A A A K K K

Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу ВАТ, ХК та ДАК і Типової форми контракту з керівником виконавчого органу ВАТ

№ 662 від 4 квітня 2004 р.

Фонд державного майна України

Наказ

05.04.2004 N662

Про затвердження Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типової форми контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства

На підставі Законів України "Про господарські товариства", "Про власність", "Про приватизацію державного майна" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N155 "Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії (додається).

2. Затвердити Типову форму контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність Положення про порядок укладання або переукладання контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії і Типова форма контракту з головою правління ВАТ, затверджене наказом Фонду державного майна України від 06.04.2000 N695, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.05.2000 за N279/4500 та N280/4501 відповідно.

4. Директору Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави в п`ятиденний термін подати вищезазначені документи на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду державного майна України Григоренка Є. М.

Голова Фонду М. Чечетов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
05.04.2004 N662

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України, Законів України "Про господарські товариства", "Про власність" та "Про приватизацію державного майна", постанов Кабінету Міністрів України від 11.09.96 N 1099 "Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", від 11.02.04 N 155 "Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави".

1.2. Дія цього Положення поширюється на відкриті акціонерні товариства, створені в процесі приватизації та корпоратизації (далі - ВАТ), до проведення перших загальних зборів акціонерів, а також за рішенням загальних зборів акціонерів до реалізації 50 і більше відсотків акцій ВАТ, холдингові компанії та державні акціонерні компанії.

У разі передачі за рішенням Кабінету Міністрів України від Фонду державного майна України корпоративних прав держави іншим органам виконавчої влади контракт укладається органом виконавчої влади, якому

передано в управління корпоративні права держави господарського товариства, за погодженням з Фондом державного майна України.

1.3. Загальні збори акціонерів ВАТ можуть прийняти інший порядок звільнення і призначення керівника виконавчого органу ВАТ та укладання з ним контракту.

1.4. Положення визначає:

порядок призначення керівника виконавчого органу ВАТ;

порядок укладання або переукладання контракту з керівником виконавчого органу ВАТ;

порядок звільнення керівника виконавчого органу ВАТ;

порядок призначення, укладання контракту та звільнення керівників виконавчого органу холдингових та державних акціонерних компаній, створених на базі майна державних підприємств.

1.5. Фонд державного майна України розглядає питання, зазначені в пункті 1.4 цього Положення, щодо керівників виконавчого органу ВАТ, холдингових та державних акціонерних компаній, створених на базі майна державних підприємств у формі господарського товариства, які входять до сфери управління Фонду державного майна України та його регіональних відділень.

1.6. Органи виконавчої влади, які здійснюють управління корпоративними правами держави, узгоджують з Фондом державного майна України призначення або звільнення та призупинення повноважень керівників виконавчого органу ВАТ, які входять до сфери їх управління.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

2.1. У разі перетворення державного підприємства у ВАТ призначення керівника виконавчого органу ВАТ відбувається у такому порядку:

а) у наказі про створення ВАТ зазначається, що обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ покладаються на директора підприємства відповідно до чинного законодавства, на базі якого створюється ВАТ. Цим самим наказом виконуючий обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ зобов'язується у місячний термін подати на розгляд до органів приватизації проект контракту, погоджений відповідно з обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та галузевим міністерством.

У разі неаргументованого порушення строку погодження контракту зазначеними органами виконавчої влади він може бути оформлений без такого погодження;

б) після підписання контракту орган приватизації видає наказ про призначення на посаду керівника виконавчого органу ВАТ.

У разі ухилення або зволікання виконуючим обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ з укладанням контракту без поважних причин протягом місяця з моменту видання наказу про створення ВАТ видається наказ про звільнення від виконання обов'язків керівника виконавчого органу ВАТ.

2.2. Призначення нового керівника виконавчого органу ВАТ відбувається у такому порядку:

а) видається наказ про призначення нового виконуючого обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ відповідно до статуту. Орган виконавчої влади, який здійснює управління корпоративними правами держави, узгоджує кандидатуру на посаду керівника виконавчого органу ВАТ з відповідною обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та галузевим міністерством.

З узгодженою кандидатурою укладається контракт, погоджений відповідно до підпункту "а)" пункту 2.1 цього Положення. На підставі укладеного контракту видається наказ про призначення керівника виконавчого органу ВАТ.

У разі відсутності узгодженої кандидатури на посаду керівника виконавчого органу ВАТ оголошується проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника виконавчого органу ВАТ;

б) після проведення конкурсу та визначення переможця на підставі затвердженого протоколу засідання комісії з проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників виконавчого органу ВАТ укладається контракт з переможцем конкурсу;

в) після підписання контракту з переможцем видається наказ про його призначення на посаду керівника виконавчого органу ВАТ.

Відділ кадрів ВАТ робить відповідний запис у трудовій книжці.

