A A A K K K

Інвестиційні зобов’язання компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»

 

1) в економічній діяльності товариства:

забезпечення дотримання ліцензійних умов провадження діяльності;

забезпечення погашення протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів;

забезпечення погашення протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості підприємства за спожиті енергоносії;

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бюджетів та соціальними платежами;

постачання сировини (ільменіту) вітчизняного виробництва;

дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

забезпечення використання товарів (продукції, сировини), робіт і послуг вітчизняного походження;

забезпечення належного утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі, об'єктів і засобів цивільної оборони, а також недопущення їх незаконного відчуження;

забезпечення передачі об'єктів соціальної сфери до комунальної власності;

забезпечення технічного розвитку, модернізації обладнання із впровадженням інноваційних технологій;

внесення до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства вкладу до статутного капіталу товариства лише грошовими коштами, а також додаткового вкладу, який не впливає на розмір часток кожного з учасників товариства, у розмірі, що разом з вкладом до статутного капіталу товариства забезпечує досягнення загальної суми інвестицій, еквівалентної 110 млн доларів США, для технічної модернізації виробництва у строки:

- 50 відсотків - протягом 10 днів з дня державної реєстрації товариства;

- 25 відсотків - протягом 90 днів з дня державної реєстрації товариства;

- 25 відсотків - протягом 270 днів з дня державної реєстрації товариства;

прийняття на себе у договорі про заснування товариства зобов‘язань щодо забезпечення погашення протягом трьох місяців з дати утворення товариства простроченої заборгованості підприємства з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов'язкових платежів та за спожиті енергоносії;

2) у соціальній діяльності товариства:

забезпечення погашення та недопущення утворення простроченої заборгованості із сплати податків, зборів, платежів перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором;

збереження протягом трьох років чисельності працівників товариства на рівні не нижче рівня, що існував на підприємстві на дату публікації інформаційного повідомлення;

забезпечення підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та згідно з умовами відповідної Галузевої угоди;

забезпечення освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції;

забезпечення виконання умов колективного договору підприємства та укладення нового згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди»;

утримання на належному рівні об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування і здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм і правил утримання таких об'єктів;

переважне право на зайняття вакансій товариства громадянами України;

проведення підготовки, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства, їх перепідготовка та перекваліфікація за рахунок коштів товариства відповідно до програм його розвитку;

здійснення щороку заходів з оздоровлення працівників товариства, членів їх сімей та пенсіонерів, у тому числі тих, що вийшли на пенсію з підприємства, згідно з колективним договором;

здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань, дотримання безпечних умов праці працівників товариства;

погодження з профспілковою організацією і трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів та об'єктів соціальної інфраструктури;

3) у природоохоронній діяльності товариства:

забезпечення виконання висновків екологічного аудиту, а саме:

- виконати у повному обсязі умови дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- своєчасно переоформлювати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та спеціальне водокористування;

- утримувати установки очистки газів у відповідності до проектної документації та паспортних показників;

- забезпечити дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об'єкти;

- виконувати умови дозволу на утворення та розміщення відходів;

- своєчасно проводити контроль встановлених нормативів гранично допустимого скиду та викиду забруднюючих речовин у навколишнє середовище;

забезпечення дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства у частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання земель, водного фонду, мінеральних ресурсів та поводження з відходами;

здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.