A A A K K K

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2018                                  Київ                                   № 675

 

 

 

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 року  за № 730/32182

 

Про затвердження Порядку подання та
розгляду заяв про включення об’єктів
права державної власності до відповідного
переліку об’єктів великої або малої
приватизації, що підлягають приватизації

 

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

          НАКАЗУЮ:

             

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із змінами);

наказ Фонду державного майна України від 01 липня 1997 року № 683 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1997 року за № 362/2166 (із змінами).

3. Управлінню підготовки до приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                     В. Трубаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
22 травня 2018 року № 675

 

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 року  за № 730/32182

 

Порядок

подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до переліків об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації (далі – заява).

3. Об’єкти державної власності поділяються на об’єкти великої та малої приватизації (далі – об’єкти) відповідно до статті 5 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

4. Заявниками можуть бути потенційні покупці – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни) або юридичні особи (юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав).

5. Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

ІІ. Порядок подання та розгляду заяв державними органами приватизації

1. Заяви заповнюють потенційні покупці державною мовою друкованими літерами за встановленою формою для об’єктів великої приватизації згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку, а для об’єктів малої приватизації – згідно з додатками 3, 4 до цього Порядку та подають до державних органів приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що приватизується.

2. Право підпису заяв мають:

від юридичної особи – керівник юридичної особи або уповноважена ним особа, яка діє на підставі довіреності;

від фізичної особи – особисто заявник або його представник, який діє на підставі довіреності.

3. Заяви подаються у одному примірнику – у разі подання заяви щодо об’єктів малої приватизації та у двох примірниках – у разі подання заяви щодо об’єктів великої приватизації.  

4. Датою подання заяв є дата їх прийняття структурним підрозділом державного органу приватизації.

Примірники заяви та подані разом з нею документи передаються до відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації.

5. Державний орган приватизації, розглянувши заяву та додані до неї документи, має право повернути її заявнику з таких причин:

заява не відповідає встановленій формі;

документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком, відсутні, подано не в повному обсязі або оформлено неналежним чином;

уповноважений орган управління самостійно ініціював включення об’єкта, щодо якого надійшла заява, до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

об’єкт уже включено до переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації;

у заяві або документах, що подаються разом із заявою, містяться помарки, виправлення або помилки, які суттєво впливають на зміст заяви.

Після усунення недоліків заявник має право повторно подати заяву.

ІІІ. Включення об’єктів права державної власності до

переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації

1. До заяви про включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації, додаються:

для юридичних осіб – нерезидентів – документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою;

для фізичних осіб громадян України – копія паспортагромадянина України;

для іноземних громадян – копія паспорта.

У разі якщо заяву підписано особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність.

У разі якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта з відповідною підтвердною інформацією.

2. Державний орган приватизації протягом трьох днів після надходження заяви звертається щодо надання згоди на включення об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, до уповноважених органів управління державним майном, крім випадків, коли орган приватизації є уповноваженим органом управління державним майном або уповноважений орган управління самостійно ініціював включення такого об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

3. Державний орган приватизації, до якого надійшла заява, одночасно із зверненням до уповноваженого органу управління об’єктом державної власності надсилає до Фонду державного майна України (далі – Фонд) копії відповідного звернення, заяви та доданих до неї документів.

4. У разі якщо державний орган приватизації, до якого надійшла заява, є уповноваженим органом управління об’єкта державної власності, копії зареєстрованої заяви та доданих до неї документів надсилаються тільки до Фонду.

5. Уповноважені органи управління державним майном надають до Фонду та державного органу приватизації, до якого надійшла заява, згоду на приватизацію об’єкта державної власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з дати надходження звернення від державних органів приватизації.

6. У разі якщо державний орган приватизації не одержав у встановлений строк дозвіл чи відмову від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, згода на приватизацію вважається наданою.

7. У разі надходження від органу, уповноваженого управляти державним майном, вмотивованої відмови погодити включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, результати розгляду заяви доводить до заявника державний орган приватизації, до якого надійшла заява, у письмовій формі або за проханням заявника – засобами електронного зв’язку.

