A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

від 2 липня 2015 р.

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний»

 

1. Опис проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено посаду «корпоративний секретар» в акціонерному товаристві.

Відповідно до ст. 56 цього Закону корпоративний секретар обирається наглядовою радою за пропозицією голови наглядової ради. Корпоративний секретар відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Діяльність корпоративного секретаря направлена на забезпечення ефективного управління товариством в інтересах його акціонерів та інших заінтересованих осіб; підвищення інвестиційної привабливості акцій товариства; зростання їх ринкової вартості (капіталізації); збільшення прибутковості бізнесу, що веде товариство.

Відповідно до Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року № 955, основними завданнями корпоративного секретаря є:

забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу;

забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам;

зберігання документів товариства, включаючи архів товариства;

забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;

надання органам товариства висновків та розроблення пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність із принципами корпоративного управління.

З метою встановлення у товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організації діяльності органів товариства до повноважень корпоративного секретаря можуть належати функції секретаря загальних зборів, наглядової ради та виконавчого органу.

Корпоративний секретар володіє необхідними для виконання своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також користується довірою акціонерів.

На сьогодні на ринку праці існує проблема кадрів на посаду корпоративного секретаря відповідно до встановлених вимог. Вирішення цього питання можливо шляхом навчання,  у тому числі власного персоналу акціонерного товариства. 

Згідно з частиною 1 статті 3, частиною 3 статті 7 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» корпоративні права, що належать державі у статутних капіталах господарських організацій, є об'єктами управління державної власності, управління якими здійснює Фонд державного майна України.

Разом з тим Фонд державного майна України здійснює управління корпоративними правами держави низки господарських товариств, що перебувають у сфері його управління, відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України».

Також цим Законом за Фондом державного майна України закріплені повноваження щодо його участі у методологічному забезпеченні управління корпоративними правами держави.

З огляду на вищезазначене виникла необхідність у підготовці проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний» (далі – проект наказу).

Цими Положеннями будуть користуватися навчальні заклади, що готують спеціалістів за кваліфікацією «Секретар корпоративний».

2. Цілі державного регулювання

Дослідження міжнародної практики корпоративних відносин доводять необхідність підвищення рівня корпоративного управління у господарських товариствах. З цією метою виникає потреба запровадження посади корпоративного секретаря для професійного здійснення організаційно-правового забезпечення діяльності органів управління товариства та забезпечення дотримання товариством процедурних вимог, що гарантують надійний захист та реалізацію прав та законних інтересів акціонерів товариства, його працівників, інвесторів та інших заінтересованих осіб.

Прийняття проекту наказу має на меті забезпечити координацію роботи з навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств, визначити порядок їх навчання та встановити порядок роботи екзаменаційної комісії і проведення кваліфікаційного іспиту з метою отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний».

3. Визначення та оцінювання усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

При підготовці проекту наказу проведено моніторинг таких нормативно-правових актів:

Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;

Закон України «Про Фонд державного майна України»;

Закон України «Про акціонерні товариства»;

Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

 

Альтернативних способів досягнення встановлених цілей, окрім розробки проекту акта немає, оскільки це є оптимальним вирішенням питання професійної підготовки кадрів на посаду корпоративного секретаря відповідно до встановлених вимог.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Після набрання чинності наказом Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації  корпоративних секретарів акціонерних товариств та Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії та проведення кваліфікаційного іспиту з отримання та підвищення кваліфікації «Секретар корпоративний» механізм його дії полягатиме у наступному:

для підготовки корпоративних секретарів запроваджується система їх навчання (підвищення кваліфікації);

за підсумками навчання особі видається свідоцтво про навчання;

особа, яка пройшла курс навчання складає кваліфікаційний іспит;

отримання особою, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, кваліфікаційного сертифіката (свідоцтва про підвищення кваліфікації).

 

 Для розв’язання проблеми необхідно вжити такі заходи:

 

розроблення закладами післядипломної освіти, які уклали з Фондом державного майна України договір про співробітництво з питань навчання та підвищення кваліфікації корпоративних секретарів акціонерних товариств (далі – Навчальні центри) типових програм навчання (підвищення кваліфікації) та затвердження їх Фондом державного майна України,;

затвердження Фондом державного майна України складу екзаменаційної комісії;

організація і проведення навчального процесу Навчальними центрами;

проведення кваліфікаційного іспиту;

оформлення та організація видачі кваліфікаційного сертифіката (свідоцтва про підвищення кваліфікації).

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізований проект наказу забезпечить професійну підготовку корпоративних секретарів акціонерних товариств, у тому числі у статутних капіталах яких є державна частка, діяльність яких направлена на забезпечення ефективного управління товариством в інтересах його акціонерів та інших заінтересованих осіб; підвищення інвестиційної привабливості акцій товариства; зростання їх ринкової вартості (капіталізації); збільшення прибутковості бізнесу, що веде товариство.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження регуляторного акта та виконання його вимог є високою.

 Реалізація запропонованого проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта

Розподіл вигод і витрат для суб'єктів регуляторного акта у зв'язку з прийняттям запропонованого акта наведено у таблиці:

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

Держава

Вдосконалення корпоративного управління в інтересах держави

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Суб'єкти господарювання

Підвищення інвестиційної привабливості акціонерних товариств

Витрати акціонерних товариств:

витрати на навчання персоналу

Громадяни

Отримання відповідної кваліфікації

Витрати громадян: витрати на навчання

 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)

Строк дії регуляторного акта необмежений у часі.    

8. Показники результативності акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

-  кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на які поширюється дія регуляторного акта – кількість залежить від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які мають намір отримати або підвищити кваліфікацію «Секретар корпоративний»;

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта потребуватиме від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб витрат коштів та часу для професійної підготовки корпоративних секретарів акціонерних товариств;

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта не справлятиме негативного впливу на ринкове середовище, не порушуватиме законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

-  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – високий, оскільки проект акта розміщений на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України у мережі Інтернет (http://spfu.gov.ua) з метою оприлюднення та отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Управлінням фінансового, майнового контролю та обліку корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, телефон 200-31-89, факс 200-36-08).

 

 

 

 

      Голова Фонду                                                                        І. Білоус