A A A K K K

Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу Фонду державного майна України «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Фонду державного майна України

 «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна»

 

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання пункту 202 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, Фондом державного майна України (далі – Фонд) забезпечено розробку змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, (далі – Методика). Зазначені зміни були розглянуті Кабінетом Міністрів України на засіданні 28 жовтня 2015 року.

Відповідно до пунктів 7 - 10, 12, 13, 36 Методики для проведення незалежної оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності надаються документи, що містять інформацію про об’єкт оцінки (вихідні дані), мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом.

Згідно з Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, яким у своїй діяльності керуються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання під час визначення вартості майна,  вихідні дані є документами, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки.

 Залежно від наявних вихідних даних про об’єкт оцінки суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання приймає рішення про доцільність використання тих чи інших методичних підходів та методів оцінки майна, відображає їх у звіті про оцінку майна.

Методикою передбачається, що на підготовчому етапі до визначення вартості державного майна, яка проводиться для цілей приватизації (корпоратизації), для утворення державних холдингових компаній, державних керуючих холдингових компаній, а також у випадках визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток, паїв) у разі неможливості їх отримання і визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі органу приватизації, здійснюється конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання. За результатами конкурсного відбору укладається договір на проведення оцінки зазначеного майна та забезпечується надання суб’єкту оціночної діяльності – суб’єкту господарювання вихідних даних, необхідних для проведення оцінки.

З метою чіткої взаємодії між замовниками оцінки та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, в частині забезпечення документами про характеристики об’єктів оцінки, Фондом забезпечено розробку проекту наказу «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна» (далі – Проект), яким встановлюється мінімальний обсяг вихідних даних, необхідних для проведення незалежної оцінки майна.

 

 2. Головні цілі державного регулювання

  Необхідність державного регулювання Проекту обумовлена забезпеченням єдиних підходів для встановлення мінімального обсягу вихідних даних для проведення незалежної оцінки у випадках, що визначені пунктом 1 Методики.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

    Під час розробки Проекту розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

    1. Не розробляти Проект.  У такому випадку залишиться проблема  відсутності переліку вихідних даних, необхідних для проведення незалежної оцінки майна, що не дозволить суб’єкту оціночної діяльності здійснити процедури з визначення вартості майна.  

   2. Розробити Проект, що дасть можливість встановити мінімальний обсяг документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна для цілей його приватизації, визначення розміру збитків. Проект сприятиме встановленню чіткої взаємодії між замовниками оцінки та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання та забезпечить проведення об’єктивної оцінки.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

    Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки об’єктів права державної власності, у тому числі для цілей приватизації, включає: закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методику оцінки майна, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами), національні стандарти оцінки та інші нормативно-правові акти.

    Предметом регулювання Проекту є процес забезпечення суб’єктів оціночної діяльності документами, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна.

5. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

 Прийняття регуляторного акта дасть змогу спростити процес отримання суб’єктами оціночної діяльності документів, що містять інформацію про об’єкт оцінки.

   Визначення переліків вихідних даних для різних випадків проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації забезпечить безперебійне проведення оцінок таких об’єктів, дасть змогу скоротити терміни проведення оцінки, а також структурує надання таких послуг. 

    Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб'єктами оціночної діяльності його положень висока. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

    Державний контроль та нагляд за дотриманням акта здійснюється Фондом державного майна відповідно до наданих йому законами України «Про Фонд державного майна України» та «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» повноважень.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення мінімального обсягу документів, які є вихідними даними для проведення оцінки майна, забезпечить проведення об’єктивної оцінки державного майна, майнових прав у випадках приватизації об’єктів права державної власності, в інших випадках їх відчуження та під час визначення розміру збитків, сприятиме проведенню такої оцінки у строк, визначений у договорі про її проведення.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Спрощення процедури взаємодії виконавців оцінки – суб’єктів оціночної діяльності з замовниками такої оцінки та суб’єктами господарювання, яким таке майно належить на праві власності, інших речових правах.

Відсутні

Населення

Забезпечення об'єктивного визначення вартості об’єктів права державної власності в процесі приватизації таких об’єктів та в інших випадках їх  відчуження.

Відсутні

Негативні наслідки прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

  Строк чинності Проекту необмежений у часі на підставі того, що Методика, якою встановлено вимогу щодо необхідності забезпечення суб’єктів оціночної діяльності мінімальним переліком документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна, не має обмеження дії в часі.

8. Показники результативності регуляторного акта

   Основним показником результативності акта є кількість звітів оцінки майна, за результатами рецензування яких відповідно до пункту 3 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, оцінка визнана об’єктивною.

  Проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Фонду
з _______ 2015 року, що є достатнім для інформованості широкої громадськості та фахівців в сфері оцінки з метою вивчення Фондом їх думки з приводу результативності запроваджених актом заходів.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

   Відповідно до законодавства Фонд здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                                    

    Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності Проектом шляхом вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

    Результативність Проекту вивчатиметься Фондом протягом року з дати набрання чинності актом під час повторного відстеження. За результатами такого відстеження буде проведений порівняльний аналіз показників результативності акта до набрання ним чинності і після набрання чинності.

    Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності акта.

    Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України  (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, телефон/факс 200-36-33).

 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                                                                                                                                                                                  І. Білоус

 

«____»_____________ 2015 року

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
допроекту наказу Фонду державного майна України

 «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна»

 

1. Опис проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання пункту 202 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, Фондом державного майна України (далі – Фонд) забезпечено розробку змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891, (далі – Методика). Зазначені зміни були розглянуті Кабінетом Міністрів України на засіданні 28 жовтня 2015 року.