8. У разі надходження до Фонду згоди уповноваженого органу управління державним майном на приватизацію об’єкта державної власності та за відсутності підстав для відмови в приватизації об’єкта, що належить до сфери управління державного органу приватизації, Фонд готує проект акта Кабінету Міністрів України щодо включення відповідного об’єкта до переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації.

9. Фонд в установленому порядку подає Кабінетові Міністрів України проект акта Кабінету Міністрів України щодо включення відповідного об’єкта до переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації, до якого додаються примірник заяви та додані до неї документи.

10. У п’ятиденний строк після набрання чинності актом Кабінету Міністрів України щодо затвердження (включення об’єкта до) переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації, або надходження до державного органу приватизації рішення Кабінету Міністрів України щодо невключення об’єкта до такого переліку державний орган приватизації письмово повідомляє про це заявника, підприємство, що приватизується (балансоутримувача об’єкта), а також відповідний уповноважений орган управління.

ІV. Включення об’єктів права державної власності до переліку

об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації

1. До заяви про включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, додаються:

для юридичних осіб – нерезидентів – документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою;

для фізичних осіб – громадян України – копія паспорта громадянина України;

для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу.

У разі якщо заяву підписано особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність.

У разі якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт з безконтактним електронним носієм, до заявидодається копія такого паспорта з відповідною підтвердною інформацією.

2. Державний орган приватизації, до якого надійшла заява, протягом трьох днів після надходження заяви звертається щодо надання згоди на включення об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, до уповноважених органів управління державним майном, крім випадків, коли орган приватизації є уповноваженим органом управління державним майном або уповноважений орган управління самостійно ініціював включення такого об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

3. Державний орган приватизації, до якого надійшла заява,  одночасно із зверненням до уповноважених органів управління державним майном  надсилає до Фонду копії відповідного звернення, зареєстрованої заяви та доданих до неї документів.

4. У разі якщо державний орган приватизації, до якого надійшла заява, є уповноваженим органом управління об’єкта державної власності, копії зареєстрованої заяви та доданих до неї документів надсилаються тільки до Фонду.

5. Уповноважені органи управління державним майном надають до Фонду та державного органу приватизації, до якого надійшла заява, згоду на приватизацію об’єкта державної власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з дати надходження звернення від державних органів приватизації.

6. У разі якщо державний орган приватизації не одержав у встановлений строк дозволу чи відмови від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, згода на приватизацію вважається наданою.

7. У разі надходження від органу, уповноваженого управляти державним майном, вмотивованої відмови погодити включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, результати розгляду заяви доводить до заявника державний орган приватизації, до якого надійшла заява, у письмовій формі або за проханням заявника – засобами електронного зв’язку.

8. Державний орган приватизації протягом 30 днів розглядає подану заяву і додані до неї документи та приймає рішення щодо включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, і в п’ятиденний строк письмово повідомляє про прийняте рішення заявника, підприємство, що приватизується (балансоутримувача об’єкта), а також відповідний уповноважений орган управління.

9. Державний орган приватизації, який прийняв рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, не пізніше наступного дня інформує Фонд про прийняте рішення.

10. Фонд за поданням державних органів приватизації, які прийняли рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватизації,  у разі відсутності підстав для відмови затверджує переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації.

11. Об’єкт вважається включеним до переліку об’єктів малої приватизації з дати затвердження такого переліку Фондом.

V. Відмова у включенні об’єктів до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації

1. Відмова державними органами приватизації у включенні об’єктів до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, можлива у разі:

коли підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;

коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;

вмотивованої відмови органу, уповноваженого управляти державним майном, у погодженні щодо включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

невключення Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України до переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації.

2. У разі наявності підстав для відмови у включенні об’єктів до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, державний орган приватизації, до якого надійшла заява, повідомляє заявника про причини відмови у письмовій формі або за проханням заявника – засобами електронного зв’язку.

 

В. о. директора
Департаменту приватизації                                            С. Дзюбенко

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4