У разі ухилення або зволікання переможцем конкурсу з укладанням контракту без поважних причин протягом місяця від затвердження протоколу засідання комісії про підсумки конкурсу видається наказ про оголошення нового конкурсу на заміщення вакантної посади.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ АБО ПЕРЕУКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ВАТ

3.1. Контракти з керівниками виконавчого органу ВАТ укладаються, переукладаються або продовжуються у разі:

а) закінчення строку дії контракту;

б) звільнення попереднього та призначення наступного керівника виконавчого органу ВАТ;

в) перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство;

г) передачі корпоративних прав держави від центрального органу виконавчої влади до органу приватизації корпоратизованого ВАТ;

­) рішення загальних зборів.

Унесення змін та доповнень до чинного контракту оформляється додатковою угодою за згодою сторін.

3.2. Відповідно до підпункту "а" пункту 3.1 цього Положення після закінчення строку дії контракт переукладається або продовжується термін його дії шляхом укладання додаткової угоди за наявності таких документів:

проект контракту з керівником виконавчого органу ВАТ та додаток 1 до нього, розроблені на підставі Типової форми контракту з керівником виконавчого органу ВАТ (у разі або переукладання контракту).

Проект контракту та додаток 1 до нього погоджуються з галузевим міністерством та відповідно обласною, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, після чого подаються на розгляд до органу приватизації.

Проект контракту подається на візування та підпис керівництву органів приватизації особисто;

план роботи виконавчого органу ВАТ на квартал, у якому укладається контракт;

фінансовий план на поточний рік, за формою, встановленою наказом Фонду державного майна України від 21.02.2002 N343 "Про затвердження форми фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій належать державі та Методичних рекомендацій щодо порядку складання та погодження (затвердження) річного фінансового плану".

довідка, у якій містяться такі показники: чисельність, у тому числі середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості, рентабельність, чистий прибуток, середня заробітна плата в товаристві, середня заробітна плата керівника, мінімальний розмір тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва (довідка подається за останні чотири квартали):

довідка про обсяг дивідендів, сплачених на державну частку за останні два роки;

довідка про наявність заборгованості перед бюджетом на момент укладання (переукладання) контракту;

довідка про наявність заборгованості за іноземними кредитами, отриманими під гарантію Уряду;

довідка про наявність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам товариства на момент укладання контракту;

довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість;

довідка про наявність прострочених кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій на момент укладання контракту;

у разі наявності зазначених заборгованостей дається їхнє розшифрування (яка сума, за який період, динаміка за останні чотири квартали) та подаються плани, заходи та графіки ліквідації цих заборгованостей;

копія свідоцтва про реєстрацію емісії акцій товариства та довідка, видана відповідним органом про розмір пакета акцій ВАТ, який належить державі на момент укладання (переукладання) контракту;

протокол наглядової ради товариства про погодження умов, зазначених у 3-му розділі контракту (якщо створення наглядової ради ВАТ передбачено статутом);

копія статуту ВАТ;

колективний договір та аналіз його виконання.

3.3. Для розгляду питання щодо укладання контракту з керівником виконавчого органу ВАТ відповідно до підпунктів "б", "в", "г" та "­" пункту 3.1 цього Положення до органів приватизації, крім документів, зазначених у пункті 3.2 цього Положення, необхідно додатково подати такі документи:

особистий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, копії документів про освіту та автобіографію, написану власноручно;

наказ про створення ВАТ та призначення на посаду виконуючого обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ (для підпунктів "в", "г" та "­" пункту 3.1);

наказ міністерства або комітету про призначення директором та попередній контракт з директором державного підприємства (для скасування).

Керівникам виконавчого органу ВАТ, діяльність яких пов'язана з державною таємницею, необхідно надати до органів приватизації такі документи:

- облікову картку керівника виконавчого органу ВАТ (виконуючого обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ), якому надано допуск до державної таємниці, за формою, затвердженою наказом Служби безпеки України від 04.02.2002 N26 "Про затвердження форм документів для оформлення громадянам допуску до державної таємниці та порядку їх заповнення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за N 179/6467;

- зобов'язання громадянина України (керівника виконавчого органу ВАТ, виконуючого обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ) у зв'язку із допуском до державної таємниці;

- копію дозволу на впровадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

3.4. При розробці проекту контракту в тексті не допускаються довільні зміни нумерації, редакції і вилучення пунктів, передбачених Типовою формою контракту з керівником виконавчого органу ВАТ.

3.5. Кожна сторінка проекту контракту нумерується та візується уповноваженою особою органу, який укладає контракт, після чого проект контракту прошивається.

3.6. Проект контракту погоджується та візується спеціалістами органу приватизації, після чого подається на підпис Голові Фонду державного майна України або його заступнику, який відповідає за цей напрямок роботи.

Підписаний контракт реєструється у канцелярії органу, який укладає контракт, та засвідчується печаткою.

3.7. Контракт, укладений між органами приватизації та керівником виконавчого органу ВАТ, діє до проведення перших загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Загальні збори акціонерів приймають рішення про укладання, переукладання контракту з керівником виконавчого органу ВАТ або подовження дії раніше укладеного контракту. У разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів, керівник виконавчого органу ВАТ в обов'язковому порядку надає засвідчену копію протоколу загальних зборів акціонерів до органу приватизації для оформлення трудових відносин з органом приватизації.

3.8. При обранні керівника виконавчого органу ВАТ загальними зборами акціонерів запис у трудовій книжці керівника виконавчого органу ВАТ здійснюється на підставі протоколу (виписки з протоколу) загальних зборів.

4. ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ ОБОВ`ЯЗКІВ КЕРІВНИКА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ВАТ

4.1. Орган приватизації розглядає питання щодо розірвання контракту та звільнення керівника виконавчого органу ВАТ у таких випадках:

4.1.1. Отримано заяву, написану власноручно керівником виконавчого органу ВАТ, яка особисто подається до органів приватизації.

У заяві обов'язково повинна зазначатися причина звільнення (розірвання контракту).

При звільненні у зв'язку з погіршенням стану здоров'я до заяви додається довідка МСЕК.

Заява вважається прийнятою, починаючи з дати надходження її до органу приватизації та присвоєння заяві вхідного номера, про що на ній робиться відповідний напис.

4.1.2. Прийнято рішення органами приватизації про те, що керівник виконавчого органу ВАТ:

а) порушує або не виконує положення статуту ВАТ;

б) не виконує умов контракту;

в) не виконує наказів органу приватизації, рішень інших державних органів та наглядової ради ВАТ (за наявності такої);

г) не вживає дійових заходів щодо:

ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати працівникам;

ліквідації заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом та за іншими обов'язковими платежами;

ліквідації простроченої дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій;

ліквідації простроченої кредиторської заборгованості, у тому числі з погашення кредитів, отриманих під гарантію Уряду;

обов'язкового виконання умов колективного договору;

­) незадовільно пройшов атестацію керівника, проведеної відповідно до Положення про проведення атестації керівників виконавчих органів акціонерних товариств, у тому числі державних холдингових компаній, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23.03.2004 N558, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2004 за N642/9241.

д) з інших підстав, передбачених контрактом.

4.1.3. Отримано вимогу профспілкового комітету ВАТ про звільнення керівника виконавчого органу ВАТ на підставі ст. 45 Кодексу законів про працю України за невиконання умов колективного договору.

У вимозі повинні міститися конкретні докази та приклади порушення законодавства України про працю та невиконання особисто керівником виконавчого органу ВАТ зобов'язань за колективним договором, на підставі яких потрібно розірвати контракт та звільнити його з посади.

До вимоги в обов'язковому порядку необхідно додати протоколи засідання профспілкового комітету ВАТ та зборів колективу, на яких розглядалися питання виконання колективного договору та винесено рішення щодо подання до органів приватизації вимоги про звільнення та розірвання контракту з керівником виконавчого органу ВАТ на підставі статті 45 Кодексу законів про працю України.

З протоколами в обов'язковому порядку повинен бути ознайомлений керівник виконавчого органу ВАТ особисто, засвідчивши це власним підписом.

4.2. Після отримання письмового повідомлення від керівника виконавчого органу ВАТ про намір розірвати контракт або виникнення підстав, зазначених в підпункті 4.1.2 пункту 4.1 цього Положення, орган приватизації видає наказ про звільнення керівника та розірвання контракту і призначення на підставі статуту ВАТ виконуючого обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ.

4.3. Орган приватизації за наявності підстав, зазначених у пункті 4.1.2 цього Положення, може призупинити повноваження керівника виконавчого органу ВАТ.

4.4. Виконуючий обов'язки керівника виконавчого органу ВАТ створює комісію з приймання-передавання справ щодо управління ВАТ, про що складається акт, копія якого в місячний термін подається до органу приватизації.

Призначення наступного керівника виконавчого органу ВАТ відбувається у порядку, визначеному в підпункті "а" пункту 2.2 цього Положення.

4.5. Записи в трудову книжку керівника виконавчого органу ВАТ здійснюються на підставі наказів органу приватизації відділом кадрів ВАТ.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ КЕРІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ І ДЕРЖАВНИХ АКЦІОНЕРНИХ КОМПАНІЙ, СТВОРЕНИХ НА БАЗІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

5.1. Призначення голів правлінь холдингових та державних акціонерних компаній здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.2. Порядок укладання та переукладання контрактів з керівниками виконавчого органу холдингових та державних акціонерних компаній і

звільнення зазначених голів правлінь відбувається відповідно до розділів 3 та 4 цього Положення.

Директор Департаменту стратегії управління та обліку корпоративних прав держави А. І. Сачівко


ЗавантажитиТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ
ЗавантажитиДодаток 1
ЗавантажитиДодаток 2