Відповідно до пунктів 7 - 10, 12, 13, 36 Методики для проведення незалежної оцінки майна суб’єктам оціночної діяльності надаються документи, що містять інформацію про об’єкт оцінки (вихідні дані), мінімальний обсяг яких встановлюється Фондом.

Згідно з Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, яким у своїй діяльності керуються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання під час визначення вартості майна,  вихідні дані є документами, в яких містяться характеристики об'єкта оцінки.

 Залежно від наявних вихідних даних про об’єкт оцінки суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання приймає рішення про доцільність використання тих чи інших методичних підходів та методів оцінки майна, відображає їх у звіті про оцінку майна.

Методикою передбачається, що на підготовчому етапі до визначення вартості державного майна, яка проводиться для цілей приватизації (корпоратизації), для утворення державних холдингових компаній, державних керуючих холдингових компаній, а також у випадках визначення розміру компенсації органу приватизації вартості акцій (часток, паїв) у разі неможливості їх отримання і визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі в особі органу приватизації, здійснюється конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання. За результатами конкурсного відбору укладається договір на проведення оцінки зазначеного майна та забезпечується надання суб’єкту оціночної діяльності – суб’єкту господарювання вихідних даних, необхідних для проведення оцінки.

З метою чіткої взаємодії між замовниками оцінки та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, в частині забезпечення документами про характеристики об’єктів оцінки, Фондом забезпечено розробку проекту наказу «Про перелік документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна» (далі – Проект), яким встановлюється мінімальний обсяг вихідних даних, необхідних для проведення незалежної оцінки майна.

 

 

 2. Головні цілі державного регулювання

 

   Необхідність державного регулювання Проекту обумовлена забезпеченням єдиних підходів для встановлення мінімального обсягу вихідних даних для проведення незалежної оцінки у випадках, що визначені пунктом 1 Методики.

 

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

    Під час розробки Проекту розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

    1. Не розробляти Проект.  У такому випадку залишиться проблема  відсутності переліку вихідних даних, необхідних для проведення незалежної оцінки майна, що не дозволить суб’єкту оціночної діяльності здійснити процедури з визначення вартості майна.  

   2. Розробити Проект, що дасть можливість встановити мінімальний обсяг документів, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна для цілей його приватизації, визначення розміру збитків. Проект сприятиме встановленню чіткої взаємодії між замовниками оцінки та суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання та забезпечить проведення об’єктивної оцінки.

 

 4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать вирішення проблем

    Нормативно-правова база, що регулює питання оцінки об’єктів права державної власності, у тому числі для цілей приватизації, включає: закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про Державну програму приватизації», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методику оцінки майна, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами), національні стандарти оцінки та інші нормативно-правові акти.

    Предметом регулювання Проекту є процес забезпечення суб’єктів оціночної діяльності документами, які є вихідними даними для проведення незалежної оцінки майна.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення поставлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

 Прийняття регуляторного акта дасть змогу спростити процес отримання суб’єктами оціночної діяльності документів, що містять інформацію про об’єкт оцінки.

   Визначення переліків вихідних даних для різних випадків проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації забезпечить безперебійне проведення оцінок таких об’єктів, дасть змогу скоротити терміни проведення оцінки, а також структурує надання таких послуг. 

    Оцінка можливостей запровадження акта та дотримання суб'єктами оціночної діяльності його положень висока. Запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

    Державний контроль та нагляд за дотриманням акта здійснюється Фондом державного майна відповідно до наданих йому законами України «Про Фонд державного майна України» та «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» повноважень.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення мінімального обсягу документів, які є вихідними даними для проведення оцінки майна, забезпечить проведення об’єктивної оцінки державного майна, майнових прав у випадках приватизації об’єктів права державної власності, в інших випадках їх відчуження та під час визначення розміру збитків, сприятиме проведенню такої оцінки у строк, визначений у договорі про її проведення.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Спрощення процедури взаємодії виконавців оцінки – суб’єктів оціночної діяльності з замовниками такої оцінки та суб’єктами господарювання, яким таке майно належить на праві власності, інших речових правах.

Відсутні

Населення

Забезпечення об'єктивного визначення вартості об’єктів права державної власності в процесі приватизації таких об’єктів та в інших випадках їх  відчуження.

Відсутні

Негативні наслідки прийняття регуляторного акта відсутні.

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

  Строк чинності Проекту необмежений у часі на підставі того, що Методика, якою встановлено вимогу щодо необхідності забезпечення суб’єктів оціночної діяльності мінімальним переліком документів, необхідних для проведення незалежної оцінки майна, не має обмеження дії в часі.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

   Основним показником результативності акта є кількість звітів оцінки майна, за результатами рецензування яких відповідно до пункту 3 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, оцінка визнана об’єктивною.

  Проект регуляторного акта розміщено на офіційному сайті Фонду
з _______ 2015 року, що є достатнім для інформованості широкої громадськості та фахівців в сфері оцінки з метою вивчення Фондом їх думки з приводу результативності запроваджених актом заходів.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

   Відповідно до законодавства Фонд здійснюватиме базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, визначені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                                    

    Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності Проектом шляхом вивчення думки спеціалістів у сфері оцінки та широкої громадськості.

    Результативність Проекту вивчатиметься Фондом протягом року з дати набрання чинності актом під час повторного відстеження. За результатами такого відстеження буде проведений порівняльний аналіз показників результативності акта до набрання ним чинності і після набрання чинності.

    Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності акта.

    Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України  (01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, телефон/факс 200-36-33).

 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                              І. Білоус

 

«____»_____________ 2015 року