.2000 р. N 1882-III)

У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів покупці - фізичні особи подають до органу приватизації довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

(абзац другий частини першої статті 6 у редакції
 Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

2. Оплата придбаних об'єктів малої приватизації здійснюється у гривнях.

(частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно
 із Законами України від 13.07.2000 р. N 1882-III,
 від 27.04.2007 р. N 997-V)

3. Частину третю статті 6 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.07.2000 р. N 1882-III)

4. Покупці вправі використовувати для придбання об'єктів малої приватизації грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.

5. Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для придбання об'єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках, коли ці об'єкти перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів.

Розділ II
ПІДГОТОВКА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

Стаття 7. Визначення переліків об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до цього Закону

1. Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради затверджують за поданням органів приватизації переліки об'єктів, які перебувають відповідно у державній власності, власності Автономної Республіки Крим та комунальній власності і підлягають:

(абзац перший частини першої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 27.04.2007 р. N 997-V)

продажу на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

продажу за конкурсом;

(абзац другий частини першої статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.2000 р. N 1882-III,
 замінено двома абзацами згідно із
 Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим)

викупу.

(положенням частини першої статті 7 дано офіційне тлумачення рішенням Конституційного Суду України від 13.12.2000 р. N 14-рп/2000)

 

 

 

2. Орган приватизації зобов'язаний повідомити адміністрацію підприємства про включення даного підприємства або його структурного підрозділу до одного із зазначених переліків у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення.

3. Включення об'єктів малої приватизації до переліків, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється з ініціативи державного органу приватизації, уповноваженого органу управління чи покупця.

(положенням частини третьої статті 7 дано офіційне тлумачення рішенням Конституційного Суду України від 13.12.2000 р. N 14-рп/2000)

 

 

 

(частина третя статті 7 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

4. Покупці подають до відповідного органу приватизації заяву про включення підприємства до одного із зазначених у цій статті переліків об'єктів, що підлягають приватизації.

Заява повинна містити:

назву об'єкта малої приватизації, його місцезнаходження;

запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.

Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:

відомості про особу, домашню адресу, громадянство;

номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

Покупці - юридичні особи подають:

повну назву заявника та його юридичну адресу;

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.

До заяви додаються:

документ про внесення плати за подання заяви;

нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують право юридичної особи бути покупцем згідно з цим Законом (копію відповідного рішення органу місцевого самоврядування - для органів місцевого самоврядування);

(абзац чотирнадцятий частини четвертої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2182-III)

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для покупців - фізичних осіб) у випадках, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону.

(абзац п'ятнадцятий частини четвертої статті 7
 у редакції Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

Форму заяви та розмір плати за її подання встановлює орган приватизації. При цьому розмір плати за подання заяви не повинен перевищувати половини розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Додаткові відомості та документи подаються органу приватизації лише за згодою заявника.

5. Орган приватизації розглядає подану заяву і в разі відсутності підстав для відмови у приватизації включає підприємство до переліків, зазначених у частині першій цієї статті. Результати розгляду не пізніш як через 20 днів з дня подання заяви доводяться до заявника у письмовій формі.

(абзац перший частини п'ятої статті 7 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Відмова у приватизації можлива тільки у випадках, коли:

відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями стосовно включення об'єкта до переліку;

(абзац третій частини п'ятої статті 7 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію цього підприємства;

не затверджено переліків, передбачених частиною першою цієї статті.

(положенням частини п'ятої статті 7 дано офіційне тлумачення рішенням Конституційного Суду України від 13.12.2000 р. N 14-рп/2000)

 

 

 

6. З прийняттям рішення про включення об'єкта до одного з переліків, зазначених у частині першій цієї статті, стосовно нього застосовуються обмеження та вимоги, визначені частиною п'ятою статті 12 Закону України "Про приватизацію державного майна".

(частина шоста статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV,
 у редакції Закону України
 від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 8. Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу

1. З моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства здійснюється його підготовка до приватизації.

Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу здійснюється органами приватизації, які:

встановлюють ціну продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, або початкову ціну об'єкта на аукціоні, за конкурсом з урахуванням результатів оцінки об'єкта, проведеної відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

(абзац третій частини першої статті 8 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

готують та публікують інформацію про об'єкти малої приватизації у відповідних інформаційних бюлетенях та місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації;

проводять у разі необхідності реорганізацію або ліквідацію державного підприємства;

замовляють у разі потреби проведення екологічного аудиту;

(частину першу статті 8 доповнено новим абзацом шостим
 згідно із Законом України від 24.06.2004 р. N 1863-IV,
 у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий
 вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим)

замовляють проведення робіт із землеустрою.

(частину першу статті 8 доповнено новим абзацом
 сьомим згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим та дев'ятим)

Для забезпечення виконання зазначених функцій органи приватизації можуть залучати відповідні організації та спеціалістів у порядку і на умовах, що встановлюються Фондом державного майна України.

Покупець, який у встановленому порядку подав заяву про приватизацію підприємства, може за власний рахунок замовити проведення аудиторської перевірки фінансового стану вказаного підприємства.

2. Строк підготовки об'єкта малої приватизації до продажу, крім об'єктів, набуття права власності на які пов'язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

(частина друга статті 8 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 9. Оцінка об'єкта малої приватизації

1. За рішенням органів приватизації проводиться інвентаризація майна об'єкта малої приватизації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, та оцінка такого об'єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

2. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова ціна об'єкта малої приватизації на аукціоні або за конкурсом встановлюється на підставі результатів його оцінки.

(стаття 9 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2801-IV,
у редакції Закону України
 від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Розділ III
ПРОДАЖ ОБ'ЄКТА МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ

Стаття 10. Опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу

Відповідний орган приватизації публікує в інформаційному бюлетені та місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, перелік об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, який містить назву об'єкта приватизації та його місцезнаходження.

Зазначений перелік публікується не пізніш як за 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Стаття 11. Викуп об'єкта малої приватизації

1. Викуп застосовується щодо об'єктів малої приватизації, які не продано на аукціоні, за конкурсом, а також у разі, якщо право покупця на викуп об'єкта передбачено законодавчими актами.

2. Покупець, який став власником об'єкта і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, нежитлового приміщення) у межах займаної таким об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.

3. Порядок викупу об'єкта встановлюється Фондом державного майна України.

(стаття 11 у редакції Закону
 України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 12. Виключена

(стаття 12 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 06.09.2005 р. N 2801-IV,
 виключена згідно із Законом
 України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Розділ IV
ПРОДАЖ ОБ'ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА АУКЦІОНІ, ЗА КОНКУРСОМ

Стаття 13. Продаж на аукціоні

Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

Стаття 14. Продаж за конкурсом

Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну та взяв зобов'язання виконати умови конкурсу.

(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 15. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом

Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними;

обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд, сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші екологічні відомості;

(частину першу статті 15 доповнено новим абзацом сьомим
згідно із Законом України від 24.06.2004 р. N 1863-IV,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий
вважати відповідно абзацами восьмим - п'ятнадцятим)

початкову ціну, умови продажу та експлуатації об'єкта;

(абзац восьмий статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.2000 р. N 1882-III)

суму грошових коштів, що має вноситися покупцями, у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта;

назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації;

кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;

час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;

час та місце проведення аукціону, конкурсу;

адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;

іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

Зазначена інформація публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації.

(частина друга статті 15 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 16. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі

1. Частину першу статті 16 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

2. Фонд державного майна України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві Ради мають право встановлювати додаткові умови участі покупців в аукціоні, конкурсі, що не суперечить цілям і змісту цього Закону.

3. Для реєстрації покупців як учасників аукціону, конкурсу вони сплачують встановлений органом приватизації реєстраційний внесок, у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

(абзац перший частини третьої статті 16 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок.

(абзац другий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 10.01.2002 р. N 2921-III)

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об'єктів.

4. Після закінчення аукціону, конкурсу внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, конкурсу. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

5. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:

документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта;

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб;

(абзац п'ятий частини п'ятої статті 16 у
 редакції Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI)

нотаріально посвідчені копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі - для органів місцевого самоврядування).

(абзац шостий частини п'ятої статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2182-III)

6. Відомості про учасників аукціону, конкурсу заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації);

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено внески.

Відомості про учасників аукціону або конкурсу, їх кількість і пропозиції покупців щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

7. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні - три дні до початку аукціону, для участі у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

8. Інформація про ціну продажу та переможця конкурсу або аукціону публікується у інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі та інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.

(частина восьма статті 16 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 17. Порядок проведення аукціону

1. Аукціон проводиться відповідним органом приватизації або уповноваженою ним особою.

Проведення аукціону з продажу об'єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

(частину першу статті 17 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

2. Уповноважена особа діє відповідно до угоди з органом приватизації. Угода повинна передбачати:

строки проведення аукціону;

початкову ціну об'єкта приватизації і порядок її зниження;

розмір і порядок виплати винагороди;

взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;

інші умови на розсуд сторін договору.

3. Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

номер, під яким покупець бере участь у торгах;

назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого бере участь покупець;

умови проведення аукціону.

На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату. Розмір вхідної плати визначається органом приватизації.

4. Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

5. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор, відповідно до умов угоди з органом приватизації, має право знизити ціну об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо після такого зниження об'єкт не вдається продати, торги припиняються.

6. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта.

Протокол у триденний термін надсилається відповідному органу приватизації та затверджується ним.

7. У разі якщо на аукціон з продажу об'єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

(статтю 17 доповнено частиною сьомою
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 18. Порядок проведення конкурсу

1. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією, яка утворюється та провадить свою діяльність у порядку, встановленому Фондом державного майна України. Комісія створюється з представників органу приватизації, органу виконавчої влади, відповідної місцевої ради, трудового колективу об'єкта, що приватизується, у разі необхідності - спеціалістів, експертів у відповідних галузях народного господарства. Кількість членів комісії може становити від п'яти до дев'яти осіб. Голова комісії призначається Фондом державного майна України.

(частина перша статті 18 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

2. До умов конкурсу відносяться зобов'язання покупця щодо:

збереження основних видів діяльності підприємства;

технічного переозброєння, модернізації виробництва;

виконання встановлених мобілізаційних завдань;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства.

Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України.

(частина друга статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.11.2003 р. N 1294-IV,
 у редакції Закону України
 від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

3. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об'єкта, який повинен включати:

(абзац перший частини третьої статті 18 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

назву і місцезнаходження об'єкта;

відомості про покупця;

запропоновану покупцем ціну придбання об'єкта;

зобов'язання щодо виконання умов конкурсу;

додаткові зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.

4. Початковою ціною об'єкта, з якої розпочинається конкурс, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна.

(частина четверта статті 18 у редакції
 Закону України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

5. Частину п'яту статті 18 виключено

(згідно із Законом України
 від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

6. Частину шосту статті 18 виключено

(частина шоста статті 18 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 13.07.2000 р. N 1882-III,
 виключена згідно із Законом
 України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

7. Після закінчення засідання конкурсною комісією складається протокол, в якому зазначаються такі відомості:

умови конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

обгрунтування вибору переможця конкурсу;

відомості про учасників конкурсу.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії та в триденний строк з дня проведення конкурсу надсилається відповідному органу приватизації.

Результати конкурсу затверджує орган приватизації.

8. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

9. У разі якщо на конкурс з продажу об'єкта малої приватизації надійшла заява від одного покупця, зазначений об'єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

(статтю 18 доповнено частиною дев'ятою
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

10. Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

(статтю 18 доповнено частиною десятою
 згідно із Законом України від 13.01.2012 р. N 4336-VI)

Стаття 181. Продаж об'єктів на аукціоні за методом зниження ціни та на аукціоні без оголошення ціни

1. Продаж об'єктів на аукціоні за методом зниження ціни здійснюється за рішенням державного органу приватизації у разі, якщо об'єкти не продані на аукціоні, конкурсі.

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни об'єкта. Ціна продажу об'єкта на аукціоні за методом зниження ціни може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.

2. Орган приватизації складає переліки об'єктів, не проданих або знятих з аукціону, конкурсу, та приймає рішення про їх подальший продаж.

3. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об'єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ліцитатором ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.

Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки на кожний об'єкт встановлює державний орган приватизації. Мінімальна надбавка становить не менш як 10 відсотків початкової ціни об'єкта. Знижка становить не більш як 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.

Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни.

Торги закінчуються, якщо&a