A A A K K K

Нормативна база

29.01.2020

У зв’язку з введенням в дію з 01 лютого 2020 року Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Регіональне відділення Фонду державного майна в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі нагадує основні новели цього Закону.

1. Які об’єкти передаються в оренду

Об’єктами оренди за цим Законом є:

·         єдині майнові комплекси підприємств, їхніх відокремлених структурних підрозділів;

·         нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення, а також їх окремі частини);

·         інше окреме індивідуально визначене майно;

·         майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) (далі - майно, що не увійшло до статутного капіталу), а також майно, заборонене до приватизації, яке може при перетворенні державного підприємства в господарське товариство надаватись такому товариству на правах оренди;

·         майно, щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно;

Майно, що не підлягає приватизації, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

Крім того, нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно із складу єдиного майнового комплексу, забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди, якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу.

2.  Які етапи передачі майна в оренду

Етапність передачі в оренду майна передбачає:

·        прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;

·        внесення інформації про потенційний об'єкт оренди до електронної торгової системи (далі - ЕТС);

·        прийняття рішення про включення потенційного об'єкта оренди до одного із Переліків (передбачається утворення двох Переліків - "Перелік першого типу" - перелік об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні або "Перелік другого типу" - перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону);

·        опублікування інформації про потенційний об'єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;

·        розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;

·        проведення аукціону на право оренди майна або передача об'єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

3. Як визначається вартість обєкта оренди

Вартістю об’єкта оренди для цілей визначення стартової орендної плати є його балансова вартість.Переоцінкапотенційного об'єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об'єкта дорівнюєнулю або якщо залишкова балансова вартість об'єкта оренди становить менше 10%від його первісної балансової вартості.

4. Передача в оренду на аукціоні

Передача в оренду майна замість чинної процедури проведення конкурсу буде здійснюватися шляхомпродажу права орендина майно на електронному аукціоні у електронній торговій системі.

5. Передача в оренду без проведення аукціону

Законом визначено вичерпний перелік осіб, які мають право на отримання в оренду майна без проведення аукціону.

Передача в оренду майна без проведення аукціону здійснюється виключно в електронній торговій системі.

6. Укладення договору оренди

Договір оренди формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується:

·        Кабінетом Міністрів України - щодо майна державної власності;

·        представницькими органами місцевого самоврядування - щодо майна комунальної власності.

Новелою закону є право Орендаря використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням, крім випадків і з урахуванням обмежень, передбачених Порядком передачі майна в оренду.

Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо строк, на який укладається цей договір, перевищуєп'ять років.

7. Здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в оренду

Орендар має право здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майназа письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів.

Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням через його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на здійснення такого ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди в порядку та межах, визначених Порядком передачі майна в оренду.

Орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень, якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об'єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані в рахунок орендної плати, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об'єкта оренди, визначеної суб'єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна станом на будь-яку дату поточного року.

Рішення про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень державного майна приймає орендодавець за наявності письмової згоди балансоутримувача, а також згоди уповноваженого органу управління балансоутримувача у випадках, передбачених статутом чи положенням балансоутримувача, в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Закон набрав чинності з 27.12.2019 р. та вводиться в дію з 1 лютого 2020 року, крім положень в частині роботи ЕТС, які стосуються внесення (включення) та опублікування інформації в ЕТС, подання заяв, у тому числі заяв на оренду, в ЕТС, опублікування в ЕТС Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, які вводяться в дію з 1 жовтня 2020 року. Опублікування інформації, оприлюднення Переліків, договорів оренди, укладених без проведення аукціону, змін і доповнень до договорів оренди, здійснюються на офіційних веб-сайтах орендодавців, а також у друкованих засобах масової інформації, якщо це передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування.