A A A K K K

Проект Закону України Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо забезпечення здійснення приватизації

Проект

 

 

Вноситься
Кабінетом Міністрів України
А. ЯЦЕНЮК

" ____ " ___________ 2016р.

.

 

ЗАКОН  УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до Закону України

«Про відновлення платоспроможності боржника

або визнання його банкрутом»

 щодо забезпечення здійснення приватизації

 

 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:

     

       1.Внестидо Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 - 33, ст. 413 (із наступними змінами) такі зміни:

 

1)    частину першу статті 96 викласти в такій редакції:

     «1. Боржник зобов’язаний надати господарському суду докази, що підтверджують належність боржника до державних підприємств, або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, а також інформацію стосовно прийнятого щодо боржника рішення про приватизацію, у разі прийняття такого рішення.»;

      2) розділ X„Прикінцеві та перехідні положення” доповнити новими пунктами 42 та 43 такого змісту:

«42. Справи про банкрутство підприємств-боржників державного сектора економіки, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, не порушуються до її завершення.

43. Провадження у справах про банкрутство підприємств-боржників державного сектора економіки, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.».

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно – правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно – правових актів у відповідність із цим Законом.     

 

 Голова Верховної Ради

                  України                                                                               В. Гройсман


Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу