A A A K K K

Щодо ПАТ «НВП «Більшовик (код ЄДРПОУ 14308569)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

   10.05.2018                                       Київ                                                № 624

 

 

Щодо ПАТ «НВП «Більшовик
(код ЄДРПОУ 14308569)

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» і від 10 березня 2017 року № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності» (із змінами), та з метою приведення діяльності публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» (далі – Товариство) у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1.     Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік взяти до відома.

2.     Виконавчому органу забезпечити приведення фінансової звітності Товариства та бухгалтерських регістрів у відповідність до наказу про облікову політику, діючого на Товаристві та погодженого Фондом державного майна України.

3.     Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік взяти до відома.

4.     Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

5.      Річний звіт Товариства за 2017 рік взяти до відома.

6.     Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.     Змінити повне найменування з публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» на акціонерне товариство «Перший київський машинобудівний завод», скорочене найменування з ПАТ НВП «Більшовик» на АТ «ПКМЗ».

8.     Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод», що додається.

9.     Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати статут акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод», що додається, з урахуванням пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

10.    Затвердити Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод», що додається.

11.    Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод», що додається.

12.    Встановити такі чіткі цілі діяльності акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»на 2019 рік: провадження товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

13.    Припинити повноваженняНаглядової ради Товариства у повному складі.

14. Призначити членами Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» представників акціонера товариства, юридичної особи Фонду державного майна України (далі – Фонд):

        1)  Денисенка Віталія Миколайовича – директора Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутстваФонду;

          2) Холоднову Ірину Петрівну – заступника начальника відділу корпоративного управління Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державнимипідприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

 3) Андрієнко Поліну Григорівну – головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

 4) Корнієнко Аллу Григорівну – головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

 5) Шмігач Ольгу Миколаївну– головного спеціаліста відділу корпоративного управління Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду.

15. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» (додається) та уповноважити на підписання договорів  з членами Наглядової ради керівника виконавчого органу акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод».

16. Припинити повноваженняРевізійної комісії Товариства у повному складі.

17. Призначити членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»:

1) Фонд державного майна України – акціонера товариства – юридичну особу;

2) Гошовську Наталію Георгієвну – заступника начальника відділу фінансово-економічного моніторингу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду;

3) Рапопорта Ігоря Борисовича – головного державного фінансового інспектора сектору інспектування у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Північного офісу Державної аудиторської служби.

18. Керівнику виконавчогооргану Товариства:

1)          у триденний строк з моменту видання цього наказу забезпечити державну реєстрацію статутуакціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод»в установленому законодавством порядку;

2)          у триденний строк з дня державної реєстрації статуту акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» забезпечити надання до Фонду належним чином засвідченої копії статуту акціонерного товариства «Перший київський машинобудівний завод» та копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.    

 

 

     Заступник Голови Фонду                                                               Є. Асташев

 

Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Статут АТ "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

Кодекс корпоративного управління АТ "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Договір з Членом Наглядової ради АТ "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"