A A A K K K

Структурні підрозділи

             Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях розпочало свою діяльність 02 липня 2019 року відповідно до наказу Фонду державного майна України  від 02.07.2019 №640 «Про визначення дня початку роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях». Регіональне відділення діє на підставі Положення про Регіональне відділення  Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях, затвердженого наказом Фонду державного майна України  від 22.04.2019 №402 «Про затвердження Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях».

           У межах своїх повноважень Регіональне відділення здійснює державну політику у сфері приватизації майна, що перебуває у державній та комунальній власності, і виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та іншого  державного майна.

          Основні завдання Регіонального відділення:

·         організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у державній власності;

·         здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизовується,  відповідно до прийнятих ним рішень;

·         здійснення повноважень орендодавця державного майна;

·         здійснення функцій управління державними корпоративними правами у господарських товариствах.

 

 До складу Регіональному відділення входять:

- Керівництво;

- Управління орендних відносин та оціночної діяльності:

    - Відділ орендних відносин;

    - Відділ оцінки майна та майнових прав;

- Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави;

- Юридичний відділ;

- Відділ фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку;

- Відділ управління персоналом;

- Сектор комунікацій, ІТ підтримки та документального забезпечення;

- Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

- Головний спеціаліст внутрішнього аудиту;

- Головний спеціаліст внутрішнього контролю;

- Управління забезпечення реалізації повноважень у Житомирській області:

     - Відділ орендних відносин;

     -Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави;

     - Відділ оцінки майна та майнових прав;

     - Відділ комунікацій, ІТ підтримки та документального забезпечення.

 

Телефон для довідок:  +38 0362 68 40 07

e-mail: rivne@spfu.gov.ua

 

 

Відділ орендних відносин Управління орендних відносин та оціночної діяльності:

Основні функції:

·         виконання функцій орендодавця під час укладання та продовження договорів оренди майна, що належить до державної власності;

·         підготовка організаційно-розпорядчих документів щодо оренди державного майна та контроль за їх виконанням;

·         контроль за нарахуванням та надходженням орендної плати до Державного бюджету, виконання планових завдань по забезпеченню надходжень до Держбюджету від оренди державного майна;

·         проведення перевірок виконання орендарями державного майна умов договорів оренди;

Телефони для довідок:  +38 0362 68 40 07

 

Відділ оцінки майна та майнових прав Управління орендних відносин та оціночної діяльності:

Основні функції:

·         забезпечення проведення оцінки майна;

·         рецензування звітів про незалежну оцінку

Телефон для довідок: +38 0362 68 34 83

 

 

Відділ приватизації, управління державним майном та корпоративними правами держави

Основні функції:

  • управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління регіонального відділення та щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
  • забезпечення приватизації державного майна відповідно до чинного законодавство, зокрема за допомогою електронної торгової системи;
  • здійснення управління державним майном, що не увійшло до статутних капіталів  господарських  товариств, створених в процесі приватизації, та перевірка стану його збереження;

Телефон для довідок:  +38 0362 68 36 93

 

Юридичний відділ:

Основні функції:

·         забезпечення дотримання  законодавства у Регіональному відділенні;

·         представлення інтересів Регіонального відділення у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

·         організація претензійної і ведення позовної роботи;

Телефон для довідок:   +38 0362 68 40 07

 

Відділ фінансово-економічної  роботи та бухгалтерського обліку:

Основні функції:

·         ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

·         контроль за виконання умов договорів купівлі-продажу у частині надходження коштів за об'єкти приватизації, нарахування пені (неустойки) за несвоєчасну сплату коштів за придбані об’єкти приватизації;

·         дотримання вимог щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

Телефон для довідок:  +38 0362 68 40 07

 

Відділ управління персоналом

Основні функції:

·        реалізація державної політики з питань управління персоналом у Регіональному відділенні;

·         організація та здійснення роботи з управління персоналом, що передбачає добір працівників і просування їх по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, постійне підвищення фахових знань працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби у Регіональному відділенні;

·      аналіз стану і тенденцій розвитку кадрової політики, державної служби у Регіональному відділенні, здійснення відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків та розвиток, розширення  позитивних напрямів і те нденцій;

·      створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

Телефон для довідок: +38 0362 68 40 07

 

Сектор комунікацій, ІТ підтримки та документального забезпечення

Основні функції:

·         ведення  діловодства  Регіонального відділення;

·         контроль за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання;

·         організація прийому  відвідувачів, сприяння оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників;

·         організація роботи архіву Регіонального відділення;

·         взаємодія із представниками засобів масової інформації, надання їм методичної та інформаційної допомоги у висвітленні питань діяльності Регіонального відділення;

·         підготовка інформаційних повідомлень для офіційного вебсайту ФДМУ, матеріалів і статтей для опублікування у офіційних друкованих виданнях Фонду, інформаційний супровід вебсторінки Регіонального відділення;

·         підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за підсумками діяльності Регіонального відділення

Телефон для довідок: +38 0362 68 40 07

 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту

Основні функції:

·         оцінка ефективності та вдосконалення функціонування Регіонального відділення;

·         забезпечення здійснення функцій з планування, організації та проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Регіонального відділення;

.         підготовка начальнику Регіонального відділення об'єктивних і незалежних аудиторських висновків та рекомендацій щодо удосконалення  системи управління;

·         оцінка діяльності  структурних підрозділів Регіонального відділення щодо дотримання вимог чинного законодавства

Телефон для довідок: (0412) 42-04-18

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Основні функції:

·     підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

·    консультативна допомога з питань дотримання антикорупційного законодавства;

·     виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб, внесення пропозицій щодо їх усунення;

·    здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

·     здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного декларування державними службовцями своїх доходів, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх контролю

Телефон для довідок:  +38 0362 68 40 07

 

Головний спеціаліст внутрішнього контролю

Основні функції:

·    забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю у Регіональному відділенні;

·      запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів;

·        запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Регіонального відділення

Телефон для довідок:  +38 0362 68 40 07